Loading...
Tražilica

 

 

 


Repozitorij
Obavijesti
16.04.2018. u 12:32
Uređeno: 16.04.2018. u 12:34
Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2018./2019.

Pozivaju se roditelji ili staratelji djece rane i predškolske dobi, koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, da se prijave radi upisa u dječje vrtiće najbliže mjestu stanovanja.

I.

Zahtjevi za upis podnose se dječjim vrtićima Maslačak u ul. Hrvatske mladeži 4 i Vrtuljak u ul. Mokrička 59, od 02. do 15. svibnja 2018. godine  i to za ostvarivanje sljedećih programa:
 
1.        REDOVITI 10 SATNI PROGRAM
-           za djecu od navršenih 12 mjeseci života na dan 31.08.2018.g. do polaska u osnovnu školu
 
2.        OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE
-           za djecu rođenu 2012. i  do 31. ožujka  2013. godine, koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića, u godini dana prije polaska u osnovnu školu
-           dvije godine prije polaska u osnovnu školu za djecu s teškoćama u razvoju, za djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu kojoj hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi
 
3.        POSEBNI 10 SATNI PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA U DV VRTULJAK
-           za djecu od navršene 3 godine života do polaska u osnovnu školu
 
Program katoličkog vjerskog odgoja organizirat će se pod uvjetom da se prijavi dovoljan broj djece, a u skladu s raspoloživim kapacitetom dječjih vrtića.
 
  1. POSEBNI 10 SATNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA U DV MASLAČAK
-           za djecu od navršene 3 godine života do polaska u osnovnu školu
 
Program  ranog učenja engleskog jezika organizirat će se pod uvjetom da se prijavi dovoljan broj djece, a u skladu s raspoloživim kapacitetom dječjeg vrtića.
 
II.
ZA UPIS DJETETA U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA IZ ČLANKA I. OVE OBAVIJESTI RODITELJ PREDAJE SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
 
1.        popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću, na web stranici Grada Zaprešića www.zapresic.hr i dječjeg vrtića),
2.        presliku izvatka iz matične knjige rođenih ili rodnog lista ili ovjerene potvrde s podacima o rođenju djeteta,
3.        presliku uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starijeg od 6 mjeseci ili presliku osobne iskaznice djeteta (obostranu),
4.        preslike osobnih iskaznica (obostrane) ili uvjerenja o prebivalištu (ne starijeg od 6 mjeseci) oba roditelja / samohranog roditelja,
5.        elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a o radno-pravnom statusu oba roditelja / samohranog roditelja (samo za redoviti i posebni 10-satni program),
6.        mišljenje ili rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja o postojanju teškoće u razvoju djeteta (prema Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja - NN br. 85/14 i 95/15) ili rješenje HZZO-a za dopust roditelja/staratelja radi njege djeteta,
7.        preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu (samo za redoviti i posebni 10-satni program).
 
Uz preslike dokumenata potrebno je dostaviti i njihove originale na uvid.
 
Za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u redoviti i posebni 10-satni program dječjeg vrtića utvrđen je sljedeći redoslijed prioriteta:
 
1.        djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,
2.        djeca zaposlenih roditelja,
3.        djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
4.        djeca s teškoćama u razvoju, ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe,
5.        djeca samohranih roditelja (u smislu Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona),
6.        djeca iz obitelji s troje ili više djece,
7.        djeca u udomiteljskim obiteljima,
8.        djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.
 
Prema gore navedenim kriterijima (potrebno dokumentirati) prednost pri upisu djece u sve programe, osim predškole, imaju:
 
-           za objekte u Gradu Zaprešiću djeca s prebivalištem u Gradu Zaprešiću, ako oba roditelja / samohrani roditelj imaju prebivalište u Gradu Zaprešiću,
-           za područne objekte izvan Grada Zaprešića djeca s prebivalištem u općini u kojoj se objekt nalazi, ako oba roditelja / samohrani roditelj imaju prebivalište u toj istoj općini.
 
Nakon upisa svih zainteresiranih s područja jedinice lokalne samouprave u kojoj se objekt nalazi, po istim se kriterijima upisuju djeca iz ostalih općina i gradova do popune kapaciteta vrtića. Pri tome prednost imaju djeca s prebivalištem na području Grada Zaprešića i općina: Brdovec i Dubravica.
 
Rezultati upisa djece u pojedine programe biti će objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića do 4. lipnja 2018. godine.
Roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 15 dana od oglašavanja rezultata.
Djeca upisana slijedom obavijesti primaju se u postojeće objekte dječjih vrtića početkom pedagoške godine (3. rujna 2018. god.). Upisi će se obavljati i tijekom godine u slučaju nedovoljne popunjenosti kapaciteta ili naknadnih ispisa.
Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu roditelj je obvezan dostaviti dječjem vrtiću Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić.
Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave.
 
 
KLASA: 601-02/18-01/03                                                                                        
URBROJ: 238-33-05/1-18-1                                    
Zaprešić, 13. travnja 2018.
                                                                                     Pročelnica Upravnog odjela
                                                                                     za društvene djelatnosti:
                                                                                     Sandra Sabol Valenčak, dipl.oec. 
Dokumenti:

 

 

Urednik

 

 

 

 

 


GALERIJE

BRDOVEC U SLICI

STAMBENA ZONA JANUŠEVEC

CVIJET BRDOVCA


Adresa i važni podaci

OPĆINA BRDOVEC

Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1
10291 Prigorje Brdovečko

Tel: 01/3310-350

e-mail: brdovec@brdovec.hr

Faks: 01/3310-322

MB: 2663546

OIB: 14722979018


Prognoza
Izvor: DHMZ
Važni linkovi
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena