Loading...
Tražilica
Obavijesti
03.01.2018. u 15:51
Uređeno: 20.06.2018. u 11:22
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 Temeljem odredbe članka 11. i 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva KOMUNALNO GOSPODARSTVO BRDOVEC d.o.o., OIB: 30797298420, Trg doktora Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, vezano za ukazanu potrebu za popunom radnog mjesta, Uprava – direktor, uz prethodnu suglasnost Skupštine Društva, dana 02. siječnja 2018. raspisuje;

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
 
Voditelj financija, računovodstva i administracije - neodređeno vrijeme 1 izvršitelj, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.
Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Voditelja financija, računovodstva i administracije su:
·         hrvatsko državljanstvo,
·         zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima (kandidat je u obvezi ishoditi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po odluci o odabiru, odnosno prije sklapanja ugovora o radu),
·         sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske struke područja poslovne ekonomije i financija,
·         minimalno 10 godina radnog iskustva na traženim poslovima,
·         poznavanje rada na računalu i računalnim programima vezanih za financijsko i materijalno poslovanje trgovačkih društava,
·         poznavanje uredskog poslovanja trgovačkih društava.
 
Radno mjesto Voditelja financija, računovodstva i administracije obuhvaća potpuno i samostalno organiziranje, vođenje, i obavljanje sljedećih poslova;
rukovođenje i organizaciju rada financija, računovodstva i administracije, saldakonti kupaca i dobavljača, kompenzacije, internet bankarstvo, komunikacija s poreznom upravom, odgovornost za pravilnu primjenu poreznih i računovodstvenih propisa, suradnju i kontakt s Upravnim odjelima Općine Brdovec, evidencije stanja i promjena na računima, vršenje obračuna i evidentiranja izlaznih faktura, evidentiranje ulaznih faktura te praćenje valute plaćanja, praćenje dospijeća obveza i potraživanja, vođenje ovršnih postupaka, vršenje kontiranja, sudjelovanje u sastavljanju, kontroli i praćenju ugovora, odgovaranje za pravilno kontiranje, knjiženje i obračune, vršenje obračuna plaća i ostalih naknada te izrada svih obrazaca, izradu tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvješća, kao i ostalih financijskih izvješća prema zahtjevu direktora, arhiviranje materijala vezanih uz financije i ostalu administraciju, organizacije i projekata, izrada internih dokumenata, priprema naloga za plaćanje i njihovo prosljeđivanje na odobrenje direktoru, vođenje evidencije imovine društva, odgovaranje za poštivanje zakonskih propisa iz domene računovodstva i praćenje zakonskih propisa s tim u svezi te predlaganje mjera za usklađivanje poslovanja sa istim propisima, praćenje i proučavanje zakonskih propisa iz oblasti rada društva, implementacija funkcije kontrolinga, prijava i odjava radnika, obavljanje drugih zavisnih poslova u svezi s predmetnim radnim mjestom po nalogu direktora društva.
 
Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osobe koje se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog postupka, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
 
·         kratak životopis (obvezno mora sadržavati adresu, mail adresu i telefon za kontakt),
·         zamolbu za posao sa navodom poslova koji je kandidat obavljao s naglaskom na tražene poslove za predmetno radno mjesto s kontakt brojevima dosadašnjih poslodavaca koji mogu potvrditi navedeno, te sa navodom o računalnim programima za financijsko i materijalno poslovanje trgovačkih društava u kojima kandidat zna raditi,
·         diplomu kao dokaz o stručnoj spremi (preslika),
·         potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o radnom stažu,
·         uvjerenje o nekažnjavanju,
·         presliku osobne iskaznice.
 
Prigodom zasnivanja radnog odnosa, odabrani kandidat koji je dostavio u prijavi na natječaj preslike dokumenata dužan je predočiti izvornik dokumenta.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
 
Ovaj natječaj se u cijelosti objavljuje na oglasnoj ploči Općine Brdovec, oglasnoj ploči trgovačkog društva Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o., službenoj web stranici Općine Brdovec (http://www.brdovec.hr/dokumenti/natjecaji), dok će obavijest o objavi natječaja sa poveznicom/linkom na natječaj biti objavljena u dnevnom tisku „24 sata“.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave obavijesti u dnevnom tisku.
 
Prijava sa svim potrebnim podatcima i dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Brdovec (Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o.), Trg doktora Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko „Natječaj za radno mjesto Voditelj financija, računovodstva i administracije – ne otvaraj“ putem pošte odnosno osobno na urudžbeni zapisnik sjedišta Općine.
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni putem maila.
Uprava Društva zadržava pravo poništenja natječaja i ne odabira niti jedne pristigle prijave na natječaj.
 
Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o.
Uprava društva
Marko Majcen
 

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena