Loading...
Tražilica
Obavijesti
05.09.2019. u 12:28
Uređeno: 24.09.2019. u 08:39
Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18 – dalje u tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za financije Općine Brdovec raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme
na radno mjesto
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I BAZE PODATAKA

(I izvršitelj – m/ž) uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Osobe prijavljene na javni natječaj moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN:

1. punoljetnost;

2. hrvatsko državljanstvo;

3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
 
Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osobe moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
 
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, smjer financije
- 1 godina radnog iskustva
-  položen državni stručni ispit / obveza polaganja u zakonskom roku
- vozačka dozvola B kategorije
Uvjet stručnog zvanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.
 
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državne uprave i sl.
Viši stupanj obrazovanja (stručne spreme) od traženog nije zapreka za prijam u službu, ali ne može nadomjestiti traženu stručnu spremu.
 
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit i/ili ispit za obavljanje navedenih poslova uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od prijma u službu.
 
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. ZSN-a.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osobe koje se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
 
U službu se prima uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj osobe koje se prijavljuju dužne su priložiti sljedeće:
 
1. životopis,
2. presliku diplome,
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
4. dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca koji sadrže vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu potrebne stručne spreme za obavljanje tih poslova s navodom razdoblja u kojem je obavljao te poslove),
5. presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni stručni ispit,
6. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
7. vlastoručnu potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),
8. presliku važeće vozačke dozvole B kategorije,
9. dokaz o promjeni prezimena ukoliko je primjenjivo (vjenčani list i slično).
Isprave se mogu priložiti u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
 
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: »Za javni natječaj – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I BAZE PODATAKA”
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i tražene priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.
Za osobu/osobe koja/e zadovoljava/ju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata, ili dostavom odluke o poništenju natječaja.
Na oglasnoj ploči Općine Brdovec i na web-stranici www.brdovec.hr naveden je opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Na oglasnoj ploči Općine Brdovec i navedenoj web-stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni u službu, poštom će biti vraćena originalna dokumentacija priložena prijavi (ukoliko je priložena).
Nakon raspisanog javnog natječaja i provedenoga cjelokupnog postupka ne mora se izabrati niti jedna osoba te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju javnog natječaja.
 
Općina Brdovec
 
Dokumenti:


 
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena