Loading...
Tražilica
Obavijesti
04.10.2017. u 12:00
NATJEČAJ ZA IDEJNO UMJETNIČKO-URBANISTIČKO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE SPOMENIKA POGINULIM BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA

Poginuli hrvatski branitelji naše općine:

Marijo Mateček, Željko Žagmeister, Ivan Krčelić, Zdravko Lozančić, Zdravko Štos, Emin Sulejmanagić, Marijan Kelhar, Zoran Rajter, Željko Vrabec i Željko Blažević.

Sjećamo ih se svakom općinskom prigodom i dugujemo vječnu zahvalnost, uz ponos što su bili naši mještani.

 

I.       UVJETI  NATJEČAJA

 
1.      Opći uvjeti natječaja
2.      Rokovi
3.      Nagrade
4.      Ocjenjivački sud
5.      Sadržaj natječajnog rada
6.      Uvjeti koje mora zadovoljiti idejno rješenje
7.      Kriteriji za ocjenjivanje natječajnih radova
8.      Oprema natječajnih radova
9.      Završne odredbe
 
 
II.    PROGRAM NATJEČAJA:
 
Prilozi:
 
 
OPĆI UVJETI NATJEČAJA
ZA IDEJNO UMJETNIČKO-URBANISTIČKO RJEŠENJE
SPOMENIKA POGINULIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA
 
 
1.    OPĆI UVJETI NATJEČAJA
 
1.1. NARUČITELJ,
 
Općina Brdovec, OIB: 14722979018, na temelju Odluke Općinskog vijeća o lokaciji  za postavljanje spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata (KLASA: 021-05/17-10/01-35, URBROJ: 238/03-03/07-17-11) i na temelju članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec, br. 3/13) provodi natječaj za idejno umjetničko-urbanističko rješenje spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata.
 
 
1.2. NARUČITELJ
 
Naručitelj natječaja je Općina Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, zastupana po načelniku Alenu Prelecu
 
OIB:  14722979018
MB: 2663546
Broj telefona: 01/3310350
Broj telefaksa: 01/3310322
Adresa elektroničke pošte: brdovec@brdovec.hr
 
 
1.3. ORGANIZATOR I PROVODITELJ
 
Organizator natječaja je Općina Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko.
 
Kontakt osoba: Predrag Franješević
Adresa elektroničke pošte: urbanizam@brdovec.hr
Broj telefona:  099/2202891
 
 
1.4. VRSTA NATJEČAJA
 
Natječaj – javni, pozivni, otvoreni, anonimni, prvog stupnja složenosti, natječaj od posebnog interesa za Općinu Brdovec, urbanističko-arhitektonsko rješenje.  
 
 
1.5. SVRHA I CILJ
 
Odabir najboljeg idejnog umjetničkog i urbanističko-arhitektonskog rješenja spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata općine Brdovec, a koje će poslužiti kao podloga za izvedbu spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata.
 
 
1.6. PRAVO SUDJELOVANJA
 
Pravo natjecanja imaju sve fizičke i pravne stručne osobe.
 
1.7. Članovi  Ocjenjivačkog  suda, sastavljač natječajnog zadatka, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici iz uže radne grupe svojim radom ne smiju sudjelovati u ovom natječaju. U natječaju ne smiju sudjelovati osobe, koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako se time ugrožava konkurencija. 
 
1.8. Podaci o natječaju staviti će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za  sudjelovanje u natječaju, objaviti će se na web stranici Općine Brdovec http://www.brdovec.hr/ te će se dostaviti Hrvatskoj komori arhitekata, Udruženju  hrvatskih arhitekata i Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.
 
2.    ROKOVI
 
2.1. Natječaj je otvoren s danom objave na web stranicama Općine Brdovec i dostavom   pozivnim izrađivačima. Datum početka natječaja je 04.10.2017. godine.  
 
2.2. Rok predaje natječajnih radova je 29. prosinac 2017. godine do 16,00 sati (žig pošte se uvažava). 
 
2.3. Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 31. siječnja 2018. godine.
 
2.4. Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljena svim natjecateljima putem  elektroničke pošte na adresu koju su predali uz rad najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda. Naručitelj će objaviti potrebne objave i na web stranicama Općine Brdovec.
 
2.5.  Po završetku ocjenjivanja, Ocjenjivački sud svoje odluke, mišljenja, izvješća i zapisnike dostavlja Naručitelju na daljnje postupanje.
 
 
 
3.    NAGRADE
 
      Nagrada za najbolji rad prema odluci ocjenjivačkog suda u neto iznosu je 20.000,00 kuna.
 
4.    OCJENJIVAČKI SUD
 
Za ocjenu radova (do krajnjeg roka za predaju natječajnih radova) imenovat će se Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova iz redova: branitelja, civilnog i javnog sektora.
 
5.      SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA
 
Natjecatelji izrađuju idejno rješenje spomenika poginulim braniteljima domovinskog rata i urbanističko-arhitektonsko rješenje koje mora sadržavati:
 
5.1.             GRAFIČKI PRILOZI
 
1.      Prikaz prostorne dispozicije (situacija, prostorni koncept) sa svim potrebnim   
obrazloženjima za razumijevanje definiranja mikrolokacije i pozicijama urbane opreme
2.      Skice spomenika sa karakterističnim detaljima
3.      Simulacija spomenika u prostoru
4.      Prikaz detalja potrebnih za razumijevanje natječajnog rada
 
5.2.             TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE
 
1.      Detaljan tehnički opis spomenika– detalji rješenja s osvrtom na materijal i konstrukciju
2.      Detaljni opis odabrane mikrolokacije s osvrtom na okoliš i urbano rješenje cijelog područja
3.      Procjena troškova izvedbe
            Svi grafički i tekstualni prilozi obavezno se predaju na CD ili DVD mediju.
 
6. UVJETI  KOJE MORA ZADOVOLJITI IDEJNO RJEŠENJE
Idejno rješenje spomenika poginulim hrvatskim braniteljima potrebno je postaviti na k.č.br 1561, k.o. Brdovec (kuća br. 89 i dvorište u Prigorju Brdovečkom), odnosno širinom predmetne k.č. ispred objekta u kojem se nalaze ambulante i matični ured, gledajući pročelje zgrade s glavne ceste (državna cesta D225).
Uvjeti koje rješenje treba zadovoljiti su sljedeći:
1.    Parkirna mjesta u skladu s prostornim mogućnostima
2.    Urbanističko i arhitektonsko rješenje okoliša
3.  Mogućnost prilaska osoba s posebnim potrebama (staza za invalide)
4.    Prostor za postavljanje vijenaca
5.  Prostor za zastave
6.    Procijenjena ukupna vrijednost projekta po idejnom rješenju je do 500.000,00 kuna (bez PDV-a).
 
7. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA
 
Kriteriji po kojima će Ocjenjivački sud ocjenjivati natječajne radove:
 
1.    Formalni (predani u roku, sadrže potrebnu dokumentaciju)
2.    Ocjena vrijednosti prostornog koncepta spomenika, oblikovanje krajolika, koncept spomenika, vrijednost spomenika.
 
8. OPREMANJE  NATJEČAJNOG RADA
 
8.1. Radovi  se predaju kao anonimni, u zapečaćenom omotu. Svi se prilozi dostavljaju bez šifre, potpisa ili slično jer će pri otvaranju biti označeni šifrom. 
 
8.2. U zasebnoj omotnici na kojoj je potrebno napisati „AUTOR“ potrebno je navesti:
 
1.  Ime/imena autora
2. Adresa, adresa elektroničke pošte i broj mobilnog telefona autora
3. OIB autora
4. Broj IBAN (žiro‐računa s naznakom banke) 
5. Informaciju o mirovinskom fondu (MIO I ili I i II stup)
6. Informaciju da li je autor kao fizička osoba obveznik PDV‐a 
 
9. ZAVRŠNE ODREDBE 
 
9.1. Natjecatelj predajom natječajnog rada prihvaća Uvjete natječaja. Natjecatelj je za vrijeme natječaja dužan držati svoj rad anonimnim, do objave rezultata natječaja o nagrađivanju.
 
9.2. Natjecatelj se smatra autorom natječajnog rada i pridržava sva autorska prava u svezi s istim. Naručitelj natječaja dodjelom nagrade natječajnog rada stječe sva prava i vlasništvo samo nad tim primjerkom rada.
 
9.3. Naručitelj zadržava pravo korištenja i publiciranja radova za službene potrebe.
 
9.4. Dokumentaciju priloženu u podlogama Natječaja, natjecatelji smiju koristiti isključivo u svrhu izrade natječajnog rada.
 
 
10.     PRILOZI
 
 
KLASA: 564-01/17-01/01
URBROJ: 238/03-03/06-17-2

 

Brdovec, 03.10.2017.
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena