Loading...
Tražilica
Obavijesti
25.05.2011. u 15:11
RASPISAN NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

U srijedu, 25.5.2011. u Večernjem listu objavljen je natječaj za zakup poslovnih prostora u društvenim domovima Brdovec, Vukovo Selo i Zdenci. Od navedenog datuma objave teče rok za dostavu ponuda.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), članka 9. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brdovec (Klasa: 021-05/08-10/01-23, Ur.broj: 238/034-01/01-08/03) i Zaključka Povjerenstva za upravljanje nekretninama Općine Brdovec o davanju u zakup poslovnih prostora, načelnik Općine Brdovec, raspisuje slijedeći

 
J A V N I   N A T J E Č A J
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
 
Predmet zakupa su četiri poslovna prostora kako slijedi:
Redni broj
Površina
Lokacija poslovnog prostora
Namjena
Trajanje zakupa
1.
415 m2
Društveni dom Brdovec,
(do gotovosti/rohbau) P.Beluhana.
Uslužna/gospodarska djelatnost
5 godina
2.
100 m2
Društveni dom Zdenci, Zdenačka ulica.
Trgovina 
5 godina
3.
88 m2
Društveni dom Zdenci, Zdenačka ulica.
Ugostiteljstvo
5 godina
4.
135 m2
Društveni dom Vukovo Selo, _Ribička ulica._
Uslužna/gospodarska
 djelatnost
5 godina
 
Ponuditelji mogu podnijeti pismenu prijavu za sudjelovanje u natječaju za svaki predmet zakupa odvojeno.
 
UVJETI NATJEČAJA
 
1. Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, odnosno osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske, osim onih koji prema Općini Brdovec ne ispunjavaju obveze ili imaju dugovanja.
2. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju i zakupnik ne smije vršiti nikakve preinake postojećeg prostora bez suglasnosti zakupodavca, a zakup počinje teći od dana sklapanja Ugovora o zakupu.
3. Zakupnik je, u slučaju potrebe, dužan o svom trošku ishoditi minimalne tehničke uvjete i svu potrebnu dokumentaciju, te prostor dovesti u funkciju za obavljanje djelatnosti bez prava na povrat sredstava od zakupodavca.
4. Specifičnosti glede poslovanja poslovnog prostora bit će utvrđena odredbama Ugovora o zakupu.
5. Svaki ponuditelj obvezuje se, prije nego što dostavi ponudu, upoznati se sa stanjem prostora koji se daje u zakup na način da zajedno s predstavnikom Općine obiđe nekretninu, te nakon toga u ponudi dostavi Izjavu kako je u potpunosti upoznat sa stanjem nekretnine, te da su mu poznati svi uvjeti iz natječaja.
6. Ponuditelj treba dati neopozivo jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 10.000,00 (desettisuća) kuna. Jamstvo za ozbiljnost je bjanko zadužnica (ovjerena kod javnog bilježnika).
7. Početni iznos zakupnine po m2 prostora određuje se u visini od 31,00 kune.
 
NAČIN PODNOŠENJA PONUDE
 
1. Pismene prijave za sudjelovanje u natječaju predaju se u zatvorenim kuvertama s naznakom "ZA JAVNI NATJEČAJ - POSLOVNI PROSTOR (navesti naziv i lokaciju poslovnog prostora) - NE OTVARATI", neposredno Općini Brdovec ili na adresu: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10291 Prigorje Brdovečko, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku.
2. Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju obavezno mora sadržavati:
- prijavu za natječaj iz koje treba biti vidljivo ime, naziv, adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro-računa
 zbog povrata jamčevine,
- ponuđeni iznos jedinične zakupnine po m2 koja ne može biti niža od objavljene,
- presliku osobne iskaznice (ako je ponuditelj fizička osoba) ili presliku rješenja o upisu u sudski
 odnosno obrtni registar (ako je ponuditelj pravna osoba),
- bjanko zadužnicu kao jamstvo za ozbiljnost ponude,
- dokaz kojim osobe iz članka 6a. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora dokazuju svoj status,
- opis djelatnosti koju će natjecatelj obavljati u poslovnom prostoru,
- plan i program ulaganja u prostor izražen kroz hodogram aktivnosti.
 
ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
1. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi općinski načelnik na prijedlog pismenog obrazloženja Povjerenstva za upravljanje nekretninama, s time da se najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja, uz ispunjenje uvjeta iz ovog natječaja što će ocijeniti Povjerenstvo za upravljanje nekretninama na temelju uvida u ponudu i objektivnoj ocjeni ponude svakog ponuđača sa kojima će se prethodno održati konzultacije, sadrži i najviši ponuđeni iznos cijene zakupnine po m2.
2. Nezadovoljni ponuditelj ima pravo prigovora načelniku u roku 5 dana od dana prijama Odluke o izboru ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.
3. O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja za navedeni poslovni prostor.
4. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima ovog natječaja, kao i ponude koje pristignu izvan roka, neće se prihvatiti. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, pristupit će se usmenom javnom nadmetanju, odmah nakon otvaranja ponuda, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću cijenu zakupnine.
5. Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka Odluke o izboru preuzeti poslovni prostor i sklopiti Ugovor o zakupu. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne postupi po navedenom smatrat će se da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu, te će se javni natječaj za predmetni poslovni prostor ponoviti.
6. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava, sukladno odredbi članka 23. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora i ovjerava kod javnog bilježnika o trošku zakupnika.
7. Zakupodavac zadržava pravo prihvatiti najpovoljniju ponudu ili odbiti sve ponude bez obrazloženja prije sklapanja Ugovora o zakupu i pri tome ne snositi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.
8. Sve informacije o oglašenom poslovnom prostoru, te dogovor radi razgleda istog, mogu se dobiti u poslovnim prostorima općinske uprave Općine Brdovec, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, kod gospodina Predraga Franješevića telefon 099/2202891 ili 01/3310-350.
 
Klasa: 372-03/11-30/01
Ur.br.: 238/03-01/06-11/01

Brdovec, 23.5.2011.

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena