Loading...
Tražilica
Obavijesti
14.03.2016. u 12:20
Uređeno: 24.03.2016. u 11:50
NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU

 Na temelju članka 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 – dalje u tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA (2 izvršitelja – m/ž) uz obvezni probni rad od tri mjeseca

 Osobe prijavljene na javni natječaj moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN:

1. punoljetnost;
2. hrvatsko državljanstvo;
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osobe moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
1. magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
2. najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
3. položen državni stručni ispit;
4. posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Uvjet stručnog zvanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke. Viši stupanj obrazovanja (stručne spreme) od traženog nije zapreka za prijam u službu, ali ne može nadomjestiti traženu stručnu spremu. Kandidat ispunjava natječajne uvjete ukoliko, pored višeg stupnja obrazovanja (stručne spreme) od traženog, ima visoku stručnu spremu ekonomske struke, te najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na poslovima s navedenom stručnom spremom i poslovima legalizacije objekata.
Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. ZSN-a.
Sukladno članku 13. Zakona ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 125/11, 20/12, 138/12), na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osobe koje se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga.
U službu se prima uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca sukladno članku 26. ZSN-a.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj osobe koje se prijavljuju dužne su priložiti sljedeće:
1. životopis
2. presliku diplome
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
4. dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
a) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
b) dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (presliku ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
5. presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni stručni ispit
6. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
7. vlastoručnu potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)
8. presliku važeće vozačke dozvole B kategorije
Isprave se mogu priložiti u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana , 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u službu višega stručnog suradnika za legalizaciju objekata – ne otvaraj«.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i tražene priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.
Za osobu/osobe koja/e zadovoljava/ju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranih kandidata, ili dostavom odluke o poništenju natječaja.
Na oglasnoj ploči Općine Brdovec i na web-stranici www.brdovec.hr naveden je opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Na oglasnoj ploči Općine Brdovec i navedenoj web-stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni u službu, poštom će biti vraćena originalna dokumentacija priložena prijavi (ukoliko je priložena).
Nakon raspisanog javnog natječaja i provedenoga cjelokupnog postupka ne mora se izabrati niti jedna osoba, te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju javnog natječaja.
           
Općina Brdovec
 
KLASA: 112-02/16-20/03
URBROJ: 238/03-03/06-16-1
Brdovec, 07.3.2016.

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena