Loading...
Tražilica
Obavijesti
03.12.2019. u 09:43
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Brdovec

 Temeljem članka 26. Zakona o muzejima (NN 61/18 i 98/19), članka 30. Statuta Muzeja Brdovec i Odluke Općinskog vijeća Općina Brdovec KLASA: 021-05/19-10/07-20, URBROJ: 238/03-03/07-19-3 od 14.11.2019., Povjerenstvo za raspisivanje natječaja za ravnatelja Muzeja raspisuje slijedeći


Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Brdovec

 Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Brdovec na mandat od četiri (4) godine.
 
Članak 2.
            Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
-           ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
            sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,
-           ima položen stručni ispit za kustosa,
-           ima pet godina rada u muzeju ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili
            obrazovanju,
-             znanje engleskog jezika,
-           da se protiv nje ne vodi kazneni postupak,
-           odlikuje se  radnim, stručnim i organizacijskim sposobnostima,
-           ima hrvatsko državljanstvo.
 
            Ravnatelj/ica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg Plana i programa rada Muzeja.
Iznimno, za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja nema položen stručni ispit za kustosa, uz obvezu polaganja stručnog ispita za kustosa u razdoblju od godine dana od dana imenovanja, sukladno Pravilniku o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19).
Uvjet stručnog zvanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo u ustanovama, javnim ustanovama, muzejima i ostalim kulturnim ustanovama.
Viši stupanj obrazovanja (stručne spreme) od traženog nije zapreka za prijam u službu, ali ne može nadomjestiti traženu stručnu spremu.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Članak 3.
Osobe koje, prema posebnim propisima, ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osobe koje se u prijavi pozovu na to pravo obvezne su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze, sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju ocjene četverogodišnjeg Plana i programa rada Muzeja i provedenog intervjua s kandidatima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
 
Članak 4.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, adresu elektroničke pošte).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:
1)    dokaz o postignutoj stručnoj spremi (diploma/potvrda o završenom studiju; strane
diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
2)    dokaze o petogodišnjem radnom iskustvu u muzejskoj struci ili desetogodišnjem
radnom iskustvu u kulturi, znanosti ili obrazovanju (ugovor o radu ili potvrda poslodavca i sl.),
3)    dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a ili potvrda iz sustava e-građanin s QR
kodom),
4)  dokaz o položenom stručnom ispitu za kustosa,
 5)  dokaz o znanju engleskog jezika (izjava kandidata, uvjerenje, potvrda, svjedodžba),
6)  domovnicu (ili potvrda sustava e-građani s QR kodom)
7)  uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda ili potvrda uvjerenja o nekažnjavanju iz
     sustava e-građanin s QR kodom - ne starije od 6 mjeseci,
8)  prijedlog četverogodišnjeg Plana i programa rada Muzeja,
9)  životopis sa opisom dosadašnjeg rada i popisom postignuća iz područja kulture.
 
Članak 5.
Postupak otvaranja, razmatranja i ocjene prispjelih ponuda provest će Povjerenstvo za provođenje natječaja koje je imenovalo Općinsko vijeće te koje će Općinskom vijeću Općine Brdovec dostaviti zapisnik o provedenom pregledu prispjelih prijava s utvrđenim prijedlogom za izbor ravnatelja/ice.
 
Članak 6.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: »Za javni natječaj – RAVNATELJ MUZEJA BRDOVEC”
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i tražene priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.
Nakon formalne provjere pristiglih prijava sa svakim od kandidata koji ispunjavaju propisane uvjete obavit će se intervju u toku kojega će kandidati predstaviti svoj četverogodišnji program rada.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Na oglasnoj ploči Općine Brdovec i navedenoj web-stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja intervjua, najmanje 5 dana prije održavanja. Kandidati će, osim objavom na web stranici Općine Brdovec, na intervju biti pozvani najkasnije pet dana prije održavanja intervjua, putem e-maila koji su dužni naznačiti u prijavi. Neodazivanje na intervju iz bilo kojeg razloga smatra se povlačenjem prijave.
Po donošenju Odluke o imenovanju ravnatelja/ice, kandidatima koji ne budu odabrani/imenovani, poštom će biti vraćena originalna dokumentacija priložena prijavi (ukoliko je priložena).
Nakon raspisanog javnog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se izabrati niti jedna osoba te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju javnog natječaja.
 
KLASA: 112-07/19-01/03
URBROJ: 238/03-03/11-19-1
 
                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                 OPĆINE BRDOVEC
 
                                                       Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.

 
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena