Loading...
Tražilica
Obavijesti
03.01.2019. u 08:46
Uređeno: 09.01.2019. u 12:12
Javni natječaj za financiranje javnih potreba za 2019. godinu

(1) Općina Brdovec poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške programima/projektima ili institucionalne podrške Općine Brdovec u 2019. godini.

(2) Udruge sukladno ovom Javnom natječaju mogu podnijeti prijavu za:

A) financijsku podršku programu/projektu koji doprinosi promicanju javnih potreba
B) institucionalnu podršku za organizacijski razvoj i poslovanje udruge
 

(3) Prioritetna područja ovog Natječaja obuhvaćaju poticanje programa, projekata i aktivnosti koje doprinose:
 

- poticanju i promicanju sporta, osobito sporta djece i mladeži,
- djelovanju sportskih udruga,
- sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana, kao i drugim sportskim aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana,
- mjerama zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i javne potrebe zdravstvene zaštite kojima se osigurava i ostvaruje preventivno sprečavanje prenošenja zaraznih bolesti i poboljšanjem uvjeta zdravstvene zaštite na području općine
- promicanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
- poticanju i njegovanju tradicijske kulture, razvitka kulturno umjetničkog amaterizma te manifestacija na području kulturno umjetničkog amaterizma, tehničke kulture i religijske baštine koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života, promociji Općine Brdovec,
- međunarodnoj kulturnoj suradnji
- očuvanju tradicijske kulture Općine Brdovec i razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma,
- poticanju glazbenog stvaralaštva i scenskih umjetnosti, likovne umjetnosti, književne i nakladničke djelatnosti te razvoju urbane kulture i kulture mladih,
- redovnoj djelatnosti Crvenog križa, pomoći osobama s posebnim potrebama, zaštiti i skrbi o starijim osobama, pomoći braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih, ostale pomoći obiteljima i kućanstvima
- zaštiti i očuvanju okoliša, a posebno poticanje ekološke osviještenosti, uključivanje građana u programe koji uključuju aktivnosti, zaštiti i očuvanju okoliša, promotivne aktivnosti i sl.

te poticanje ostalih programa, projekata i aktivnosti koji pridonose javnim potrebama Općine Brdovec, prema Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Brdovec za 2019. godinu (Glasnik Općine Brdovec br. 16/18).

(4) Institucionalna podrška predstavlja specifičan oblik potpore za organizacijski razvoj i poslovanje udruga, kojom se osigurava trajnost i stabilnost rada udruga registriranih na području Općine Brdovec, a čija je djelatnost u području kulture od posebnog značaja za općinu.

(5) Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 1.510.000,00 kuna.

Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 1.000,00 kuna do najviše 200.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 20 programa i projekata.
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti za financiranje institucionalne podrške je od 15.000,00 kuna do najviše 30.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 3 institucionalne podrške.

(6) Rok za podnošenje prijava je 31 dan, a završava 4.2.2019. godine u 16:00 sati.

(7) Svaka udruga u okviru ovog Javnog natječaja može podnijeti najviše tri prijave za financijsku podršku programu/projektu i najviše jednu prijavu za institucionalnu podršku, na razdoblje provedbe do 31.12.2019. godine. Ista udruga može biti partner na više programa/projekata unutar definiranih područja u članku 3. Javnog natječaja.

(8) Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

(9) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Brdovec: www.brdovec.hr

 

Prijava se podnosi preporučeno poštom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik) u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:


Općina Brdovec
Trg Franje Tuđmana 1, Brdovec
10291 Prigorje Brdovečko

uz napomenu na omotnici:
„NE OTVARATI - Javni natječaj za financiranje javnih potreba za 2019. godinu“

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

(10) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja@brdovec.hr i d.bukovinski@brdovec.hr i broj telefona 01/3310-350.

 

DATUM OBJAVE: 2.1.2019.
 


1. Dokumentacija za prijavu

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena