Loading...
Tražilica
Obavijesti
10.04.2013. u 13:29
Uređeno: 10.04.2013. u 13:32
JAVNI  NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članaka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 03/13) i čl. 4. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina (Glasnik Općine Brdovec br. 04/11, dalje u tekstu: Odluka), Načelnik Općine Brdovec objavljuje

 

JAVNI  NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE

1.      Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup dijelova javne površine u općini Brdovec detaljnije označene kao k.č. 1561, k.o. Brdovec (dva dijela čestice koje graniče sa Zagrebačkom ulicom kod ambulante u Prigorju Brdovečkom)

a) površine 17 m2 + terasa 10 m2, što je ukupno 27 m2 i
b) površine 10 m2
- sve prema ucrtanoj situaciji koja je sastavni dio ovog  Natječaja.
namjena: postavljanje kioska ili druge naprave u smislu čl. 4. Odluke radi obavljanja trgovačke, uslužne ili ugostiteljske djelatnosti
početna cijena zakupnine: 31, 00 kn / m2
2.      Općina Brdovec upravlja i koristi predmetnom javnom površinom.                 
3.      Javna površina se daju u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.
4.      Zakupnina se plaća po zaključenju ugovora, do 10. u mjesecu za prethodni mjesec

 

5.      OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA NATJECATELJA JE:
 
I.    Pisana ponuda, s točnim iznosom zakupnine koja se  nudi po 1 m2 mjesečno i opisom djelatnosti koja će se obavljati u kiosku
II.   Naznaku nudi li se samo za površinu a), b), ili obje
III.   Prilaže se za natjecatelja pravnu osobu: Rješenje o registraciji sa Trgovačkog suda, a za natjecatelja fizičku osobu: Rješenja o upisu u registar obrtnika.
 
6.   Na javni natječaj se mogu javiti pravne i fizičke osobe. 
7.   Na javnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda imaju   
      nepodmirena dospjela dugovanja prema Općini Brdovec (dokaz – Potvrda Općine).
8.      Javna površina daje se u stanju u kakvom se nalazi, a troškove uređenja iste te ishođenje dozvola, kao i trošak svih priključaka i režija, te svih ostalih troškova snosi zakupnik.
9.      Javni natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 
10. Ponude se podnose poštom preporučeno u zatvorenoj kuverti, na adresu: Općina Brdovec, trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, Prigorje Brdovečko 10291, na kojoj treba biti naziv, odnosno ime natjecatelja, te naznaka: “PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU - NE OTVARAJ”.
11. Ovaj natječaj objavit će se na web stranici Općine Brdovec, oglasnoj ploči Općine Brdovec i oglasnim pločama Mjesnih odbora.
12. Ponude na natječaj mogu se podnijeti u roku od 8 dana od dana objave (do 18. travnja 2013).
13. O mjestu i vremenu otvaranja ponuda kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.
14. Općinski načelnik Općine Brdovec zadržava pravo djelomičnog i potpunog poništenja ovog natječaja.
 
KLASA: 372-03/13-30/01
URBROJ: 238/03-03/06-13-3
Brdovec, 09.4.2013.
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
          Alen Prelec, v.r.

 

 

PRIKAZ PARCELE IZ KATASTARSKOG PLANA
(kliknite na link)

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena