Loading...
Tražilica
Obavijesti
15.07.2015. u 12:14
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Brdovec

 Temeljem članka 27. Zakona o muzejima (NN 142/98 i 65/09), članka 30. Statuta Muzeja Brdovec i Odluke Općinskog vijeće Općina Brdovec Klasa: 021-05/15-10/05, Urbroj: 238/03-03/07-15-2 od 9.6.2015., Povjerenstvo za raspisivanje natječaja za ravnatelja Muzeja raspisuje slijedeći;

 
N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Brdovec

Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Brdovec na rok od četiri (4) godine.
 
Članak 2.
                Uvjeti: za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
-              završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13 i 139/13), te je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje 10 godina rada u kulturi;
-              položen stručni ispit za kustosa;
-              stručne, radne, organizacijske i upravljačke sposobnosti;
-              poznavanje engleskog jezika;
-              da se ističe kulturnim, stručnim i znanstvenim radom,
-              da se odlikuje radnim, stručnim i organizacijskim sposobnostima,
-              hrvatsko državljanstvo.
               
Iznimno, za ravnatelja može biti imenovana osoba koja nema položen stručni ispit za kustosa, uz obvezu polaganja stručnog ispita za kustosa u razdoblju do godine dana od dana imenovanja, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10 i 112/11).
 
Članak 3.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
1) dokaz o postignutoj stručnoj spremi te dokaze o radu u muzejskoj struci ili o radu u kulturi,
2) rješenje o položenom stručnom ispitu za kustosa,
3) dokaz o poznavanju engleskog jezika ili vlastoručno potpisanu Izjavu o tome (za slučaj da kandidat              bude prihvatljiv, a kao dokaz o poznavanju jezika je potkrijepio Izjavom, isti će se uputiti na testiranje u svrhu ishođenja                                   
      Potvrde),
4) popis objavljenih stručnih ili znanstvenih radova,
5) domovnicu i preslika osobne iskaznice,
6) uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,
7) prijedlog Plana i programa razvoja Muzeja,
8) životopis sa popisom postignuća iz područja kulture.
 
Članak 4.
Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda provest će Natječajno povjerenstvo koje će Općinskom vijeću Općine Brdovec dostaviti zapisnik o provedenom pregledu prispjelih prijava s utvrđenim prijedlogom za izbor ravnatelja/ice.
 
Članak 5.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Općini Brdovec, na adresu Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom „za natječaj – ravnatelj/ica Muzeja“ u zatvorenoj omotnici, u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava, uz zadržavanje prava poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Klasa: 112-07/15-70/01
Urbroj: 238/03-03/07-15-1
Brdovec, 9.7.2015.
                                                                                                                              OPĆINA BRDOVEC
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena