Loading...
Tražilica
Obavijesti
20.01.2017. u 10:00
Uređeno: 23.01.2017. u 08:51
ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE BRDOVEC

Općinski načelnik Općine Brdovec donosi

                                                                              
ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA
ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA
KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA
OPĆINE BRDOVEC
 
1. Predmet natječaja:
Obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

2. Priroda i opseg te mjesto obavljanja obavljanja poslova:

Preuzimanje pokojnika na mjestu nastanka smrtnog slučaja na osnovu poziva nadležnog mrtvozornika. Radnja podrazumijeva smještaj pokojnika u pvc vreću i polaganje na specijalna nosila ili metalni transportni sanduk te prijenos do specijalnog mrtvačkog vozila, prijevoz do lokacije nadležne patologije ili sudske medicine te smještaj u rashladnu komoru. Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kome se nalazi, raspoloživa je u terminima od 0,00 do 24,00 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na cjelokupno područje Općine Brdovec. U opseg poslova uključen je i sav potrebni materijal (pvc vreća i dr.). Očekivani opseg poslova je 4-5 preuzimanja i prijevoza godišnje.
Napomena:
Općina Brdovec snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:
-  da se umrla osoba  ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Općine Brdovec,
- da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Općinom Brdovec ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,
- da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Općine Brdovec,
-  da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova.
 
3. Vrijeme na koje se sklapa ugovor:
4 (četiri godine).
 
 4. Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju određene uvjete te su iste uz ponudu dužne dostaviti sljedeću dokumentaciju odnosno dokaze:
- da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a isto dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,
- da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a isto dokazuju preslikom rješenja,
- da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, a isto dokazuju preslikom prometne knjižice vozila,
- da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a isto dokazuju izjavom o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,
- da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje starijih od 30 dana, a isto dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starije od 30 dana,
- da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a isto dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne,
- ispunjeni cjenik usluga prijevoza pokojnika zajedno sa potrebnim materijalom (pvc vreća i dr.) koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.
Ponuditelj na dan zaključenja natječaja ne smije imati nepodmirenih obveza prema Općini Brdovec, po bilo kojoj osnovi, starijih od 30 dana, a isto provjerava stručno povjerenstvo u službenim evidencijama Upravnog odjela za financije Općine Brdovec.
 
5. Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude:
Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz točke 4. ovog natječaja (članak 4. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Brdovec), ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
 
6. Rok za predaju ponuda:
Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: OPĆINA BRDOVEC, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10291 Prigorje Brdovečko, sa naznakom „NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA“.
 
7. Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača:
Javno otvaranje ponuda izvršiti će se dana 08.02.2017. godine u 15;00 sati u prostorijama Općine Brdovec. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi općinski načelnik.
Općinski načelnik zadržava pravo poništenja natječaja, bez odabira najpovoljnije ponude
 
DATUM OBJAVE: 20.01.2017.
                                                                                                                                             
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec
 

 
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena