Loading...
Tražilica
ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

 

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E

   

Na temelju članka 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 13. i 20.  Statuta općine Brdovec, ( Glasnik Zagrebačke županije broj 17/01),  Općinsko vijeće na  28. sjednici, održanoj 28.2.2006. donosi

ODLUKU
o komunalnom redu


I  OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Radi održavanja čistoće, čuvanja javnih površina, sakupljanja i odvoza otpada, uklanjanja snijega i leda, te uređenja naselja na području općine Brdovec, ovom Odlukom propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje.

 

Članak 2.

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

 1. Javne prometne površine: ulice, ceste, trgovi, javni prolazi, mostovi, pločnici, parkirališta, stajališta javnog gradskog prometa i slične površine,
 2. Javne zelene površine: parkovi i šetališta, park-šume, drvoredi, živice, travnjaci uz javne površine, cvjetnjaci, pojedinačna ili skupine stabala, posude s ukrasnim biljem, dječja i sportska igrališta, zelene površine oko samostojećih kolektivnih stambenih objekata i uz javne objekte, škole, muzeje, zdravstvene ustanove, spomenike, spomen-obilježja križnog puta i sl. uređene zelene površine uz poslovne objekte, crpilišta, vodovodne rezervoare, groblja i slično, komunalne objekte, obale potoka, rijeka, jezera i slične površine.
 3. Kolodvori, posebna parkirališta, taxi-stajališta, površine i objekti namijenjeni za javne priredbe, tržnice na malo, sajmišta i slični prostorni.


II  UREĐENJE ZEMLJIŠTA

Članak 3.
Naselja na području općine moraju biti uredna.

 

Članak 4.

Pod uređenjem naselja smatra se uređenje vanjskih dijelova zgrada, izloga, reklama, natpisa, ograda, javne rasvjete, komunalnih objekata, kao i korištenje javnih prometnih i drugih površina i održavanje jaraka uz prometnice.

Članak 5.

Održavati vanjske dijelove zgrada dužni su korisnici ili vlasnici zajednički, a održavanje pojedinih dijelova koje vlasnici sami koriste dužni su izvršiti vlasnici.

 

Članak 6.
Ograde uz javne površine moraju biti izrađene tako da se uklapaju u okoliš, a ne smiju biti izrađene od bodljikave žice, šiljaka i sl. Bodljikava žica ili šiljci mogu se postaviti samo na visinu iznad 190 cm tako da ne predstavljaju opasnost od ozljeda.
Vlasnici i korisnici zemljišta neposredno uz javne površine moraju ograde i potporne zidove održavati i obnavljati tako da ne predstavljaju opasnost za prolaznike i imovinu.

 

Članak 7.
Odvodne jarke uz prometnice i puteve dužan je održavati vlasnik zemljišta na način da je omogućeno otjecanje vode. Isto tako vlasnik zemljišta je dužan održavati propuste i mostove uz ceste koji služe za pristup na navedeno zemljišta.
Ukoliko obveznik iz prethodnog stava ovog članka svoju obvezu ne izvrši, dobrovoljno ili temeljem rješenja komunalnog redara, istu će izvršiti treća pravna ili fizička osoba na trošak obveznika.
Zabranjeno je zatvaranje odvodnih jaraka polaganjem cijevi bez suglasnosti vlasnika ceste uz koju se odvodni jarak nalazi.

 

Članak 8.
Izlozi, izložbeni ormarići, te ostali slični objekti što služe izlaganju robe (u nastavku teksta: "izlozi"), uz javnu površinu, moraju biti estetski i tehnički oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni i uređeni u skladu s izgledom zgrade i okoliša.
Izlozi se moraju redovito čistiti, prati i uredno dekorirati.
Ostakljene površine (izloge) praznih lokala moraju se obojiti neprozirnom dekorativnom bojom ili obložiti čistim bijelim papirom.

 

Članak 9.
Vrtove, voćnjake, vinograde, živice, odvodne jarke, parkovne i zelene površine ispred objekata, dotrajale objekte, kao i neizgrađena zemljišta uz javne površine, moraju održavati vlasnici i korisnici, ukoliko te površine nije devastirala šira zajednica.


        Reklame, reklamne ploče

Članak 10.
Na području općine mogu se postavljati reklame, reklamne ploče, reklamne konstrukcije, jarboli za zastave, transparenti i druge prigodne naprave i ukrasi na temelju odobrenja i uvjeta što ih odredi nadležno tijelo.

 

Članak 11.
Reklame,  svijetleće reklame, reklamne ploče, reklamne konstrukcije, jarboli za zastave, transparenti i drugi prigodni ukrasi, mogu se postavljati samo na temelju odobrenja i uz uvjete što ih odredi nadležno tijelo uprave.

 

Članak 12.
Reklamne ploče i natpisi na površinama uz javne prometnice ne smiju svojim položajem i oblikom sprečavati promet, smanjiti preglednost, te ugrožavati sigurnost prometa.
Za postavljanje reklamnih ploča i natpisa u prostore određene kao spomenik kulture, tijelo uprave dužno je pribaviti dozvolu nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Svijetleće reklame ne smiju se postavljati tako da ometaju funkciju prometnih znakova i semafora.


        Nazivi

Članak 13.
Poduzeća, obrtnici, državni organi, političke i društvene organizacije, udruženja građana i građani,  koji su to dužni na osnovi posebnih propisa, ističu na zgradi u kojoj koriste poslovni prostor, odgovarajući naziv, odnosno naziv tvrtke.
Naziv mora biti čitljiv, jezično ispravan i u skladu s tehničko-urbanističkim uvjetima.
Vlasnici zgrade dužni su dopustititi postavljanje natpisa, a natpisi se mogu postavljati samo na temelju odobrenja nadležnog organa.

 

Članak 14.
U slučaju prestanka bavljenja djelatnošću ili preseljenja, vlasnik je dužan najdalje u roku od 15 dana ukloniti natpis.


        Javna rasvjeta

Članak 15.
Javne prometne površine i glavni putevi  trebaju biti osvijetljeni.
Tijela za javnu rasvjetu moraju biti izrađena i održavana u skladu s propisima o sigurnosti prometa. Oprema javne rasvjete mora se održavati u ispravnom stanju i na nju se ne smiju lijepiti oglasi, reklame i slično.


        Plakatiranje

Članak 16.
Plakati i oglasi mogu se postavljati samo na, za to predviđenim, pločama, stupovima ili ormarićima. Iznimno za određene manifestacije plakati se mogu stavljati i na druga pogodna mjesta, uz odobrenja vlasnika, odnosno nadležnog tijela.
Oštećeni plakati moraju se ukloniti, a skidanje plakata i čišćenje mjesta pada na teret oglašivača.

 

Članak 17.
Postavljanje oglasnih ploča, stupova i ormarića dozvoljeno je samo poduzećima i fizičkim osobama koje imaju ovlaštenje za ovu vrstu djelatnosti.


        Komunalni uređaji

Članak 18.
Orijentacioni planovi, javni satovi, telefonske govornice, poštanski sandučići, javni vodoskoci, fontane, javni zahodi i drugi komunalni objekti, što služe općoj upotrebi, mogu se izgrađivati samo na mjestima određenim prostornim planom ili po posebnom određenju Općinskog poglavarstva.
Ovi objekti moraju biti ispravni, a svaki kvar mora biti otklonjen najdalje u roku od 7 dana.

 

Članak 19.
Javna poduzeća, obrtnici, ugostitelji i drugi mogu na zgradama što ih koriste, postavljati satove, termometre i slične naprave.
Poduzeća, obrtnici, ugostitelji, ustanove, mjesni odbori, DVD-i i sportska društva za državne blagdane dužni su izvjesiti državne zastave, a za Dan općine Brdovec i općinsku zastavu.

 

Članak 20.
Javna telefonske govornice i poštanske sandučiće postavlja HT također uz prethodnu suglasnost nadležnog organa.

 

Članak 21.

Poduzeća koja održavaju javne zelene površine, dužna su održavati i komunalne uređaje.


        Stajališta, ugibališta i parkirališta

Članak 22.
Lokacije autobusnih stajališta i ugibališta određuju se po posebnim propisima u skladu s potrebama građana.
Autobusna stajališta moraju korisnici držati u urednom stanju i ispravna. O javnim parkiralištima brine općina, a o posebnim korisnici.


        Dječja, sportska igrališta i groblja

Članak 23.
Dječja i sportska igrališta, javne površine i objekti namijenjeni za javne priredbe, moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju. Grobovi moraju biti uredni, kao i pristupne staze na groblju.
O tome brinu korisnici tih površina.


        Tržnice i prostori za prodaju na malo

Članak 24.
Na tržnicama i prostorima za prodaju na malo odvija se promet poljoprivrednih, prehrambenih i drugih proizvoda.

 

Članak 25.
Tržnice moraju biti opremljene sanitarnim uređajima i košarama za odlaganje otpadaka.

 

Članak 26.
Kiosci, klupe i drugi objekti moraju biti ispravni i čisti i mogu se postaviti samo uz odobrenje nadležnog organa, a tende, zaštitni kišobrani, suncobrani i nadstrešnice moraju biti čisti i uredni i odgovarati odredbama o uređenju prostora.

 

Članak 27.
Tržnice i prostore za prodaju moraju korisnici održavati uredno i čisto i odstraniti otpatke na za to određeno mjesto.


        Pokretne naprave

Članak 28.
Na javne površine mogu se postavljati pokretne naprave (stolovi, klupe, stolci, pultovi, tezge, automati, hladnjaci, kolica, nadstrešnice, peći, sanduci, kontejneri, šatori i sl.).

 

Članak 29.
Pokretne naprave postavljaju se prema odobrenju nadležnog upravnog odjela općine u kojem se daje i lokacija i vrijeme trajanja.

 

Članak 30.
Komunalno redarstvo će narediti uklanjanje pokretne naprave na trošak obveznika i prije isteka određenog roka, ako se pokretna naprava koristi protivno odobrenju.
Komunalno redarstvo može to narediti i radi održavanja neke svečanosti i slično.


III    ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINE

Članak 31.
Općina je dužna javne površine na svom području općine održavati čistima.

 

Članak 32.
Opseg, način i ostale uvjete redovnog održavanja čistoće javnih površina utvrđuje općinsko poglavarstvo godišnjim programom.

 

Članak 33.
Na javne površine, jarke i kanale ne smije se bacati ni ostavljati otpad ili na drugi način na tim površinama stvarati nečistoću, niti ispuštati otpadnu vodu, ispuste iz septičkih jama ili gnojnice.
Olupine auta moraju se ukloniti najdalje u roku od 7 dana od nastanka štetnog slučaja.
Automobile koji nisu u voznom stanju, a ostavljeni su na javnoj površini, uklonit će nadležni upravni odjel općine na teret vlasnika.

 

Članak 34.
Vozila koja prevoze sipke materijale, papir,  sijeno i slično, moraju biti tako opremljena da se osigura prijevoz bez rasipanja materijala koji se prevozi.
Poljoprivredni strojevi, koji nakon radova na poljoprivrednim zemljištima, izlaze na javnu površinu, dužni su očistiti tu površinu, ako je onečiste.

 

Članak 35.
Na javnim prometnim površinama ne smiju se izvoditi bilo kakvi radovi bez odobrenja nadležnog organa, ovisno o rangu javne prometnice.

 

Članak 36.
U slučaju radova s odobrenjem, na javnim zelenim površinama izvođač je dužan zelenu površinu dovesti u prijašnje stanje.

 

Članak 37.
Održavanje zelenih površina obuhvaća i održavanje drvoreda, orezivanje, gnojenje, zaštitu od bolesti, zamjenu dotrajalih stabala. Stabla se moraju orezivati tako da ne zaklanjaju svjetlost stambenim objektima i  ne smetaju strujnim vodovima i prometnicama.

 

Članak 38.

Radi zaštite javnih površina ne smije se:

 1. obarati drveće i vaditi panjeve bez odobrenja,
 2. rezati grane i vrhove na drveću, guliti koru i zasjecati drveće,
 3. sabirati plodove i cvjetove s drveća,
 4. kopati i odnositi zemlju,
 5. oštećivati javnu površinu na bilo koji način prilikom gradnje,
 6. kampirati i ložiti vatru bez odobrenja,
 7. parkirati i prati vozila,
 8. parkirati na zelenim površinama i nogostupima.


        Skupljanje i odvoz otpada

Članak 39.
Ovom Odlukom regulirano je sakupljanje i odvoz kućnog smeća i glomaznog otpada.
Korisnici usluge odvoza otpada obvezni su koristiti usluge odvoza otpada na način i pod uvjetima određenim ovom Odlukom ili uvjetima dogovorenim s izvršiocem odvoza smeća.

 

Članak 40.
Kućno smeće odlaže se u vreće ili druge posude koje nabavljaju korisnici usluga odvoza. Vreće moraju biti od čvrstog i neprozirnog materijala i nepropusne. Oblik i dimenzije posuda za smeće određuje poduzeće koje vrši odvoz smeća.

 

Članak 41.
Korisnici usluga odvoza smeća su dužni paziti da se  smeće ne rasipa i mjesto na kojem drže posude za smeće održavati čistim i urednim.

 

Članak 42.
Kućno smeće se odvozi jedamput tjedno, a krupni otpad prema rasporedu koji napravi poglavarstvo općine.

 

Članak 43.
Posude za kućno smeće korisnici moraju držati zatvorenim, a radnici poduzeća koje vrši odvoz dužni su paziti da posude ne oštete i da smeće prilikom istresanja ne rasipaju, odnosno da ga u slučaju da se to dogodi, uredno pokupe.

 

Članak 44.
Posude i vreće kućnog smeća iznose se na dan kad je odvoz predviđen, moraju biti ispravne, a ako za to postoji naročit razlog i dezinficirane od strane poduzeća koje odvozi smeće.

 

Članak 45.
Odvoz smeća se vrši za to predviđenim vozilima koja se moraju održavati čistim i urednim.
Nikakav otpad ne smije se odlagati u prirodu.

 

Članak 46.
Glomazni otpad se odlaže na, za taj otpad, predviđena mjesta, a ukoliko se radi o većoj količini šute od građevinskog materijala, deponij za taj materijal može odrediti poglavarstvo, a na postojeću deponiju šuta se može odlagati uz odobrenje poduzeća koje deponijom upravlja.

 

Članak 47.
Deponij održava i njime upravlja nadležno poduzeće, koje daje svaku vrstu odobrenja za dovoz i zadržavanje na deponiju.


        Uklanjanje snijega i leda

Članak 48.
Snijeg i led uklanja se s javnih površina, te krovova zgrada uz javne prometne površine.
Snijeg s javnih prometnih površina treba početi uklanjati kad napada 5 cm, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati više puta
Led se s javnih prometnih površina uklanja čim nastane.
Snijeg i led se s krovova zgrada uklanja kad postoji mogućnost da se odlomi i ugrozi sigurnost prolaznika.

 

Članak 49.
O uklanjanju snijega i leda s javnih prometnih površina brine općinsko poglavarstvo, odnosno tijelo koji ono odredi, na temelju plana što ga svake godine donosi.

 

Članak 50.
O uklanjanju snijega i leda s parkirališta brine osoba koja njima upravlja ili ih koristi.
O uklanjanju snijega i leda s pločnika brinu vlasnici zemljišta i zgrada i stanari, a ispred lokala - vlasnici lokala.

 

Članak 51.
O uklanjanju snijega i leda s krovova zgrada brinu vlasnici, stanari ili poduzeće koje zgradom upravlja.
Na zgradama koje se nalaze neposredno uz nogostup, vlasnici su dužni na krov postaviti snjegobran.

 

Članak 52.
Javne prometne površine mogu se radi sprečavanja nastajanja leda posipati odgovarajućim materijalom čija granulacija, na asfaltnom putu, ne smije biti veća od 8 mm.


        Privremeno korištenje javnih površina i građevinski zahvati

Članak 53.
U svrhu privremenog korištenja javne prometne ili zelene površine, nadležno tijelo izdaje odobrenje za privremeno korištenje javne površine.
Nije dozvoljeno zauzimanje javne površine na bilo kakav način, ako za to ne postoji odobrenje nadležnog organa.
Voditelj komunalnih poslova odredit će izmještanje i premještanje objekta i materijala koji je na javnoj površini postavljen bez odobrenja.

 

Članak 54.
Za postavljanje skela i građevinskog materijala za slučaj renoviranja zgrada u skladu s propisima o sigurnosti prometa može se privremeno koristiti javna prometna površina.
Odobrenje za ovakvo privremeno korištenje daje nadležno tijelo, a za materijal i skele postavljene bez odobrenja ili protivno odobrenju, voditelj komunalnih poslova naredit će uklanjanje.

 

Članak 55.
Kod izvođenja ovakvih radova investitor je dužan osigurati da put i nogostup budu prohodni, a prostor koji je zameten ograditi.
Građevinski materijal mora biti uredno složen da ne smeta prometu niti pješacima.
Ako se javna površina upotrebljava za utovar ili istovar, korisnik je dužan sve očistiti i dovesti u prijašnje stanje.

 

Članak 56.
Kod rušenja objekta izvršitelj je dužan osigurati nesmetani promet i objekat polijevati pri rušenju, ako je to neophodno.

 

Članak 57.
Korisnik je dužan 24 sata nakon prestanka potrebe za zauzimanjem javne površine, taj prestanak prijaviti voditeju komunalnih poslova.
Voditelj komunalnih poslova će nakon očevida utvrditi je li potrebno bilo što raditi na prethodno zauzetoj javnoj površini.

 

Članak 58.
Na javnim površinama može se odobriti istovar i utovar drveta za grijanje. U slučaju utovara i istovara ugljena, to se može odobriti samo na površini koja se može potpuno oprati (dakle, na asfaltu).
Cijepanje ogrijevnog drveta ili ugljena na javnoj površini nije dopušteno.

 

Članak 59.
Utovar i istovar robe za potrebe poslovanja poduzeća ili vlasnika može se vršiti na javnoj prometnoj površini, brzo i bez zastoja, kako se ne bi smetalo prometu duže nego što je to neophodno.

 

Članak 60.
Zabranjeno je na javnu površinu odlagati ambalažu i druge predmete koji mogu ozlijediti prolaznike.

 

Članak 61.
Javne površine se mogu prekopavati samo na temelju odobrenja nadležnog tijela.
Izvoditelj je nakon završenog priključivanja ili postavljanja instalacija dužan prijekop sanirati i dovesti u prijašnje stanje.
Završetak radova izvoditelj je dužan prijaviti voditelju komunalnih poslova.

 

Članak 62.
Odobrenje za prokopavanje javnih prometnih površina daje poduzeće koje održava i upravlja javno prometnim površinama ili nadležno općinsko tijelo za općinske ceste.

 

Članak 63.
Zabranjeno je oštećivanje ili uklanjanje prometnih znakova i komunalnih uređaja, a izvršitelj štetne radnje će o svom trošku popraviti štetu ili će to učiniti općina na njegov teret.


        Držanje domaćih životinja

Članak 64.
Na području općine dopušteno je držanje domaćih životinja, a poglavarstvo može odrediti mjesta na općini gdje je to zabranjeno.


        Obavljanje komunalnih poslova i nadzor

Članak 65.
Nadzor nad provođenjem ove odluke i propisa donesenih na temelju ove odluke obavljaju voditelj komunalnih poslova općine i nadležna tijela općine i o tome izvješćuju nadležno  općinsko tijelo.
Provođenje odredbi o deponiju provodi nadležna sanitarna inspekcija.

 

Članak 66.
Voditelju komunalnih poslova općine mogu u obavljanju poslova pomagati mjesni komunalni redari.
Pomoćne komunalne redare imenuju vijeća mjesnih odbora.

 

Članak 67.

Komunalni redar općine ovlašten je i dužan:

 1. nadzirati primjenu ove odluke i propisa donesenih na osnovu nje,
 2. narediti obavljanje radova propisanih ovom odlukom,
 3. zabraniti obavljanje radova, ako se oni obavljaju protivno odredbama ove odluke,
 4. zabraniti upotrebu neispravnog komunalnog objekta ili naprave,
 5. narediti uklanjanje predmeta, objekata ili uređaja postavljenog protivno odredbama ove odluke,
 6. pokrenuti prekršajni postupak,
 7. izricati i naplaćivati mandatne kazne u skladu s odlukom i propisima donesenim na temelju odluke.
Članak 68.
Mjesni komunalni redari mogu:
 1. upozoravati poduzeća ili odgovorne osobe na radnje koje su u suprotnosti s odlukom,
 2. obavještavati komunalnog redara općine o istim,
 3. pomagati komunalnom redaru općine u obavljanju njegovih zadataka,
 4. izvještavati poglavarstvo o poteškoćama na terenu,
 5. obavljati i druge poslove koje im povjeri poglavarstvo.

 

Članak 69.
Organi upravljanja, odgovorne osobe u poduzeću i građani dužni su voditelju komunalnih poslova općine osigurati pristup do prostorija, komunalnih uređaja, što su predmet uredovanja i davati im potrebne obavijesti.


        Upravne mjere

Članak 70.
Ako se u slučajevima iz članka 66. točke 2, 3, 4. i 5. ove odluke ne postupi po rješenju voditelja komunalnih poslova općine, pravna osoba kaznit će se kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kn, a fizička osoba u kaznom od 1.000,00 do 3.000,00  kn.
Svaka kasnija novčana kazna izriče se u istom iznosu.
Ukoliko pravna ili fizička osoba ne izvrši rješenje ni nakon tri izrečene novčane kazne,  rješenje će se izvršiti putem druge osobe na teret obveznika.


        Kaznene odredbe

Članak 71.
        Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili poduzeće ako:
 1. se ne pridržava odredaba članka 8. stavak 2. i 3. odluke,
 2. postavi predmet iz članka 10. bez odobrenja nadležnog tijela ili u suprotnosti s njim,
 3. se ne pridržava članka 15. stavak 2.
 4. postavlja plakate, oglase i sl. van mjesta određenog za to,
 5. postavlja i pričvršćuje plakate na oglasnim pločama, stupovima i ormarićima bez ovlaštenja za tu vrstu djelatnosti,
 6. ne održava i ne obnavlja dotrajale oglasne ploče, stupove i ormariće,
 7. ne održava urednim i čistim javna i posebna parkirališta kojim upravlja,
 8. prodaje ili izlaže poljoprivredne i druge proizvode van tržišnog prostora, bez odobrenja općinskog poglavarstva,
 9. ne ukloni pokretnu napravu istekom roka na koji je odobreno postavljanje,
 10. ne drži u urednom i ispravnom stanju pokretne naprave,
 11. vozilom onečišćava javne površine poljoprivrednim strojevima,
 12. ne održava čistoću javnih površina oko poslovnih objekata i prostora,
 13. uništava, oštećuje ili onečišćuje javne površine i objekte i uređaje na njima ili izvodi radove na javnim površinama bez odobrenja nadležnog tijela,
 14. ne brine se za redovno i uredno održavanje zelene površine koju koristi i grobno mjesto i kojom upravlja,  
 15. ne pridržava se odredaba članka 38. točaka 1-7.
 16. odvozi kućno smeće vozilima koja ne odgovaraju zdravstveno-tehničkim propisima,
 17. odlaže korisni i glomazni otpad, te šljaku, šutu i otpad građevinskog materijala u prirodi ili izvan mjesta predviđenog za to i za prekršaje iz članka 33.,
 18. vozi i deponira otpad građevinskog materijala na nedopuštene površine,
 19. ne onemogući obrušavanje snijega i leda s krova zgrade na pločnik,
 20. postavlja bilo kakav predmet, objekt i uređaj na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog tijela, ukoliko to nije dozvoljeno posebnim propisom,
 21. ne pridržava se odredbi članka 56, postupa suprotno članku 60.
 22. izvodi prekop javne površine bez odobrenja nadležnog tijela ili da ne dovede u prijašnje stanje u skladu sa člankom 61.,
 23. ne omogući voditelju komunalnih poslova općine nesmetano obavljanje dužnosti, pristup prostorijama, objektima, napravama i uređajima što su predmet uredovanja ili im ne daje potrebne obavijesti.
Novčanom kaznom 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u poduzeću ili druga pravna osoba koja čini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kn kaznit će se građanin ako učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 72.
Novčanom kaznom od 300,00 do 1.000,00 kn kaznit će se građanin ako:
 1. ne održava ogradu uz javne površine u urednom stanju,
 2. ne održava urednim nekretnine čiji je vlasnik, a nalaze se pored javnih površina,
 3. ako postavi natpise suprotno odobrenju ili bez odobrenja ili ga ne postavi, ako je po ovoj odluci to obavezan učiniti,
 4. ako naziv ne ukloni u roku od 15 dana,
 5. ako na javne površine ispušta otpadne vode, gnojnice,
 6. ne održava čistim i urednim mjesto za odlaganje kućnog smeća,
 7. dovozi ili odvozi otpad s deponije bez odobrenja nadležnog poduzeća,
 8. ne ukloni snijeg i led s javnih površina i krovova,
 9. ako ne osigura prohodnost nogostupa koji zauzme zbog građenja,
 10. ako ispred radnje ostavi praznu i razbacanu ambalažu,
 11. za namjerno oštećenje ili uklanjanje prometnog znaka ili drugog komunalnog uređaja.

 

Članak 73.
Roditelj ili staratelj maloljetnika koji počini prekršaj iz ove odluke kaznit će se novčanom kaznom predviđenom za tu vrstu prekršaja.


IV  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.
Na dan donošenja ove odluke prestaje važiti odluka o komunalnom redu koju je Općinsko vijeće donijelo na sjednici od 11. svibnja 1995.

 

Članak 75.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku općine Brdovec.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRDOVEC
 
Josip Olovec, v.r.

Klasa: 021-05/04-02/01-9
Urbroj: 238/034-01/02-04/6


Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena