Loading...
Tražilica
Obavijesti
08.01.2018. u 12:25
Uređeno: 20.06.2018. u 11:19
NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu
na neodređeno vrijeme na radno mjesto
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE POSLOVE I ODNOSE S JAVNOŠĆU
(I izvršitelj – m/ž) uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Osobe prijavljene na javni natječaj moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN:

1. punoljetnost;
2. hrvatsko državljanstvo;
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osobe moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
1. magistar struke ili stručni specijalist politološke ili novinarske struke,
2. najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
3. posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,
4. položen državni stručni ispit.
Uvjet stručnog zvanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke. Viši stupanj obrazovanja (stručne spreme) od traženog nije zapreka za prijam u službu, ali ne može nadomjestiti traženu stručnu spremu.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od prijma u službu.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. ZSN-a.
Sukladno članku 13. Zakona ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 125/11, 20/12, 138/12), na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osobe koje se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga.
U službu se prima uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca sukladno članku 26. ZSN-a.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj osobe koje se prijavljuju dužne su priložiti sljedeće:
1. životopis
2. presliku diplome
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
4. dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
a) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
b) dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (presliku ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
5. presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni stručni ispit
6. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
7. vlastoručnu potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)
8. presliku važeće vozačke dozvole B kategorije
Isprave se mogu priložiti u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: »Za javni natječaj – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE POSLOVE I ODNOSE S JAVNOŠĆU – ne otvaraj«.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i tražene priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.
Za osobu/osobe koja/e zadovoljava/ju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata, ili dostavom odluke o poništenju natječaja.
Na oglasnoj ploči Općine Brdovec i na web-stranici www.brdovec.hr naveden je opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Na oglasnoj ploči Općine Brdovec i navedenoj web-stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni u službu, poštom će biti vraćena originalna dokumentacija priložena prijavi (ukoliko je priložena).
Nakon raspisanog javnog natječaja i provedenoga cjelokupnog postupka ne mora se izabrati niti jedna osoba, te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju javnog natječaja.
           
Općina Brdovec

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena