Loading...
Tražilica
Obavijesti
24.11.2011. u 12:28
Uređeno: 02.12.2011. u 13:24
NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU

Na temelju čl. 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec raspisuje
 

NATJEČAJ
za prijam u službu namještenika u Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove na radno mjesto:
 

– NAMJEŠTENIK - VOZAČ - STROJAR – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:
1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Posebni uvjeti za prijam u službu:
4. SSS, vozač motornog vozila i rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima,
5. najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
6. položene kategorije vozila za upravljanje građevinskim strojevima s priključcima i traktorom s prikolicom.

    U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 

    Za radno mjesto obvezan je probni rad od tri mjeseca.
    
    Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
–    životopis
–    presliku stranica radne knjižice
–    dokaz o hrvatskom državljanstvu
–    dokaz o traženoj stručnoj spremi
–    dokaz o traženim položenim kategorijama vozila
–    dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, koju izabrani kandidat dostavlja
      nakon primitka rješenja o prijmu.
–    potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u
      lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
–    izvornik uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

    Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.
    Na web-stranici Općine Brdovec, www.brdovec.hr dostupan je opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći.
Postupak prijma u službu obuhvaća obveznu provjeru sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta za koji se raspisuje natječaj.
Prethodnoj provjeri sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge koji su kao potrebni navedeni u ovom natječaju.
Na web-stranici www.brdovec.hr i oglasnoj ploči općinske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
    Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta za radno mjesto namještenika – vozač – strojar, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: OPĆINA BRDOVEC, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, uz oznaku: »Natječaj za prijam u službu – ne otvaraj«.
     Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon primitka rješenja o prijmu u službu, a prije donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Općina Brdovec
 
Klasa:  112-02/11-20/02
Ur.broj: 238/03-01/16-11/01

DODATNI LINKOVI:
1. OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI
2. PODACI O TESTIRANJU
3. POZIV NA TESTIRANJE

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena