Loading...
Tražilica
Obavijest o obvezi iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi

Temeljem članka 80. st. 2. i dostavljenih izjava iz čl. 80. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), javni naručitelj Općina Brdovec objavljuje

P O P I S
 
gospodarskih subjekata s kojima je javni naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi i s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:
 

• AUTO PROFI d.o.o. iz Zagreba, Ivanićgradska 53, i  

• COMPACT ELEKTRONIKA d.o.o. iz Zagreba, Kruge 48.

• MAIS j.d.o.o. turistička agencija iz Gornjeg Laduča, Augusta Šenoe 13

PLAN NABAVE: 2020.  


PLAN NABAVE: 2019.


PLAN NABAVE: 2018. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2017. 


PLAN NABAVE: 2016.


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2016.


 PLAN NABAVE: 2015.


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2015.


 PLAN NABAVE: 2014.


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2014.


PLAN NABAVE: 2013.


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2013.


 PLAN NABAVE: 2012.


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2012.


 


Prethodna savjetovanja
Javna nabava 2019.
Jednostavna nabava 2019.
Javna nabava 2018.
Jednostavna nabava 2018.
Javna nabava 2017.
Jednostavna nabava 2017.
Javna nabava 2016.
Bagatelna nabava 2016
Javna nabava 2015.
Bagatelna nabava 2015
Javna nabava 2014.
Javna nabava 2013.
Javna nabava 2012.
Obavijesti
30.03.2011. u 13:43
Uređeno: 30.03.2011. u 14:22
JAVNI NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

 

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09) i članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (Glasnik Općine Brdovec br.1/10), načelnik općine Brdovec objavljuje

 
JAVNI NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

1.a) Naručitelj:                     Općina Brdovec

   b)  Sjedište/adresa:          Brdovec, Trg Dr. Franje Tuđmana 1,
                                             10291 Prigorje Brdovečko.
   c) Telefonski broj:             01/3310-350, FAX:01/3310-322;e-pošta:
                                             brdovec@brdovec.hr, ivica@brdovec.hr
   d)  OIB:                              14722979018
 
2.a) Predmet natječaja:      - Održavanje javne rasvjete
   b) Dopušteno je nuđenje predmeta natječaja.
   c) Alternativne ponude nisu dopuštene.
   d) Rok valjanosti ponude: 90 dana.
 
3. Mjesto izvršenja radova: Općina Brdovec.
 
4. Vrijeme na koje se sklapa ugovor: 4 godine od potpisa ugovora.
 
5. Adresa na kojoj se može zatražiti natječajna dokumentacija:
Natječajna dokumentacija može se podići radnim danom od 9,00-13,00 sati od 21.3.2011. do 5.4.2011. uz predočenje dokaza o bespovratnoj uplati 100,00 kn na žiro-račun: 2360000-1803400003, MODEL 68, poziv na broj 7706 + Vaš OIB, s naznakom „JAVNI NATJEČAJ – JAVNA RASVJETA".
 
6. Rok za dostavu ponuda: 5.4.2011. u 14,00  sati za osobnu dostavu, a za dostavu poštom uvažit će se žig pošte od 5.4.2011. Ponuda koja je pristigla nakon roka za dostavu ponuda, neće se otvarati (zakašnjelo pristigla ponuda) i zakašnjela ponuda se odmah vraća gospodarskom subjektu koji ju je dostavio.
 
7. Adresa na koju se šalje ponuda: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10291 Prigorje Brdovečko: NE OTVARATI - „JAVNI NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE“.
 
8. Jezik na kojem ponuda mora biti sastavljena: hrvatski.
 
9. Otvaranje ponuda: 8.4.2011. u 13,30 sati.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz priloženi dokaz o ovlasti ili o punomoći.
 
10. Mjerila za odabir ponude: sukladno članku 9. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora.
 
11. Način dokazivanja sposobnosti: sukladno natječajnoj dokumentaciji.
 
12. Jamstvo za ozbiljnost ponude: garancija banke ili bianco zadužnica na iznos od 10.000,00 kuna, s rokom važenja do isteka roka na koji je zaključen ugovor.
 
13. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: Za izvedene radove jamstveni rok su 2 (dvije) godine od dana primopredaje radova. Izvoditelj je obvezan Naručitelju dostaviti, zajedno s potpisanim ugovorom, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu 10% (deset posto) od predviđene godišnje vrijednosti radova, a u obliku bankarske garancije, sve kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje za predmetnu javnu nabavu.
U slučaju nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora u roku 8 (osam) dana od primitka požurnice, Naručitelj će poništiti dodjelu posla i naplatiti njegovo jamstvo za ozbiljnost ponude.
 
14. Općinsko vijeće može donijeti odluku da se ne izabere ni jedna ponuda pristigla na natječaj.
 
 
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec

 

Klasa: 022-01/11-10/01

Urbroj:238/03-01/01-11/02
 
Brdovec, 21.3.2011.

 

NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU MOŽETE SKINUTI OVDJE: LINK

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena