Loading...
Tražilica
Obavijesti
12.03.2015. u 10:37
Uređeno: 27.03.2015. u 12:48
NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 – dalje u tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec raspisuje 

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme
 
u Općinu Brdovec, Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove, na radno mjesto
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA (2 izvršitelja – m/ž)
na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci uz obvezni probni rad od dva (2) mjeseca za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao

Služba na određeno vrijeme za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

            Služba na određeno vrijeme za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao može trajati najduže šest (6) mjeseci i može se produžiti za još šest (6) mjeseci.
            Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
 
            Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), te sljedeće posebne uvjete:
-          magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
-          najmanje 12 mjeseci radnog iskustva
-          vozačka dozvola B kategorije
 
Viši stupanj obrazovanja (stručne spreme) od traženog nije zapreka za prijam u službu, ali ne može nadomjestiti traženu stručnu spremu. Kandidat ispunjava natječajne uvjete ukoliko, pored višeg stupnja obrazovanja (stručne spreme) od traženog, ima visoku stručnu spremu ekonomske struke, te najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na poslovima s navedenom stručnom spremom i poslovima legalizacije objekata.
 
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.
 
Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:
– životopis
– presliku osobne iskaznice
– dokaz o stručnoj spremi (diploma se može predati i u preslici)
– kao dokaz radnog staža, kandidat može predati: presliku radne knjižice (za razdoblja upisa do 30.6.2013.), potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
– kao dokaz traženog radnog iskustva od najmanje 1 godine na poslovima s traženom stručnom spremom i poslovima legalizacije objekata (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, ili preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo)
– izvornik uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
– presliku važeće vozačke dozvole
– potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).
–  potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti, koju izabrani kandidat dostavlja nakon primitka rješenja o prijmu.
 
            Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće biti razmatrane, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.
 
             Postupak oglasa obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta koje će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome će biti obaviješteni pisanim putem. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
 
            Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.
 
            Na web stranici www.brdovec.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Brdovec bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
 
            Prijave na oglas podnose se na adresu: Općina Brdovec, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, u roku od osam dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Zaprešić.
 
            O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
           
Općina Brdovec
 
KLASA: 112-03/15-30/01
URBROJ: 238/03-03/06-15-1
Brdovec, 10.3.2015.
 

DODATNI LINKOVI:

 

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena