Loading...
Tražilica
Obavijesti
16.03.2011. u 12:45
Uređeno: 30.03.2011. u 13:32
JAVNI NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ASFALTNIH CESTA

 

 

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09) i članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (Glasnik Općine Brdovec br.1/10), načelnik općine Brdovec objavljuje

 
JAVNI NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ASFALTNIH CESTA

 

1.a) Naručitelj:                       Općina Brdovec

   b)  Sjedište/adresa:            Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1,
                                               10291 Prigorje Brdovečko.
   c) Telefonski broj:               01/3310-350, FAX:01/3310-322;e-pošta:
                                               brdovec@brdovec.hr, ivica@brdovec.hr
   d)  OIB:                                14722979018
 
2.a) Predmet natječaja:
   - Održavanje nerazvrstanih asfaltnih cesta
   b) Dopušteno je nuđenje predmeta natječaja.
   c) Alternativne ponude nisu dopuštene.
   d) Rok valjanosti ponude: 90 dana.
 
3. Mjesto izvršenja radova: Općina Brdovec.
 
4. Vrijeme na koje se sklapa ugovor: 4 godine od potpisa ugovora.
 
5. Adresa na kojoj se može zatražiti natječajna dokumentacija:
Natječajna dokumentacija može se podići radnim danom od 9,00-13,00 sati od 21.3.2011. do 5.4.2011. uz predočenje dokaza o bespovratnoj uplati 100,00 kn na žiro-račun: 2360000-1803400003, MODEL 68, poziv na broj 7706 + Vaš OIB, s naznakom „JAVNI NATJEČAJ – NERAZVRSTANE ASFALTNE CESTE".
 
6. Rok za dostavu ponuda: 5.4.2011. u 14,00 sati za osobnu dostavu, a za dostavu poštom uvažit će se žig pošte od 5.4.2011. Ponuda koja je pristigla nakon  roka za dostavu ponuda, neće se otvarati (zakašnjelo pristigla ponuda) i zakašnjela ponuda se odmah vraća gospodarskom subjektu koji ju je dostavio.
 
7. Adresa na koju se šalje ponuda: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10291 Prigorje Brdovečko: NE OTVARATI - „JAVNI NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ASFALTNIH CESTA“.
 
8. Jezik na kojem ponuda mora biti sastavljena: hrvatski.
 
9. Otvaranje ponuda: 8.4.2011. u 13,00 sati.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz priloženi dokaz o ovlasti ili o punomoći.
 
10. Mjerila za odabir ponude: sukladno članku 9. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora.
 
11. Način dokazivanja sposobnosti: sukladno natječajnoj dokumentaciji.
 
12. Jamstvo za ozbiljnost ponude: garancija banke ili bianco zadužnica na iznos od 10.000,00 kuna, s rokom važenja do isteka roka na koji je zaključen ugovor.
 
13. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: Za izvedene radove jamstveni rok su 2 (dvije) godine od dana primopredaje radova. Izvoditelj je obvezan Naručitelju dostaviti, zajedno s potpisanim ugovorom, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu 10% (deset posto) od predviđene godišnje vrijednosti radova, a u obliku bankarske garancije, sve kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje za predmetnu javnu nabavu.
U slučaju nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora u roku 8 (osam) dana od primitka požurnice, Naručitelj će poništiti dodjelu posla i naplatiti njegovo jamstvo za ozbiljnost ponude.
 
14. Općinsko vijeće može donijeti odluku da se ne izabere ni jedna ponuda pristigla na natječaj.
 
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec
Klasa: 022-01/11-10/01
Urbroj:238/03-01/01-11/02
 

Brdovec, 21.3.2011. 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena