Loading...
Tražilica
Obavijesti
24.10.2011. u 14:56
JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 4/09) Načelnik Općine Brdovec objavljuje

J A V N I     N A T J E Č A J
ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE

 

1.      Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup dijela javne površine na groblju u Laduču u Općini Brdovec kojim upravlja i koristi ga Općina Brdovec, sukladno Zakonu o grobljima (NN br.: 19/98), sve prema ucrtanoj situaciji koja je sastavni dio ovog Natječaja.

namjena: automat za prodaju lampiona i svijeća
početna cijena zakupnine: 31, 00 kn / m2
 
2.      Općina Brdovec upravlja i koristi se predmetnom javnom površinom.             
3.      Javna površina se daje u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.
4.      Zakupnina se plaća po zaključenju ugovora, do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.
 
                OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA NATJECATELJA JE:
I.    Pisana ponuda, s  točnim iznosom zakupnine koja se nudi po 1 m2 mjesečno,                 
 
II.   Prilaže se za natjecatelja pravnu osobu: Rješenje o registraciji s Trgovačkog suda, a za natjecatelja fizičku osobu: Rješenje o upisu u registar obrtnika.
 
5.    Na javni natječaj se mogu javiti pravne i fizičke osobe.
6.    Na javnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Općini Brdovec (dokaz - Potvrda) .
7.      Javna površina daje se u stanju u kakvom se nalazi, a troškove uređenja iste, ishođenje dozvola, kao i trošak svih priključaka i režija, te svih ostalih troškova snosi zakupnik.
8.      Javni natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 
9.      Ponude se podnose poštom preporučeno u zatvorenoj kuverti, na adresu: Općina Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, Prigorje Brdovečko 10291, na kojoj treba biti naziv, odnosno ime natjecatelja, te naznaka: “ PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU - NE OTVARAJ”.
10. Ovaj natječaj objavit će se na web-stranici Općine Brdovec i oglasnoj ploči Općine Brdovec.
11. Ponude na natječaj mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave.
12. Ponude će se javno otvarati dana 10.11.2011. u prostorijama Općine Brdovcu u 15,00 sati.
13. Općinski načelnik Općine Brdovec zadržava pravo djelomičnog i potpunog poništenja ovog natječaja, bez obrazloženja.
14. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja općinski načelnik će donijeti na osnovi:
1. dokaza o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti,         
2. kvalitete ponude,
3. ponuđene najviše visine zakupnine,
4. dosadašnjeg rada i urednog podmirenja obveza prema Općini Brdovec,
5. zaključka Povjerenstva za upravljanje nekretninama.
Ukoliko se javi više ponuditelja koji jednako ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.
 
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
                Alen Prelec           
Klasa: 022-01/11-10/02

Urbroj: 238/03-01/01-11/01

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena