Loading...
Tražilica
Obavijesti
21.11.2019. u 13:25
Uređeno: 22.11.2019. u 08:50
Natječaj za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice

Na temelju čl. 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08), članaka 1. i 5. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 23/17 i 72/17) i čl. 26. i 45. Statuta Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ (Glasnik Općine Brdovec, broj 01/11) Turističko vijeće Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ raspisuje:


NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“

 

 Kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane člankom 21 i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 152/08) te člankom 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposlenim u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 23/17 i 72/17) i to kako slijedi:

  • da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),
  • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1.
  • da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
  • da aktivno zna jedan svjetski jezik;
  • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba ga položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad;
  • da poznaje rad na osobnom računalu.
  • da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.
 
Kandidatu koji u navedenom roku ne položi stručni ispit, prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita. 
Iznimno, položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi (članak 23. st. 5. Zakona). 
Prijavi je potrebno priložiti:
·      dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome), 
·      dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), 
·      dokaz o poznavanju stranog jezika i rada na računalu (uvjerenje/certifikat škole ili izjava kandidata o poznavanju), 
·      uvjerenje suda za ispunjavanje uvjeta iz sedme točke, 
·      prijedlog programa rada, 
·      dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika dokumenta),i
·      životopis.
 
Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz Natječaja provest će se intervju zasebno sa svakim kandidatom. Sa odabranim kandidatom ugovorit će se probni rad u trajanju od šest mjeseci.
Direktor obavlja poslove utvrđene odredbama članka 48. Statuta „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ i Pravilnikom o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, načinu rada, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice općina Brdovec, Dubravica i Marija Gorica  „Savsko-sutlanska dolina i brigi“.
Turističko vijeće TZ „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ zadržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju. 
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i naznakom „Natječaj – imenovanje direktora TU TZSSDB“ moraju se dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko
Osim u Narodnim novinama, natječaj će se objaviti i na internet stranici Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ i službenim internet stranicama općina Brdovec, Marija Gorica i Dubravica.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni. 
Protiv navedene odluke nije dopuštena žalba, ali je moguće pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom. Pokretanje upravnog spora ne odgađa provedbu rješenja. 
Nakon raspisanog javnog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se izabrati niti jedan kandidat te će se u tom slučaju donijeti Odluka o poništenju javnog natječaja.
 
 
 
Turističko vijeće Turističke zajednice
„Savsko-sutlanska dolina i brigi“
 
Predsjednik
Marin Štritof, v.r.
 


 
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena