Loading...
Tražilica
Obavijesti
14.03.2014. u 09:00
Uređeno: 17.03.2014. u 12:45
JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11), članka 8. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brdovec(Glasnik Općine Brdovec 04/11), i članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13), načelnik Općine Brdovec raspisuje sljedeći

 
J A V N I   N A T J E Č A J
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
Predmet zakupa su šest poslovnih prostora kako slijedi:
Redni broj
Površina
Lokacija poslovnog prostora
Namjena
Trajanje zakupa
1.
47 m2
Društveni dom u Laduču, Zagrebačka 47
Društvena-gospodarska-trgovačka-uslužna-ugostiteljska djelatnosti
neodređeno
vrijeme
2.
88 m2
Društveni dom Zdenci, Zdenačka ulica 81.
Društvena-gospodarska-trgovačka-uslužna-ugostiteljska djelatnosti
neodređeno
vrijeme
3.
135 m2
Društveni dom Vukovom Selu, Ribička ulica 1.
Društvena-gospodarska-trgovačka-uslužna-ugostiteljska djelatnosti
neodređeno
vrijeme
4.
287 m2
Zgrada općinske uprave, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1
Društvena-gospodarska-trgovačka-uslužna-ugostiteljska djelatnosti
neodređeno vrijeme
5.
415 m2
Društveni dom u Brdovcu, Pavla Beluhana bb (niski roh bau)
Društvena-gospodarska-trgovačka-uslužna-ugostiteljska djelatnosti
neodređeno vrijeme
6.
50,68 m2
Društveni dom u Laduču, Zagrebačka 47
Društvena-gospodarska-trgovačka-uslužna-ugostiteljska djelatnosti
neodređeno
vrijeme
 
Ponuditelji mogu podnijeti pismenu prijavu za sudjelovanje u natječaju za svaki predmet zakupa odvojeno.
 
UVJETI NATJEČAJA
1. Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, odnosno osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske, osim onih koji prema Općini Brdovec ne ispunjavaju obveze ili imaju dugovanja.
2. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, a zakup počinje teći od dana kao će biti regulirano Ugovorom o zakupu.
3. Zakupniku se može priznati pravo na povrat sredstava uloženih u nužne i korisne radove na poslovnom prostoru, ako je preuzeo poslovni prostor koji ne udovoljava minimalno tehničkim uvjetima uređenja za djelatnost koju ponuđač namjerava obavljati u poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Brdovec, kroz prijeboj mjesečne zakupnine, uz uvjet da su vrsta i opseg nužnih i korisnih radova i vrijeme izvođenja radova prethodno utvrđeni ugovorom, te da je zapisnikom o izvršenim radovima konstatirano da su radovi prethodno odobreni od Općine i stvarno i izvedeni u ugovorenom opsegu, uz obvezu dostave izvornih računa i dokaza o plaćanju istih.
4. Specifičnosti glede poslovanja poslovnog prostora bit će utvrđena odredbama Ugovora o zakupu.
5. Svaki ponuditelj obvezuje se, prije nego što dostavi ponudu, upoznati se sa stanjem prostora koji se daje u zakup na način da zajedno s predstavnikom Općine obiđe nekretninu, te nakon toga u ponudi dostavi Izjavu kako je u potpunosti upoznat sa stanjem nekretnine, te da su mu poznati svi uvjeti iz natječaja.
6. Početni iznos zakupnine po m2 prostora određuje se u visini od 31,00 kune.
 
NAČIN PODNOŠENJA PONUDE
1. Pismene prijave za sudjelovanje u natječaju predaju se u zatvorenim kuvertama s naznakom "ZA JAVNI NATJEČAJ - POSLOVNI PROSTOR (navesti lokaciju poslovnog prostora) - NE OTVARATI", neposredno Općini Brdovec ili na adresu: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10291 Prigorje Brdovečko, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku.
Ponude će se otvarati dana 02.04.2014. u 9;00 sati na adresi Općine Brdovec.
2. Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju obavezno mora sadržavati:
- prijavu za natječaj iz koje treba biti vidljivo ime, naziv, adresa, OIB,
- ponuđeni iznos jedinične zakupnine po m2 koja ne može biti niža od objavljene,
- presliku osobne iskaznice (ako je ponuditelj fizička osoba) ili presliku rješenja o upisu u sudski odnosno obrtni registar (ako je ponuditelj pravna osoba), koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja u dnevnom tisku,
- dokaz kojim osobe iz članka 6. st. 3. Zakona dokazuju svoj status,
- opis djelatnosti koju će natjecatelj obavljati u poslovnom prostoru,
- plan i program ulaganja u prostor (nužni i korisni radovi) izražen kroz hodogram aktivnosti,
- potvrdu Upravnog odjela za financije Općine Brdovec da natjecatelj nema duga prema Općini Brdovec, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku,
- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga ili jednakovrijedni dokument koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku,
- izjavu ponuditelja da nije pravomoćno osuđen za bilo koje od kaznenih djela iz članka 67. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), pri čemu izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja za sebe i za ponuditelja, i koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku.
- jamstvo za ozbiljnost ponude (bjanko zadužnica na iznos 5.000,00 kuna), ovjereno kod javnog bilježnika
 
ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
1. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi općinski načelnik na prijedlog pismenog obrazloženja Povjerenstva, s time da se najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja, uz ispunjenje uvjeta iz ovog natječaja što će ocijeniti Povjerenstvo na temelju uvida u ponudu i objektivnoj ocjeni ponude svakog ponuđača, sadrži i najviši ponuđeni iznos cijene zakupnine po m2.
2. Nezadovoljni ponuditelj ima pravo prigovora načelniku u roku 5 dana od dana prijma Odluke o izboru ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.
3. O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja za navedeni poslovni prostor.
4. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima ovog natječaja, kao i ponude koje pristignu izvan roka, neće se prihvatiti. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, pristupit će se usmenom javnom nadmetanju, odmah nakon otvaranja ponuda, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću cijenu zakupnine.
5. Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka Odluke o izboru preuzeti poslovni prostor i sklopiti Ugovor o zakupu. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne postupi po navedenom smatrat će se da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu, te će se javni natječaj za predmetni poslovni prostor ponoviti.
6. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava, sukladno odredbi članka 23. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora i solemnizira kod javnog bilježnika o trošku zakupnika.
7. Zakupodavac zadržava pravo prihvatiti najpovoljniju ponudu ili odbiti sve ponude bez obrazloženja prije sklapanja Ugovora o zakupu i pri tome ne snositi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.
8. Sve informacije o oglašenom poslovnom prostoru, te dogovor radi razgleda istog, mogu se dobiti u poslovnim prostorima općinske uprave Općine Brdovec, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, kod gospodina Predraga Franješevića telefon 099/2202891 ili 01/3310-350.
 
                                                                                                                                  Načelnik Općine Brdovec
     Alen Prelec, v.r.

Natječaj je objavljen u dnevnom tisku: "24 sata" 13.03.2014.

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena