Loading...
Tražilica

 

 

 


Obavijesti
15.04.2019. u 15:46
Uređeno: 15.04.2019. u 15:46
O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020. NA PODRUČJU OPĆINE BRDOVEC

Pozivaju se roditelji/skrbnici/posvojitelji (dalje u tekstu: roditelji) djece rane i predškolske dobi, koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, da podnesu zahtjeve za upis djece u dječje vrtiće najbliže njihovu mjestu stanovanja.

1.

Zahtjevi za upis podnose se dječjim vrtićima Maslačak u ul. Hrvatske mladeži 4 i Vrtuljak u ul. Mokrička 59, od 02. do 13. svibnja 2019. godine i to za ostvarivanje sljedećih programa:

 

1. REDOVITI 10 SATNI PROGRAM
- za djecu od navršenih 12 mjeseci života na dan 31.08.2019.g. do polaska u osnovnu školu

2. OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE
- jednu godinu prije polaska u osnovnu školu za djecu rođenu 2013. i do 31. ožujka 2014. godine, koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića,
- dvije godine prije polaska u osnovnu školu za djecu s teškoćama u razvoju, za djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu kojoj hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi

3. POSEBNI 10 SATNI PROGRAMI: a) KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA i b) RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA
- za djecu od navršene 3 godine života do polaska u osnovnu školu.

Posebni programi će se organizirati pod uvjetom da se prijavi dovoljan broj djece, a u skladu s raspoloživim kapacitetom dječjeg vrtića.

 

2.

ZA UPIS DJETETA U PROGRAME DJEČJIH VRTIĆA IZ ČLANKA 1. OVE OBAVIJESTI RODITELJ PREDAJE SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjim vrtićima, na web stranicama Grada Zaprešića i dječjih vrtića),
2. elektronički zapis ili presliku izvatka iz matične knjige rođenih ili rodnog lista ili ovjerene potvrde s podacima o rođenju djeteta, bez obzira na datum izdavanja isprave,
3. elektronički zapis ili presliku uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starije od 6 mjeseci,
4. elektroničke zapise ili preslike uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu oba roditelja / samohranog roditelja, ne starije od 6 mjeseci
5. preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu (samo za redoviti i posebni program)
6. ostalu dokumentaciju navedenu u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić.

Uz preslike dokumenata potrebno je dostaviti i njihove originale na uvid.
 

3.

Sukladno Odluci o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zaprešića prednost pri upisu ostvaruju djeca:

roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, u godini prije polaska u osnovnu školu, s teškoćama u razvoju, ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, samohranih roditelja (u smislu Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona), iz obitelji s troje ili više djece, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, roditelja koji primaju doplatak za djecu, te koja žive u teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

Dodatni kriteriji za bodovanje utvrđeni su za dijete:
roditelja s invaliditetom 20% i više (osim invalida Domovinskog rata), čija se uža obitelj (roditelji i uzdržavana djeca) koristi nekim od prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, roditelja čiji zahtjev nije pozitivno riješen pri upisu u Gradski dječji vrtić prethodnu pedagošku godinu, a udovoljavao je kriterijima upisa i čiji je jedan od roditelja zaposlen.

Prema navedenim kriterijima prednost pri upisu djece u sve programe, osim predškole, imaju:

- za objekte u Gradu Zaprešiću djeca s prebivalištem u Gradu Zaprešiću, ako oba roditelja / samohrani roditelj imaju prebivalište u Gradu Zaprešiću,
- za područne objekte u Općini Brdovec djeca s prebivalištem u Općini Brdovec, ako oba roditelja / samohrani roditelj imaju prebivalište u toj istoj općini.
Nakon upisa svih zainteresiranih s područja jedinice lokalne samouprave u kojoj se objekt nalazi, po istim se kriterijima upisuju djeca iz ostalih općina i gradova do popune kapaciteta vrtića. Pri tome prednost imaju djeca s prebivalištem na području Grada Zaprešića i Općine Brdovec.

4.

Rješenja o upisu djece u pojedine programe dostavit će se najkasnije do 7. lipnja 2019. godine.
Roditelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o upisu.
O žalbama roditelja odlučuje upravno vijeće u roku od 15 dana od isteka roka za žalbu.

Roditelj je obvezan zaključiti ugovor o ostvarivanju programa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od 15 dana od dostave rješenja, a iznimno najkasnije do početka pedagoške godine ili do uključenja djeteta u program.
Dijete se uključuje u program na dan početka pedagoške godine, 2. rujna 2019., odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Roditelj je obvezan dostaviti dječjem vrtiću Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić, pribavljenu od nadležnog liječnika, iz koje je vidljivo da je dijete sposobno za pohađanje dječjeg vrtića.
Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave.
Upisi će se obavljati i tijekom godine u slučaju nedovoljne popunjenosti kapaciteta ili naknadnih ispisa.


KLASA: 601-02/19-01/01
URBROJ: 238-33-05/1-19-1
Zaprešić, 12. travnja 2019.

 Pročelnica Upravnog odjela
za društvene djelatnosti:
Sandra Sabol Valenčak, dipl.oec.
 

Dokumentacija:


1. Obavijest

2. Zahtjev za upis 2019 - predškola

3. Zahtjev za upis-vrtić 2019.–2020.

Urednik

 

 

 

 

 

 

 

 


GALERIJE

BRDOVEC U SLICI

STAMBENA ZONA JANUŠEVEC

CVIJET BRDOVCA


Adresa i važni podaci

OPĆINA BRDOVEC

Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1
10291 Prigorje Brdovečko

Tel: 01/3310-350

e-mail: brdovec@brdovec.hr

Faks: 01/3310-322

MB: 2663546

OIB: 14722979018


Prognoza
Izvor: DHMZ
Važni linkovi
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena