Loading...
Tražilica
Obavijesti
17.09.2008. u 09:30
Uređeno: 26.09.2008. u 09:58

 Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06. i 141/06.)) i članka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina (Glasnik Općine Brdovec br. 2/08), Poglavarstvo Općine Brdovec objavljuje

J A V N I     N A T J E Č A J
ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE OPĆINSKE POVRŠINE

1.     Daje se u zakup (za postavu kioska ugostiteljske namjene) dio k.č. 645 u k.o. Brdovec, površine od 20m2 pravokutnog oblika, locirana uz jugozapadni rub parcele, udaljena do 5m od k.č.2554, k.o. Brdovec (ulica P.Beluhana) i do 5m od k.č. 644/2, k.o. Brdovec (pristupni put za dječji vrtić).

Ø namjena : ugostiteljstvo u pokretnom objektu
Ø početna cijena zakupnine: 50,00 kn / 1m2
2.     Općina Brdovec je vlasnik javne površine.                  
3.     Javna površina se daje u zakup na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine.
4.     Zakupnina će se plaćati jedan mjesec unaprijed (do kraja tekućeg za naredni mjesec).
                OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA NATJECATELJA JE:
I.    Pisana ponuda, sa točnim iznosom zakupnine koja se nudi po 1 m2 mjesečno, i opisom djelatnosti koja će se obavljati u kiosku.
 
II.    Prilaže se za natjecatelja pravnu osobu; Rješenje o registraciji sa Trgovačkog suda, a za natjecatelja fizičku osobu, Rješenja o upisu u registar radnji.
 
5.     Na javni natječaj se mogu javiti pravne i fizičke osobe. 
7.     Na javni natječaj ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Općini Brdovec.
8.     Javna općinska površina daje se u stanju u kakvom se nalazi a troškove uređenja iste, priključak na infrastrukturu, ostale troškove, te ishodovanje dozvola snosi zakupnik.
9.     Javni natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 
10.   Ponude se podnose poštom preporučeno u zatvorenoj kuverti, na adresu: Općina Brdovec, trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, Prigorje Brdovečko 10291, na kojoj treba biti naziv, odnosno ime natjecatelja, te naznaka: “ PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU - NE OTVARAJ”.
11.     Ovaj natječaj objavit će se na oglasnoj ploči Općine Brdovec.
12.     Ponude na natječaj mogu se podnijeti u roku od 08 dana od dana objave.
13.     O mjestu i vremenu otvaranja ponuda kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Općinsko poglavarstvo Općine Brdovec zadržava pravo djelomičnog i potpunog poništenja ovog natječaja, bez obrazloženja.

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena