Loading...
Tražilica
Obavijesti
30.04.2013. u 13:36
Uređeno: 30.04.2013. u 13:41
NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU

Na temelju čl. 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) pročelnica Upravnog odjela za financije Općine Brdovec raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u službu službenika u Upravni odjel za financije, na radno mjesto:
 

– viši stručni suradnik za financijsko knjigovodstvo – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme.

Opći uvjeti za prijam u službu i raspored na radno mjesto:

1. punoljetnost,
2. hrvatsko državljanstvo, i
3. zdravstvena sposobnost.
 
Posebni uvjeti za prijam u službu i raspored na radno mjesto:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomije,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
- položen državni stručni ispit.
 
Uz ispunjavanje općih i posebnih uvjeta potrebno je:
- znanje jednoga stranog jezika,
- poznavanje rada na računalu (Office paket),
- položen vozački ispit,
Kandidati koji poznaju rad u SPI aplikaciji za financijsko knjigovodstvo i imaju položen tečaj iz proračunskog računovodstva i financija imaju prednost pred ostalim kandidatima.
 
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni položiti u roku godine dana od dana prijma u službu.
 
Natjecati se mogu kandidati oba spola sukladno članku 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.
 
Za radno mjesto obvezan je probni rad od tri mjeseca.
 
U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
 
– životopis
– presliku osobne iskaznice
– dokaz o stručnoj spremi (diplomu u izvorniku ili ovjerenom presliku)
– dokaz o položenome državnome stručnom ispitu
– preslike stranica radne knjižice
– izvornik uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
– potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
– dokaz o položenome vozačkom ispitu
– potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti, koju izabrani kandidat dostavlja nakon primitka rješenja o prijmu.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.
 
Na web-stranici Općine Brdovec, www.brdovec.hr, dostupan je opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.
Postupak prijma u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.
Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće, posebne i ostale uvjete iz natječaja, tj. oni koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge koji su kao potrebni navedeni u ovom natječaju.
Na web-stranici www.brdovec.hr i oglasnoj ploči općinske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta za višeg stručnog suradnika za financijsko knjigovodstvo, dostavljaju se na adresu: Općina Brdovec, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10291 Prigorje Brdovečko u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za višeg stručnog suradnika za financijsko knjigovodstvo«.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon primitka rješenja o prijmu u službu, a prije donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
 
KLASA: 112-02/13-20/01
URBROJ: 238/03-03/06-13-1

Brdovec, 22.4.2013.

Općina Brdovec

DODATNI LINKOVI:

1. NATJEČAJ
2. OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI
3. PODACI O TESTIRANJU

Ovaj natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 50/13 od 29.4.2013.

 

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena