Loading...
Tražilica
Obavijesti
19.04.2012. u 14:03
Uređeno: 03.05.2012. u 13:08
OGLAS ZA PRIJEM U SLUŽBU

Na temelju članka 29., a vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 – dalje u tekstu: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za financije Općine Brdovec raspisuje

 
O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme
 
u Općinu Brdovec, Upravni odjel za financije, na radno mjesto viši stručni suradnik za financijsko knjigovodstvo (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci uz obvezni probni rad od dva (2) mjeseca za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Služba na određeno vrijeme za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

            Služba na određeno vrijeme za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao može trajati najduže šest (6) mjeseci i može se produžiti za još šest (6) mjeseci.
            Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
 
            Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), te sljedeće posebne uvjete:
-          magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, smjer računovodstvo
-          najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
Uz ispunjavanje općih i posebnih uvjeta potrebno je:
-          znanje jednog svjetskog jezika (prednost engleski)
-          poznavanje rada na računalu (Office paket i SPI aplikacije za financijsko knjigovodstvo)
-          položen vozački ispit.
 
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima visoke stručne spreme ekonomske struke, smjer računovodstvo. Viši stupanj obrazovanja (stručne spreme) od traženog nije zapreka za prijam u službu, ali ne može nadomjestiti traženu stručnu spremu. Kandidat ispunjava natječajne uvjete ukoliko, pored višeg stupnja obrazovanja (stručne spreme) od traženog, ima visoku stručnu spremu ekonomske struke, smjer računovodstvo, te najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na poslovima visoke stručne spreme ekonomske struke, smjer računovodstvo.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.
 
Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:
– životopis
– presliku osobne iskaznice
– dokaz o stručnoj spremi (diplomu u izvorniku ili ovjerenom presliku)
– preslike stranica radne knjižice
– izvornik uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
– potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).
– dokaz o položenome vozačkom ispitu
– potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti, koju izabrani kandidat dostavlja nakon primitka rješenja o prijmu.
 
            Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće biti razmatrane, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.
 
             Postupak oglasa obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koje će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome će biti obaviješteni pisanim putem. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
 
            Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.
 
            Na web stranici www.brdovec.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Brdovec bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
 
            Prijave na oglas podnose se na adresu: Općina Brdovec, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, u roku od osam dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Zaprešić.
 
            O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
            Nakon konačnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, dokumentacija priložena prijavi će biti vraćena putem pošte.
 
KLASA: 112-03/12-30/01
URBROJ: 238/03-03/06-12-1
Brdovec, 18.4.2012.
Općina Brdovec

DODATNI LINKOVI:
1. OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI
2. PODACI O TESTIRANJU
3. OBAVIJEST O TESTIRANJU

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena