Loading...
Tražilica
Obavijesti
05.06.2017. u 12:36
NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda

Turističko vijeće Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ raspisuje

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice  „Savsko-sutlanska dolina i brigi“

 

 Kandidati moraju uz opće uvjete propisani Zakonom o radu (NN br. 93/14) ispunjavati posebne uvjete propisane člankom 21 i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 152/08) te člankom 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposlenim u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 23/17) i to kako slijedi:

  • da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),
  • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma;
  • da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
  • da aktivno zna jedan svjetski jezik;
  • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba ga položiti u u roku od jedne godine od dana stupanja na rad;
  • da poznaje rad na osobnom računalu.
  • da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.
 
Kandidatu koji u navedenom roku ne položi stručni ispit, prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.
Iznimno, položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi (članak 23. st. 5. Zakona).
Prijavi je potrebno priložiti dokaz o stručnoj spremi, radnom iskustvu, dokaz o poznavanju stranog jezika, uvjerenje o nekažnjavanju, prijedlog programa rada, dokaz o položenom stručnom ispitu i životopis.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz Natječaja provest će se intervju zasebno sa svakim kandidatom. Sa odabranim kandidatom ugovoriti će se probni rad u trajanju od šest mjeseci.
Direktor obavlja poslove utvrđene odredbama članka 48. Statuta „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ i Pravilnikom o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, načinu rada, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice općina Brdovec, Dubravica i Marija Gorica  „Savsko-sutlanska dolina i brigi“.
Turističko vijeće TZ „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ zadržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i naznakom „Natječaj – imenovanje direktora TU TZSSDB“ moraju se dostaviti u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10 291 Prigorje Brdovečko.
Osim u Narodnim novinama, natječaj će se objaviti i na internet stranici Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ i službenim internet stranicama općina Brdovec, Marija Gorica i Dubravica.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni.
Protiv navedene odluke nije dopuštena žalba, ali je moguće pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom. Pokretanje upravnog spora ne odgađa provedbu rješenja.
Nakon raspisanog javnog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se izabrati niti jedan kandidat te će se u tom slučaju donijeti Odluka o poništenju javnog natječaja.  
 
Turističko vijeće Turističke zajednice
„Savsko-sutlanska dolina i brigi“
 
Predsjednik
Franjo Štos

Natječaj za izbor i imenovanje direktora TU TZ objavljen je u
NN od 02.6.2017: (link)

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena