Loading...
Tražilica
Obavijesti
13.04.2016. u 15:38
Uređeno: 13.04.2016. u 15:48
POZIVNI NATJEČAJ

 Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/11) i čl. 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Brdovec od 31.3.2016.,  općinski načelnik raspisuje:

 
POZIVNI NATJEČAJ radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Brdovec
 
Ovaj natječaj objavljuje se za dodjelu javnih priznanja:
            1. Nagrada Općine Brdovec za životno djelo,
            2. Nagrada Općine Brdovec,
            3. Zahvalnica Općine Brdovec,
 
sukladno Odluci o javnim priznanjima Općine Brdovec i Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Brdovec.

Prijedlog za dodjelu ovih javnih priznanja mogu dati: najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Brdovec, radna tijela Općinskog vijeća Općine Brdovec (osim Povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrada Općinskog vijeća), općinski načelnik i zamjenici načelnika, pravne osobe i udruge građana sa sjedištem na području Općine Brdovec i najmanje tri fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Brdovec.

 
UVJETI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA:
 
I.
Javna priznanja se dodjeljuju za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Brdovec, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene, te se mogu dodijeliti fizičkim i pravnim osobama neovisno o njihovom prebivalištu.
 
II.
Prijedlog za dodjelu javnog priznanja, koji se podnosi u pismenom obliku, sadrži: podatke o podnositelju prijedloga (do jedne stranice), iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Brdovec, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju (do dvije stranice), i vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže.
Prijedloge za dodjelu javnih priznanja prethodno razmatra Povjerenstvo za dodjelu priznanja i nagrada Općine Brdovec.
Povjerenstvo za dodjelu priznanja i nagrada Općine Brdovec izrađuje pisano izvješće o svom radu i mišljenje s obrazloženjem o pojedinačnim prijedlozima za dodjelu javnih priznanja i upućuje ga Općinskom vijeću na odlučivanje.
 
III.
            Svi ostali uvjeti za dodjelu javnog priznanja određeni su Odlukom o javnim priznanjima Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/11) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Brdovec.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA:
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se do 20.5.2016., neposredno u pisarnicu Općine Brdovec ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s naznakom: "Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Brdovec – navesti za koje priznanje se dostavlja prijedlog, ne otvarati", na adresu: Općina Brdovec, Trg dr. F. Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko.
Prijedlozi koji pristignu poštom nakon proteka roka određenog ovim pozivnim natječajem  neće se uzeti u razmatranje.
 
Brdovec, 11.4.2016.
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec, v.r.
 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena