Loading...
Tražilica
Obavijesti
29.03.2018. u 13:04
Uređeno: 20.06.2018. u 11:17
Javni natječaj za radno mjesto

Na temelju čl. 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11; dalje u tekstu: ZSN) pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu namještenika u Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove na radno mjesto: NAMJEŠTENIK – SPREMAČ-DOMAR – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 Osobe prijavljene na javni natječaj moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u čl. 12 ZSN:

1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osobe moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
4. SSS, završena srednja škola,
5. položena B kategorija vozila.
            U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN.
            Sukladno članku 13. Zakona ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
            Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osobe koje se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga.
U službu se prima uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca sukladno članku 26. ZSN-a.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
             
            Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:
1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
3. dokaz o traženoj stručnoj spremi
4. preslika važeće vozačke dozvole
5. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
6. vlastoručnu potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)
Isprave se mogu priložiti u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika.
 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
 
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana , 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u službu Spremača-domara – ne otvaraj«.
 
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i tražene priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.
 
Za osobu/osobe koja/e zadovoljava/ju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i intervju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata, ili dostavom odluke o poništenju natječaja.
 
Na oglasnoj ploči Općine Brdovec i na web-stranici www.brdovec.hr naveden je opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri sposobnosti kandidata, te pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Na oglasnoj ploči Općine Brdovec i navedenoj web-stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja provjere sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni u službu, poštom će biti vraćena originalna dokumentacija priložena prijavi (ukoliko je priložena).
Nakon raspisanog javnog natječaja i provedenoga cjelokupnog postupka ne mora se izabrati niti jedna osoba, te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju javnog natječaja.
           
Općina Brdovec
 
 
Dokumenti:
 

 

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena