Loading...
Tražilica

 

 

 


Obavijesti
19.09.2018. u 13:45
Uređeno: 19.09.2018. u 14:17
POZIV za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga
Na temelju članka 10. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/18) i članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13 i 02/18) načelnik objavljuje
 
P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga

 

1. Pozivaju se fizičke osobe dužnici Općine Brdovec da, temeljem odredbi članka 10. stavka 6. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/18 – u daljnjem tekstu: Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama), Općini Brdovec podnesu zahtjev za otpis dospjelog duga (u daljnjem tekstu: zahtjev za otpis duga). Pod dužnicima fizičkim osobama se, sukladno odredbi članka 5. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama, podrazumijevaju fizičke osobe koje ne obavljaju registriranu djelatnost i fizičke osobe koje su registriranu djelatnost obavljale najduže do 31. prosinca 2017. godine. Pod registriranom djelatnošću, u smislu definicije fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost, smatra se djelatnost obrta upisana u obrtni registar, djelatnost trgovca fizičke osobe upisane u registar trgovačkog suda kao trgovac pojedinac, djelatnost slobodnog zanimanja fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te ostale nenavedene samostalne djelatnosti fizičke osobe temeljem kojih je izvršen upis u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit.

 

2. Zahtjev za otpis duga dužnik fizička osoba može podnijeti isključivo za dospjeli dug koji čine glavnica duga i trošak te pripadajuće kamate, a za koji se na dan 31. prosinca 2017. godine provodila ovrha na novčanim sredstvima po računima dužnika i koja se na dan stupanja na snagu Zakona o otpisu dugova fizičkih osoba odnosno na dan 21. srpnja 2018. godine još uvijek provodi.

3. Sukladno točki 1. i 2. ovog Poziva zahtjev za otpis duga može se podnijeti isključivo za dugovanja Općini Brdovec po slijedećim osnovama:

- zakupnina poslovnog prostora i javnih općinskih površina temeljem ugovora o zakupu,
- komunalni doprinos,
- komunalna naknada,
- naknada za uređenje voda,
- porez na tvrtku ili naziv,
- porez na potrošnju,
- porez na kuće za odmor,
- najamnina stanova,
- općinske kazne,
- ostali općinski prihodi-troškovi ovrhe i režijski troškovi,
- porez na promet nekretnina,
- porez na reklame

4. Općina Brdovec dužnicima fizičkim osobama, temeljem njihovih zahtjeva za otpis duga sukladno točki 1., 2. i 3. ovog Poziva, dospjeli dug može otpisati najviše do iznosa od 10.000,00 kuna na ime glavnice duga i troškova, uvećano za pripadajuće kamate na iznos glavnice duga obračunate do dana podnošenja zahtjeva.

5. Dužnik fizička osoba zahtjev za otpis duga može podnijeti u roku od 30 dana od dana objave ovog Poziva na službenoj web stranici Općine Brdovec www.brdovec.hr. O podnesenom zahtjevu za otpis duga Općina Brdovec, Upravni odjel za financije, odlučuje rješenjem, a nepravodobno podneseni zahtjevi odbacit će se.

6. Zahtjev za otpis duga podnosi se Općini Brdovec, Upravnom odjelu za financije, na adresu – Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, putem pošte ili neposredno u tajništvu Općine Brdovec na obrascu Općine Brdovec koji je dostupan na službenoj web stranici: www.brdovec.hr.

Obrazac zahtjeva za otpis duga dužnici mogu dobiti i u tajništvu Općine Brdovec.

7. Uz obrazac (zahtjev) za otpis duga obavezno se prilaže cjeloviti Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje (standardni), koji izdaje nadležna Financijska agencija.

8. Ovaj Poziv objavit će se na službenoj web stranici Općine Brdovec: www.brdovec.hr.

Od dana objave poziva počinje teći rok od 30 dana za predaju zahtjeva za otpis duga.

9. Informacije o postupku otpisu duga fizičkim osobama mogu se dobiti u Upravnom odjelu za financije na br. tel. 01/ 3315 – 885 ili 886.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od 25. svibnja 2018. godine, općina prikuplja, obrađuje i pohranjuje osobne podatke sadržane u ovom zahtjevu u svrhu izvršenja prava i obveza koja proizlaze iz njega. Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka u naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost prilikom potpisivanja zahtjeva, odnosno, u slučaju da korisnik uskrati davanje bitnih podataka, Općina neće biti u mogućnosti poduzeti pojedine radnje vezane uz podneseni zahtjev za otpis duga.


Načelnik Općine Brdovec
Alen Prelec, v.r.

 

Dokumenti:


1. Zahtjev_za_otpis_duga_2018

2. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama

 

Urednik

 

 

 

 

 

 

 

 


GALERIJE

BRDOVEC U SLICI

STAMBENA ZONA JANUŠEVEC

CVIJET BRDOVCA


Adresa i važni podaci

OPĆINA BRDOVEC

Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1
10291 Prigorje Brdovečko

Tel: 01/3310-350

e-mail: brdovec@brdovec.hr

Faks: 01/3310-322

MB: 2663546

OIB: 14722979018


Prognoza
Izvor: DHMZ
Važni linkovi
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena