Loading...
Tražilica
ODLUKA O KOMUNALNOM REDU
 

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.26/03 – proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) te članka 21. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 4/09) Općinsko vijeće Općine Brdovec na 26. sjednici održanoj 1.12. 2011. donijelo je

O D L U K U
O KOMUNALNOM REDU
 
I OPĆE ODREDBE
 
Članak 1.

 

U cilju što efikasnijeg očuvanja javnih površina, održavanja čistoće, te uređenja naselja na području Općine Brdovec, ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje, a naročito:

- uređenje naselja,
- održavanje čistoće i čuvanje javnih površina,
- korištenje javnih površina,
- skupljanje, odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim otpadom,
- uklanjanje snijega i leda
- uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,
- mjere za provođenje komunalnog reda,
- kaznene odredbe.
Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Općine ukoliko zakonom ili drugim aktom Općine nije drugačije određeno.

 
Članak 2.

 

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovoj odluci imaju sljedeće značenje:

1. javne površine u smislu ove odluke su sve površine javne namjene čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima, a prema namjeni razlikuju se:
- javnoprometne površine (javne ceste, nerazvrstane ceste, trgovi, mostovi, pješački prolazi, parkirališta, pločnici, nogostupi, pješačke i biciklističke staze, stajališta javnoga općinskog prometa i slične površine);
- javne zelene površine (parkovi, drvoredi, dječja igrališta, travnjaci, staze, zemljišni pojas uz javnoprometne površine na kojem je zasađeno zelenilo, zeleni otoci, zelene površine uz objekte javne namjene, te odmorišta i staze koje su sastavni dijelovi zelenih površina i slične površine);
- ostale površine uz športske objekte, rekreacijske objekte i slično, objekte što su namijenjeni za javne priredbe, groblja, kolodvori i slični prostori;
2. pokretnom napravom u smislu ove odluke smatra se lako premjestivi objekt koji služi za prodaju raznih artikala ili obavljanje određenih usluga, prezentiranje prodajnog asortimana ispred zanatskih i drugih poslovnih objekata, organiziranje zabave i manifestacija za vrijeme blagdana i spomendana, obljetnica, športskih događanja, promidžbe i drugih manifestacija, informativni ormarići, štandovi, automati i naprave za prodaju pića, napitaka i sladoleda, hladnjaci za sladoled, bankomati, objekti za promidžbene ili druge namjene, stolovi, stolice, cvjetne vaze, suncobrani, podesti, nadstrešnice ispred ugostiteljskih objekata, luna-parkovi, zabavne radnje i slično;
3. kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, a služi za obavljanje gospodarske i druge djelatnosti;
4. komunalni objekti, uređaji i ukrasni objekti u općoj uporabi su javna rasvjeta, ploča s planom naselja, nadstrešnica na stajalištu javnog prometa, javni zahod, javni zdenac, javna telefonska govornica, poštanski sandučić, spomenici, skulpture, spomen-ploče i slični objekti i uređaji;
5. parkovna oprema za parkove, dječja igrališta i druge zelene površine su pješčanik, ljuljačka, tobogan, penjalica, vrtuljak, slične naprave za igru djece, klupa, stol, košarice za smeće i slično;

Javne površine koriste se sukladno njihovoj namjeni.
II UREĐENJE NASELJA
Članak 3.
 

Općina Brdovec kao jedinica lokalne samouprave obuhvaća naselja kako je to određeno Statutom Općine.

 
Članak 4.

 

 Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se uređenje vanjskih dijelova građevina, izloga, vrtova i ograda, uređenje i održavanje okućnica, označavanje imena ulica, trgova, parkova te obilježavanje zgrada brojevima, postavljanje naziva, natpisa, reklama, pokretnih naprava i plakata, postavljanje i održavanje javne rasvjete, komunalnih objekata i komunalne opreme, korištenje javnih površina u svrhu postavljanja kioska, reklamnih panoa i drugih predmeta, uređenje zelenila, vrtova i sličnih površina, uređenje kolodvora, parkirališta, groblja i slično.

1. Uređenje vanjskih dijelova građevina
Članak 5.

 

 

Vanjski dijelovi građevina (pročelja, balkoni, terase, ulazna vrata, prozori, žljebovi i drugo) moraju biti uredni i čisti, a oštećenja se moraju popraviti.
Svaka nadgradnja, preuređenje ili zatvaranje balkona na stambenim zgradama dopuštena je uz suglasnost nadležnog upravnog tijela.
Građevine koje svojim izgledom (zbog oštećenja ili dotrajalosti vanjskih dijelova) nagrđuju opći izgled ulice i naselja moraju se urediti tijekom godine u kojoj je ta okolnost utvrđena, a najkasnije u idućoj godini.
Zabranjeno je uništavati pročelja građevina, te po njima pisati, crtati, šarati i na drugi ih način prljati ili nagrđivati.
Vanjski dijelovi objekata ne smiju se osvjetljavati većim brojem rasvjetnih tijela bez odobrenja tijela općinske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti.

2. Uređenje i održavanje okućnica

 

  Okućnice zgrada uređuju se sukladno aktima građenja kojima se određuje uređenje okoliša građevine,

Članak 6.

 

Vlasnik i korisnik stambenog objekta, poslovnog prostora ili građevinskog zemljišta, dužan je održavati okoliš čistim i urednim, a ukoliko je ograđen prema javnoj površini, ograda mora biti uredna, postavljena na način da se uklapa u okolni izgled naselja i ne smije ometati korištenje javne površine.
Na nekretninama koje su vidljive s javne površine nije dozvoljeno skladištenje niti odlaganje građevinskog i drugog krupnog otpada ili materijala te raznog materijala koji svojim izgledom nagrđuje izgled naselja.
Vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka, dužan je održavati zelenilo zasađeno u dvorištu na način da svojim granama ne prelazi na prometnu površinu i da omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost raskrižja, preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.
Komunalni redar narediti će vlasniku, odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi koja održava zelenilo uklanjanje nedostatka na zelenilu sukladno odredbama ovoga članka. Ukoliko po nalogu komunalnog redara nedostaci ne budu otklonjeni u zadanom roku, nedostatke će otkloniti ovlaštena pravna ili fizička osoba o trošku i riziku vlasnika.

3. Označavanje imena ulica i trgova, parkova, te obilježavanje zgrada brojevima
Članak 7.

 

 

Imena ulica, trgova i parkova utvrđuje predstavničko tijelo Općine. Ime ulice, trga, i parka mora biti vidljivo označeno natpisnom pločom. Svaka zgrada u Općini mora biti obilježena kućnim brojem. Način označavanja i obilježavanja imena ulica, trgova, uspona, prolaza, prilaza i stuba te parkova, određuje se Odlukom o određivanju imena ulica i trgova u općini Brdovec.
Natpisne ploče nabavlja, postavlja i održava javnopravno tijelo Općine nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.
Pločica s kućnim brojem postavlja se mijenja ili skida temeljem odobrenja javnopravnog tijela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva. Pločicu nabavlja, postavlja i održava vlasnik o svome trošku. Pločicu s kućnim brojem vlasnik mora postaviti najkasnije do početka korištenja zgrade.
Pločice s brojevima zabranjeno je postavljati, mijenjati ili skidati bez odobrenja javnopravnog tijela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva.

 
Članak 8.

 

 

Vlasnici i korisnici stambenih i drugih prostorija dužni su brinuti o vanjskom izgledu i čistoći balkona, prozora, uličnih terasa i naprava na vanjskim dijelovima zgrade, te ih ukrašavati ukrasnim biljem, kao i brinuti se o urednom izgledu i čistoći ulaznih vrata u zgradi i prostora za odlaganje smeća.
Zabranjeno je na prozorima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrade, okrenutim neposredno frekventnim javnim površinama, vješati ili izlagati rublje, posteljinu, tepihe i slično te postavljati antene, klima uređaje i i druge slične instalacije čime se nagrđuje vanjski izgled zgrade, odnosno ulice i naselja.

4. Uređenje ograda, vrtova, voćnjaka i sličnih površina
Članak 9.

 

 

Ograde uz javne površine moraju biti izrađene tako da se uklapaju u okolni izgled naselja, te ne smiju biti izvedene od bodljikave žice, šiljaka i slično.
Uz javnu površinu zabranjuje se postavljanje bodljikave žice, šiljaka i slično, iznimno ju je moguće postaviti kao dopunu postojeće ograde samo iznad visine od 190 cm i to tako da ne smeta prolaznicima i da po svom položaju ne predstavlja opasnost od ozljeda, te da se uklapa u okolni izgled naselja.
Ograde uz javne površine moraju se održavati tako da ne predstavljaju opasnost za prolaznike i promet.
Ograde od ukrasne živice,stabla i drugo zelenilo uz javne prometne površine moraju se redovito održavati i godišnje barem tri puta obrezivati tako da ne sežu preko regulacione linije na javnu prometnu površinu ili da ne smetaju prometu ili prolaznicima.

 
Članak 10.

 

 

Vrtove, voćnjake, vinograde, zelene površine, živice i druge slične površine ispred zgrade, kao i neizgrađena građevinska zemljišta uz javne površine vlasnici, odnosno korisnici moraju držati urednima (redovito kositi travu, rezati živicu, uklanjati šikaru, uklanjati stabla koja smetaju prolaznicima).

5. Javna rasvjeta
Članak 11.

 

 Javno prometne površine, te pješački i drugi glavni putovi na javnim zelenim površinama u pravilu, moraju imati javnu rasvjetu.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova Općine i pojedinih javnih površina, promet i potrebe građana.
Fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerio održavanje javne rasvjete mora je redovito održavati u stanju funkcionalne sposobnosti (mijenjati dotrajale žarulje i slično).
Javna rasvjeta, u pravilu, mora svijetliti cijele noći, s time da je moguće smanjiti intenzitet rasvjete radi provođenja mjera uštede električne energije.
Posebnom Odlukom načelnika u slučaju potrebe štednje električne energije utvrditi će se minimalne potrebe osiguranja rasvjete na području Općine.
Za raspored, jačinu i vrstu rasvjete, te oblike rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela na zaštićenom području Općine potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva kulture – Konzervatorskog odjela u Zagrebu.
Spomenici kulture koje odredi ustanova za zaštitu spomenika kulture moraju biti osvijetljeni.
Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela.
Na rasvjetne stupove nije dozvoljeno postavljanje oglasa, obavijesti, reklama i slično bez odobrenja tijela općinske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti.

6. Reklame, izlozi, natpisi, zaštitne naprave, plakati
Članak 12.

 

 

Izlozi, izložbeni ormarići i drugi slični objekti koji služe izlaganju robe (u nastavku teksta: izlozi) moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni i u skladu s izgledom zGrade i okoliša.
Izlozi poslovnih prostora koji se ne koriste moraju se na uredan način prekriti neprozirnim materijalom ili na drugi način onemogućiti uvid u unutrašnjost poslovnog prostora.
U izlozima se ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba.
Izlozi se moraju redovito čistiti, prati i prigodno dekorirati.
Zabranjeno je izlaganje robe izvan izloga, odnosno poslovnog prostora i prodaja ili izlaganje robe izvan prodavaonica bez odobrenja općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.

 
Članak 13.

 

 

Pravne i fizičke osobe ističu na pročelju zgrade u kojoj koriste poslovni prostor u kojem posluju naziv pod kojim posluju, odgovarajuću natpisnu ploču odnosno tvrtku (u nastavku teksta: natpis).
Natpis je pločica veličine do 0,30 m2.

Natpis mora biti čitljiv, tehnički i estetski oblikovan, jezično ispravan te uredan.

Vlasnici zgrade dužni su dopustiti postavljanje natpisa.
Pravne i fizičke osobe dužni su natpis ukloniti u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora.

 
Članak 14.

 

 

Plakati, oglasi i slične obavijesti reklamnog, promotivnog, političkog, informativnog ili drugog obilježja (u nastavku:plakati) mogu se postavljati bez odobrenja općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove samo na oglasnim pločama, oglasnim stupovima i ormarićima određenim za tu namjenu, a na ostalim mjestima samo uz odobrenje općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.
Plakati se moraju ukloniti u roku 15 dana od prestanka oglašavanja, u suprotnom ukloniti će ih treća osoba na trošak organizatora priredbe ili manifestacije, odnosno pravne ili fizičke osobe čija se priredba, manifestacija ili proizvod oglašuje.
Troškove uklanjanja plakata i čišćenja mjesta snosi organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, manifestacija ili proizvod oglašuje.
Plakate postavljene u izbornoj promidžbi, političke stranke odnosno nezavisne liste dužne su ukloniti u roku 15 dana od dana utvrđivanja konačnih rezultata izbora, u suprotnom, na njihov trošak, ukloniti će ih treća osoba.
Na području Općine mogu se postavljati reklamne konstrukcije, reklamne ploče, reklamni panoi, reklamne zastave, transparenti i drugi prigodni natpisi, reklamni ormarići, oglasne ploče, oglasni stupovi, oglasni ormarići, oglasni panoi, putokazi koji se ne smatraju prometnim znakom i drugi objekti koji služe reklamiranju i informiranju (u daljnjem tekstu: reklame), te jarboli za zastave, zaštitne naprave na izlozima (tende, stakla, prozori, roloi i platna) i slično.
Za postavu predmeta i objekata iz stavka 1. ovog članka potrebno je odobrenje tijela općinske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.
Odobrenjem iz stavka 6. ovog članka određuje se, mjesto, način, izgled i vrijeme na koje se postavlja predmet ili objekt kao i drugi uvjeti s tim u vezi.

 
Članak 15.

 

 

Ako se objekti iz članka 14.postavljaju na objekte u vlasništvu, na korištenju ili upravljanju Općine, te na javne površine i neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu ili na korištenju Općine, rješenjem nadležnog Upravnog odjela utvrđuje se obveza sklapanja ugovora o plaćanju naknade, uvjeti i način postavljanja objekata, vrijeme na koje se odobrava postavljanje i drugi uvjeti.

Članak 16.

 

 

Uz zahtjev za postavu predmeta i objekata iz članka 14. ove Odluke, na zgrade i druge objekte potrebno je priložiti skicu, tehnički opis, skicu ili fotomontažu pročelja ili mjesta gdje se predmet ili objekt postavlja (mikrolokacija), a za svjetleće i opis spoja na elektro mrežu, te dokaz o vlasništvu, odnosno korištenju zgrade ili drugog objekta.
Za veće reklamne konstrukcije i konzolne reklame potreban je i statički proračun i atest elektroinstalacije ukoliko je reklama svjetleća.
Pored navedenog u stavku 1. i stavku 2. ovog članka voditelj postupka može odrediti i drugu dokumentaciju koju smatra potrebnom za vođenje postupka.
Ukoliko se predmeti i objekti iz članka 14. ove Odluke postavljaju na javnu površinu ili neizgrađeno građevinsko zemljište i druge prostore, uz zahtjev je potrebno priložiti skicu predmeta, tehnički opis, mikrolokaciju sa ucrtanim položajem predmeta na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000, te dokaz o vlasništvu, odnosno korištenju zemljišta ili drugog prostora.
Ukoliko su predmeti i objekti iz stavka 4. ovog članka osvijetljeni, potrebno je priložiti pored navedenog u stavku 4. ovog članka i prikaz spoja sa elektromrežom i suglasnost vlasnika objekta s kojeg se koristi električna energija.
Pored navedenog u stavku 4. i 5. može se odrediti i druga dokumentacija koja se smatra potrebnom za vođenje postupka.

 
Članak 17.

 

 Lokacije za postavu pojedinih tipova reklama, određene posebnim aktom načelnika, dodjeljuju se putem javnog natječaja.

Načelnik imenuje predsjednika i dva člana povjerenstva za javne površine koje provodi postupak javnog natječaja. Na postupak provedbe javnog natječaja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe odluke o davanju u zakup javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska.
Stručne poslove za povjerenstvo obavlja tijelo općinske uprave nadležno za komunalne djelatnosti.

7. Postavljanje urbane opreme na građevine
Članak 18.

 

 

Na pročelja građevina mogu se postavljati:
- oznake ulica i kućnog broja,
- oznaka obrta, tvrtke, ustanove ili tijela javnog karaktera,
- oznaka spomenika kulture i oznaka spomen obilježja,
- ploče za obavjest o umrlima,
- izložbeni ormarići i izlozi,
- ormarići za novine,
- tende i sjenila,
- oprema za reklamiranje i plakatiranje,
- uređaji kao što su bankomati, klima uređaji, antene i slični uređaji koji se postavljaju na građevine,
- interna vanjska rasvjeta objekta,
- druge slične oznake, uređaji ili objekti.
Oznake, oprema za reklamiranje i plakatiranje, te izložbeni ormarići i izlozi postavljaju se u pravilu na pročelja zgrada. Oznake, izuzev oznaka ulica i kućnog broja, izložbeni ormarići i izlozi, te oprema za reklamiranje i plakatiranje, postavljaju se isključivo na zgradu u kojoj se nalazi poslovni prostor koji se reklamira. Izložbeni ormarići i izlozi koji služe izlaganju robe moraju biti odgovarajuće tehnički i estetski oblikovani, osvijetljeni i u skladu sa izgledom zgrade i okolišem, sve sukladno uvjetima određenim odobrenjem kojim se odobrava postava istoga.
Za prekrivanje izložbenog ormarića ili izloga reklamnim platnom, porukama i drugom opremom za reklamiranje, potrebno je ishoditi odobrenje javnopravnog tijela nadležnog za
komunalno gospodarstvo. Predmetno odobrenje nije potrebno ishoditi za privremene obavijesti o prigodnim djelatnostima pravne ili fizičke osobe.
Zabranjena je postava klima uređaja i antena na pročelja građevina prema prometnim površinama, osim u izuzetnim slučajevima kada za postavu klima uređaja ili antene ne postoje alternativna rješenja.

8. Oprema za dodatnu regulaciju prometa i putokazi
Članak 19.

 

 

Pod opremom za dodatnu regulaciju prometa u smislu ove Odluke smatraju se zaštitni stupići, posude sa ukrasnim biljem, zaštitne ograde i druge prepreke i naprave kojima se regulira korištenje prometnih površina.
Oprema iz prethodnog stavka ovoga članka postavlja se temeljem odobrenja načelnika.

Članak 20.

 

 

Putokazi koji nisu određeni pravilnicima o prometnoj, turističkoj i ostaloj signalizaciji a imaju svrhu usmjeravanja prema građevinama određenim posebnim propisom (zdravstvene ustanove i slično), mogu se postavljati kako na javne površine tako i na druge nekretnine temeljem odobrenja javnopravnog tijela u čijoj su nadležnosti poslovi raspolaganja imovinom, sve bez naknade.
Na nekretninama koje su u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba putokaz se može postaviti samo uz suglasnost vlasnika nekretnine.
Putokazi iz prethodnog stavka moraju biti pravokutni ili pravokutni sa strelastim završetkom, maksimalnih dimenzija 100 x 40 cm a mogu sadržavati isključivo oznaku djelatnosti.

9. Rekreacijske površine i javna športska igrališta

 

  

Članak 21.

 

Rekreacijske javne površine, športska i dječja igrališta i ostali javni športski objekti kao i objekti na njima moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju.
Na površinama i objektima iz prethodnog stavka moraju biti na vidnome mjestu istaknute odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i slično.
Za urednost tih površina i ispravnost objekata brine se pravna ili fizička osoba koja tim površinama upravlja, odnosno koja se tim površinama koristi.
Na površine iz stavka 1. ovog članka koje se nalaze uz javnu površinu ne smiju se postavljati naprave i reklame bez odobrenja tijela općinske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti.

10. Komunalni objekti i uređaji u općoj upotrebi
Članak 22.

 

 

Komunalnim objektima i uređajima u općoj uporabi u smislu ove Odluke razumijeva se javna rasvjeta, ploča s planom naselja, javni sat, javni zahod, javni zdenac, vodoskok, fontana, javna telefonska govornica, poštanski sandučić, semafori i vertikalna signalizacija i slični objekti i uređaji.

Članak 23.

 

 

Vlasnici komunalnih objekata i uređaja u općoj uporabi odnosno osobe kojima je povjereno da vode brigu i održavaju te objekte i uređaje dužni su ih održavati urednima i ispravnima, te kvarove otklanjati u najkraćem mogućem roku.
Komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi zabranjeno je uništavati, po njima crtati, šarati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

Članak 24.

 

 

Na trgovima, većim križanjima i sličnim prostorima mogu se postavljati javni satovi.
Pravne ili fizičke osobe mogu na zgradama što ih koriste postavljati satove, uz odobrenje Općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.
Satovi iz stavka 1. i 2. ovog članka moraju biti u ispravnom stanju i uredni.

Članak 25.

 

 

Javni zahodi grade se na kolodvorima i sličnim prostorima, te u parkovima, park-šumama i izletištima, odnosno na mjestima na kojima se odvija veći pješački promet.
Javni zahodi moraju biti opremljeni odgovarajućom opremom i moraju biti uredni i ispravni.

O održavanju javnih zahoda brine fizička ili pravna osoba kojoj Općina povjeri održavanje.
Članak 26.

 

 

Na području Općine grade se i postavljaju vodoskoci, fontane i drugi slični ukrasni objekti na mjestima gdje svojim izgledom uljepšavaju okolicu.
Vodoskoci, fontane i drugi slični ukrasni objekti moraju biti ispravni i uredni.
O postavljanju i održavanju vodoskoka, fontana i drugih sličnih objekata na javne površine i neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu ili na korištenju Općine, brine Mjesni odbor na čijem se području isto nalazi.
Javne telefonske govornice postavljaju se na mjestima i zgradama gdje se građani okupljaju i zadržavanju, kao što su trgovi, zdravstvene ustanove, kolodvori i slični prostori.
Poštanski sandučići postavljaju se na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju.
Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće postavlja i održava pravna osoba koja obavlja djelatnost poštanskih usluga i telekomunikacija uz odobrenje općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.

Članak 27.

 

 

Vodoskoci, fontane i drugi slični objekti, telefonske govornice i poštanski sandučići Grade se i postavljaju na mjestu što ih određuje tijelo općinske uprave nadležno za komunalne djelatnosti, ukoliko posebnim propisima nije drukčije određeno.
U postupku rješavanja zahtjeva za postavljanje objekata iz stavka 1. ovog članka na području što je određeno kao spomenik kulture, odnosno na spomenik kulture, tijelo općinske uprave nadležno za komunalne djelatnosti dužno je pribaviti prethodnu dozvolu i mišljenje Ministarstva kulture – Konzervatorski odjel u Zagrebu.

Članak 28.

 

 

Na stajalištima javnog Općinskog prometa postavljaju se nadstrešnice za sklanjanje ljudi, te prateća oprema – košarice za otpatke, klupe, informacijske ploče sa oznakom stajališta i ostalih informacija (vozni red) vezanih za javni promet u općini i druga oprema.
Nadstrešnice se postavljaju na mjestima koje odredi nadležno tijelo općinske uprave.
Stajališta se moraju održavati urednim i u ispravnom stanju, a svako oštećenje mora se ukloniti u najkraćem roku.
Stajališta i opremu na stajalištima održava pravna ili fizička osoba kojoj Općina povjeri održavanje.

Članak 29.

 

 

Nadstrešnice, komunalna oprema i okoliš na autobusnim stajalištima moraju se održavati urednim i u ispravnom stanju, a svako oštećenje mora se u roku sedam dana sanirati ili otkloniti.
Zabranjeno je komunalne objekte i uređaje u općoj upotrebi oštećivati, te po njima šarati, crtati, lijepiti plakate i letke ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

11. Kolodvori, parkirališta i tržnice
Članak 30.

 

 

Kolodvorske zgrade, otvorene čekaonice, sanitarni uređaji i pretprostori pred kolodvorom, te čekaonice putničkog i teretnog željezničkog, autobusnog i drugog prometa, moraju biti stalno održavane u urednom i ispravnom stanju, o čemu brinu vlasnici, odnosno korisnici prostora ili fizička ili pravna osoba kojoj se povjeri održavanje.
Klupe i ostali predmeti, te nasadi koji se nalaze na peronima i pred zgradama kolodvora, odnosno otvorenih čekaonica moraju biti čisti, uredni i ispravni, a dotrajale i oštećene predmete i nasade vlasnici, odnosno fizička ili pravna osoba, trebaju odmah ukloniti, te zamijeniti novima.
O održavanju posebnih parkirališta i sličnih prostora brine se pravna ili fizička osoba koja upravlja tim površinama.
Javna parkirališta moraju biti stalno održavana te propisno označena.
O uređenju i održavanju javnih parkirališta brine Općina Brdovec ili fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila poslove uređenja i održavanja parkirališta.

 
Članak 31.

 

 

Na prigodnim sajmovima obavlja se promet poljoprivrednim, prehrambenim i drugim proizvodima u skladu s odredbama Općine Brdovec.
Odredbama se utvrđuje između ostalog: radno vrijeme, što se gdje smije prodavati, vrijeme dostave proizvoda na sajam, čišćenje i odvoz otpada.
Pravna ili fizička osoba koja prisustvuje na sajmovima mora ih održavati urednim i čistima, i postavljati odgovarajuću opremu za odlaganje otpada.

Članak 32.

 

 

Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje poljoprivrednih i prehrambenih i drugih proizvoda izvan prostora sajmova bez odobrenja tijela općinske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti.
Ako prodavatelj radi bez odobrenja ili ne postupi po odobrenju odmah će se privremeno oduzeti prehrambena roba s mogućnošću preuzimanja robe u roku od 24 sata, s plaćanjem nastalih troškova, a u protivnom se uništava. Neprehrambena roba se privremeno oduzima odmah, s mogućnošću preuzimanja robe u roku od 8 dana i s plaćanjem nastalih troškova, a u protivnom se prodaje na licitaciji radi podmirenja nastalih troškova.
Članak 33.  

 

Rješenje o zabrani prodaje i uklanjanju naprave i robe donosi na licu mjesta komunalni redar.

12. Spomenici, spomen ploče, skulpture i slični predmeti
Članak 34.

 

 

Na području Općine, na objekte, zemljišta i druge prostore mogu se postavljati spomenici, spomen ploče, skulpture i slični predmeti, te uklanjati ranije postavljeni.
Za postavljanje spomenika, spomen ploča, skulptura i sličnih predmeta potrebno je odobrenje tijela općinske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti, ukoliko posebnim propisom nije drukčije određeno.
Postupak izdavanja odobrenja za postavu ili uklanjanje predmeta iz stavka 1. ovog članka može pokrenuti imatelj predmeta ili druga fizička ili pravna osoba, društvo, stranka ili slično, odnosno vlasnik ili korisnik objekta ili zemljišta na kojem se postavlja ili je postavljen spomenik, spomen ploča ili slično.
Troškove uklanjanja snosi imatelj predmeta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 35.

 

 

Za postavu predmeta iz članka 34. ove Odluke podnositelj zahtjeva dužan je priložiti skicu, tehnički opis, oznaku lokacije, obrazloženje o potrebi postave predmeta, kao i drugu dokumentaciju koja se odredi da je potrebna za vođenje postupka.

Članak 36.

 

 

Za postavljanje predmeta iz članka 34. ove Odluke na zemljište i objekte u vlasništvu ili na korištenju Općine ne plaća se naknada za zakup za korištenje tog objekta ili zemljišta.

Članak 37.

 

 

Kada se predmet iz članka 34. ove Odluke postavlja na objekt ili zemljište koji su u vlasništvu druge fizičke ili pravne osobe, podnositelj zahtjeva dužan je pribaviti i dokaz o vlasništvu objekta ili zemljišta i suglasnost vlasnika, korisnika ili fizičke ili pravne osobe koja upravlja objektom, zemljištem i drugim prostorom.

13. Pokretne naprave i kiosci
Članak 38.

 

 

U Općini se mogu postavljati pokretne naprave.
Pokretnim napravama smatraju se štandovi, klupe, kolica za prodaju raznih artikala, automati za prodaju sladoleda, napitaka, cigareta i slično, hladnjaci za sladoled, ambulantne, ugostiteljske i druge prikolice, peći i naprave za pečenje plodina, pozornice i slične naprave.
Pokretnim napravama smatraju se pored navedenog u stavku 2. ovog članka i stolovi, stolice, pokretne ograde i druge naprave koje se postavljaju u svrhu organiziranja otvorenih terasa ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, odnosno u njihovoj neposrednoj blizini, te šatori u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, djelatnost cirkusa, luna parka, zabavne radnje i slično.
Postava pokretnih naprava iz stavka 2.i 3. ovog članka moguća je samo uz odobrenje tijela općinske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti, odnosno suglasnost za korištenje javne površine u svrhu nesmetane komunikacije ukoliko se radi o postavljanju pokretne naprave za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na vlastitim površinama koje graniče sa javnom površinom.
Na području Općine mogu se postavljati kiosci za razne namjene uz odobrenje nadležnog tijela općinske uprave. Kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije (montažne i tipske kućice) do 12 m2 koji se može u
cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, a služi za obavljanje djelatnosti. Kiosci moraju biti uredni, estetski oblikovani i uvijek ispravni. Davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta koje je u vlasništvu ili na korištenju Općine za postavu kioska uredit će se posebnom odlukom.

Članak 39.

 

 

Pokretne naprave postavljaju se tako da svojim položajem i smještajem što bolje udovolje svrsi i namjeni za koju se postavljaju.
Pokretne naprave mogu se prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima gdje uslijed toga neće doći do stvaranja suvišne buke, nečistoće ili ometanja prometa, te gdje se time neće umanjiti estetski i opći izgled tog mjesta.
Mjesta na kojima je odobrena privremena postava stolova, stolica, suncobrana i slično u svrhu organiziranja otvorenih terasa, moraju biti ograđena pokretnim ogradama i ukrašena zelenilom.
Pokretne naprave kao i njihov okoliš moraju se držati urednim i u ispravnom stanju.

Članak 40.

 

 

Tijelo općinske uprave nadležno za komunalne djelatnosti odobrava na javnim površinama fizičkim ili pravnim osobama postavu pokretnih naprava za prigodnu prodaju, prodaju božićnih drvaca, pokretnih naprava u svrhu organiziranja priredbi, humanitarnih i drugih akcija, raznih manifestacija, pozornica, lutrijskih zgoditaka, šatora za djelatnost cirkusa, luna parka i slično, na rok koji nije dulji od 30 dana. Iznimno odobrenjem se može rok produljiti ali ukupno ne duže od 60 dana.
Tijelo općinske uprave nadležno za komunalne djelatnosti odobrava na javnim površinama fizičkim ili pravnim osobama postavu stolova, stolica, pokretnih ograda, klupa i drugih naprava u svrhu organiziranja otvorenih terasa ispred ili u neposrednoj blizini ugostiteljske radnje, zanatske ili druge radnje na određeno vrijeme.
Tijelo općinske uprave nadležno za komunalne djelatnosti odobrava fizičkim ili pravnim osobama na javnim površinama postavu ukrasnih posuda ispred osnovnog ili drugog prostora na određeno vrijeme u svrhu ukrašavanja i oplemenjivanja prostora.

Članak 41.

 

 

Iznimno, Načelnik može odrediti pojedine lokacije za postavu pokretnih naprava koje će se dati u zakup javnim natječajem. Na postupak provedbe javnog natječaja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe odluke o davanju u zakup javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska.

Članak 42.

 

 

Odobrenje za postavu pokretnih naprava iz članka 40. stavka 1., 2., i 3. izdaje tijelo općinske uprave nadležno za komunalne djelatnosti u formi rješenja.
Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se lokacija za postavu, veličina naprave, izgled naprave, način uređenja zauzete površine, rok važenja odobrenja, te ukoliko se naprava postavlja na javnu površinu i neizgrađeno građevinsko zemljište koje je u vlasništvu ili na korištenju Općine, utvrdit će se obveza sklapanja ugovora o zakupu površine, kada se radi o korištenju javne površine preko 60 dana, te plaćanje zakupa ukoliko ovom odlukom nije drukčije određeno, odnosno u slučaju nezaključivanja ugovora o zakupu ili neplaćanja zakupa, odredit će se prestanak važenja odobrenja.

Članak 43.

 

 

Za postavu pokretnih naprava na javne površine i neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu ili na korištenju Općine, plaća se zakupnina.
Visina zakupnine koju plaća fizička ili pravna osoba koja postavlja pokretnu napravu, određuje se Odlukom načelnika koja ovisi o zoni u kojoj se nalazi lokacija za postavu pokretne naprave, veličini pokretne naprave i vremenu na koje se koristi lokacija za postavu pokretne naprave, te drugim uvjetima propisanim posebnom odlukom.
Zakupnina se uplaćuje na račun Općine.

Članak 44.

 

 

Ako se pokretne naprave postavljaju na površinu koja je u suvlasništvu ili na korištenju drugih pravnih ili fizičkih osoba, a neposredno su uz javnu površinu, podnositelj zahtjeva treba priložiti uz zahtjev i suglasnost vlasnika ili korisnika građevinskog zemljišta.

Članak 45.

 

 

Nije dozvoljena postava ozvučenja i puštanja glazbe na prostorima izvan ugostiteljskih i zanatskih radnji kao i drugih objekata bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju tijela općinske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti.

Članak 46.

 

 

Lokacija za postavu kioska na javne površine i neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu ili na korištenju Općine određuje Načelnik.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 47.

 

 

Javne površine na području Općine moraju se redovito čistiti i održavati.
Javne površine održavaju se na način da budu uredne i čiste, te da izgledom i opremom služe svrsi za koju su namijenjene.
Održavanje čistoće javnih površina osigurava Općina. Opseg, način i ostali uvjeti redovnog održavanja čistoće javnih površina utvrđuju se godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće, na prijedlog javnopravnog tijela u čijoj su nadležnosti poslovi održavanja komunalne infrastrukture.
Standard održavanja čistoće javnih površina određuje javnopravno tijelo u čijoj su nadležnosti poslovi komunalnog gospodarstva.
Izvanredno čišćenje prometnih površina vrši se po nalogu Općine.
Općina ili fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila održavanje javnih površina dužne su te površine održavati čistima, urednima i u funkcionalnom stanju.

Članak 48.

 

 

Izvanredno održavanje čistoće javnih površina određuje Općinsko tijelo nadležno za komunalne poslove.
Izvanredno održavanje čistoće javnih površina odredit će se kada zbog vremenskih nepogoda ili sličnih događaja javne površine budu prekomjerno onečišćene, te kada je iz drugih razloga javne površine potrebno izvanredno čistiti.

Članak 49.

 

 

Fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost uslijed koje dolazi do prekomjernog prometa i onečišćenja javnih površina, dužne su ih redovito čistiti.
Vlasnik ili korisnik športskih ili rekreacijskih objekata ili igrališta, organizator javnih skupova, javnih priredbi i zakupac javnih površina koji ih koriste, obavezni su osigurati čišćenje javnih površina koje služe kao pristup objektima ili za postavu objekata o svom trošku i to tako da te površine budu očišćene u roku od 4 sata po završetku priredbe ili vremena korištenja objekta.
Izvođenje radova iz prethodnog stavka može se organizirati putem fizičke ili pravne osobe kojoj Općina povjeri održavanje javnih površina.

Članak 50.

 

 

Na javne površine postavljaju se košare za otpatke.
Košare za otpatke postavlja i održava Općina Brdovec ili fizička ili pravna osoba kojoj Općina povjeri održavanje javnih površina, ukoliko ovom odlukom nije drukčije određeno.
Košare za otpatke postavljaju se i na drugim mjestima kad je njihovo postavljanje određeno ovom Odlukom ili drugim propisima.
Mjesto za postavu košara za otpad određuje Općina Brdovec.

Članak 51.
Košare za otpatke moraju biti izrađene od prikladnog materijala i estetski oblikovane.

Zabranjeno je postavljanje košara za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, na drveće i jarbole za isticanja zastava, te na drugim mjestima gdje nagrđuju izgled naselja, objekata ili ometaju promet.

Članak 52.

 

 

Vlasnici odnosno korisnici zemljišta uz javnoprometne površine, dužni su čistiti i održavati odvodne jarke, te održavati prijelaz preko odvodnih jaraka.
Odvodne jarke uz prometnice i puteve dužan je održavati vlasnik zemljišta na način da je omogućeno otjecanje vode. Isto tako vlasnik zemljišta je dužan održavati propuste i mostove uz ceste koji služe za pristup na navedeno zemljišta.
Zabranjeno je zatvaranje odvodnih jaraka polaganjem cijevi bez suglasnosti općine Brdovec.
Vlasnici odnosno korisnici zemljišta, dužni su kositi travu na javnim zelenim površinama koje se nalaze između njihovog zemljišta i javnoprometne površine u širini svog zemljišta.
Ograde uz javne površine moraju biti izrađene tako da se uklapaju u okoliš, a ne smiju biti izrađene od bodljikave žice, šiljaka i sl. Bodljikava žica ili šiljci mogu se postaviti samo na visinu iznad 190 cm tako da ne predstavljaju opasnost od ozljeda.
Vlasnici i korisnici zemljišta neposredno uz javne površine moraju ograde i potporne zidove održavati i obnavljati tako da ne predstavljaju opasnost za prolaznike i imovinu i narušavaju estetiku mjesta.
Vrtove, voćnjake, vinograde, živice, odvodne jarke, parkovne i zelene površine ispred objekata, dotrajale objekte, kao i neizgrađena zemljišta uz javne površine, moraju održavati vlasnici i korisnici istih.

Članak 53.

 

 

Na javne površine ne smije se ostavljati ili bacati bilo kakav otpad ili na drugi način ih onečišćivati, a posebice se zabranjuje:
  • Bacanje ili ostavljanje otpada izvan košara i drugih posuda za otpad, kao i druge radnje kojima se onečišćuje javna prometna površina;

   

  • Bacanje gorućih predmeta u košare ili druge posude za otpad;

   

  • Oštećenje košara i posuda za otpad;

   

  • Odlaganje građevnog i otpadnog građevnog materijala kao i postavljanje predmeta, naprava i strojeva na javne površine bez odobrenja tijela općinske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti;

   

  • Popravak, servisiranje i pranje vozila na javnim površinama;

   

  • Ispuštanje otpadnih voda i gnojnica;

   

  • Bacanje reklamnih i drugih letaka iz zrakoplova ili na drugi način, bez odobrenja tijela općinske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti;

   

  • Zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih tvari u jezera, rijeke, potoke i obale;

   

  • Paliti otpad;

   

  • Ostavljati uređaje bijele tehnike, radne strojeve i njihove dijelove, te druge predmete i njihove dijelove ostavljati na površinama javne namjene.
   • Ostavljati vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistrirana vozila, lakih teretnih prikolica, kamp prikolica i drugih priključnih vozila, karambolirana vozila i olupine vozila, dulje od 15 dana;

    

   • Obavljanje bilo kakvih radnji ili njihovo propuštanje, kojima se onečišćuju javne površine.

    

   

Zabranjeno je zauzimanje javnih površina u bilo koju svrhu bez odobrenja nadležnog javnopravnog tijela.
Zabranjeno je uništavati, oštećivati i onečišćavati javne površine, kao i objekte, opremu i uređaje koji su na njima ili su njihov sastavni dio.

Zabranjeno je neovlašteno koristiti uređaje i opremu koji su namijenjeni radu javnih službi.
Članak 54.

 

 

Zabranjeno je postavljanje bilo kakvih predmeta, objekata ili uređaja na javnim površinama, odnosno zauzimanje javne površine bez odobrenja ili suprotno odobrenju tijela općinske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti, ako to nije dopušteno posebnim propisom.
Na javno prometnim površinama ne smiju se bez odobrenja nadležnih tijela općinske uprave obavljati bilo kakvi radovi osim redovnog održavanja.
Vozila što sudjeluju u prometu ne smiju onečišćavati javne površine.
Vozila što prevoze tekući ili sipki materijal moraju imati sanduke i karoserije iz kojih se materijal ne može prosipati niti curiti.
Vozila što prevoze papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišće i drugi rasuti teret, moraju se prekriti ceradom, gustom mrežom ili se mora na drugi način osigurati da se materijal ne rasipa po javnoj površini.

Članak 55.

 

 

Fizička ili pravna osoba kojoj Općina povjeri obavljanje djelatnosti odvodnje i pročišćavanja otpadnih i atmosferskih voda, dužna je redovito održavati i čistiti kanalizacijsku mrežu radi osiguranja od plavljenja javnih površina.

Članak 56.
Javne površine koriste se u skladu s njihovom namjenom.

Javne površine trebaju se održavati tako da budu uredne čiste, te da služe svrsi za koju su namijenjene.
Ne smiju se uništavati, oštećivati niti onečišćavati javne površine, kao ni objekti i uređaji što su na njima ili su njihov sastavni dio.

Članak 57.

 

 

Za istovar, smještaj i ukrcaj građevinskog materijala, podizanje skela, polaganje tračnica, te popravke vanjskih dijelova zgrada i slične građevinske radove, može se u skladu s propisima o sigurnosti prometa, privremeno koristiti javna površina ili neizgrađeno građevinsko zemljište.

Članak 58.

 

 

Odobrenje za korištenje javne površine ili neizgrađenog građevinskog zemljišta za radove iz članka 57. ove Odluke, na zahtjev izvođača radova ili investitora radova, izdaje tijelo općinske uprave nadležno za komunalne djelatnosti.
Ako se za radove koristi kolnik ili javno zelena površina, tijelo općinske uprave nadležno za komunalne djelatnosti dužno je prije izdavanja odobrenja, pribaviti mišljenje fizičke ili pravne osobe kojoj je povjereno održavanje istih.
Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka odredit će se uvjeti i način istovara i smještaja građevinskog materijala, mjere sigurnosti, rok važenja odobrenja, te obveza plaćanja naknade za korištenje javne površine ili neizgrađenog građevinskog zemljišta, osim u slučajevima kada je Općina investitor radova.

Članak 59.

 

 

Kod izvođenja radova navedenih u članku 57. ove Odluke, mora se osigurati prohodnost pločnika i kolnika. Zauzeti dio javne površine mora se ograditi urednom ogradom. Ograda se mora stalno održavati i propisno označiti.

Članak 60.

 

 

Izvođač građevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja ne rasipa, a ostali rastresiti materijal treba držati u sanducima i ogradama, ako radovi na istom mjestu traju duže od 24 sata.
Miješanje betona i morta dopušteno je u posudama ili na limovima.
Javna površina ispod skela može se, u pravilu, izuzeti iz prometa samo za vrijeme dok gradnja ne dosegne visinu stropa nad prizemljem.
Prolaz ispod skela mora se zaštititi protiv sipanja i padanja materijala zaštitnim krovom u visini od tri metra iznad pločnika, a skelu treba izvesti tako da se ispod nje može prolaziti.
Uz vodoravnu treba osigurati i okomitu zaštitu pročelja. Zaštitni krov mora prema ulici sezati 60 cm ispod pravca skele, a na svim otvorenim stranama mora biti ograđen punom ogradom visine od barem 60 cm. Ako zaštitni krov seže na kolnik, mora se ispod krova ostaviti slobodni prostor u visini od najmanje 4,5 m i to tako da ne ometa odvijanje prometa.
Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga na duže vrijeme obustavi, komunalno redarstvo može odrediti da se uklone skele i drugi materijal s javne površine.
Ako se javna površina upotrebljava za istovar i utovara rastresitog materijala (šuta, drozga i sl.), na njoj se smije složiti samo toliko materijala koliko se može odvesti u toku jednog dana.

Članak 61.

 

 

Za izvođenje radova na čišćenju i popravku vanjskih dijelova zgrade i njihovih uređaja (krova, žljebova, pročelja i sličnog) mogu se prema potrebi privremeno upotrebljavati i dijelovi javnih površina.
Za vrijeme obavljanja radova iz stavka 1. ovog članka izvođač mora poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti, a naročito paziti da se obavljanjem radova ne dovede u opasnost zdravlje i život prolaznika i ne ometa cestovni i pješački promet.
Na početku i kraju kuće na kojoj se obavljaju radovi mora se kao znak upozorenja postaviti prečke sa znakom dviju unakrsnih spojenih crveno obojenih letvica, s natpisom s obje strane „PROLAZ ZABRANJEN“.
Za radove iz stavka 1. ovog članka potrebno je odobrenje tijela općinske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti koje sadrži sve elemente odobrenja iz članka 58. ove odluke.

Članak 62.

 

 

Kod izvođenja radova iz članka 61. ove Odluke, izvođač je dužan poduzeti mjere sprečavanja onečišćenja javnih površina:
  • Čistiti javne površine oko gradilišta od svih vrsta građevinskih i drugih materijala, blata i sl., a čije je taloženje na javnim površinama posljedica izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka;

   

  • Polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskih objekata, kako bi se spriječilo stvaranje prašine;

   

  • Čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini mjesta gdje se izvode radovi;

   

  • Deponirati građevinski materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode te da se materijal ne raznosi po javnim površinama.

   

  • Kod većih zemljanih radova tijelo općinske uprave nadležno za komunalne djelatnosti može odrediti ulice za odvoz i dovoz materijala.

   

Članak 63.

 

 

Za istovar ogrjevnog materijala, te za piljenje i cijepanje drva treba prvenstveno upotrebljavati dvorište.
U slučaju potrebe može se neophodno potrebni dio javne površine privremeno upotrijebiti za istovar drva, ugljena i sl., te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva, ali tako da se ne ometa cestovni i pješački promet. Drva se moraju složiti okomito na rub pločnika, tako da se spriječi kotrljanje na kolnik.
Materijal iz prethodnog stavka mora se ukloniti s javne površine najkasnije u roku od 24 sata, a upotrijebljena površina se mora odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.
Cijepanje drva i razbijanje ugljena i drugih predmeta na javnim površinama nije dopušteno.
Utovar, istovar robe i materijala ima se obavljati prvenstveno izvan javnih površina. U opravdanim slučajevima, kao npr. radi nedostatka prostora ili kolnog ulaza i slično, može se istovar i utovar privremeno obavljati na javnim površinama, osim na mjestima na kojima je to zabranjeno.
Ako se izuzetno roba mora istovarivati na samu javnu površinu, tada se mora složiti tako da ne smeta prometu i mora se odmah ukloniti (rok 4 sata).

Kod obavljanja radova iz stavka 1. ovog članka ne smije se dovoziti vozila na javne zelene površine.
Članak 64.
Na javne površine ispred radnja, prodavaonica i skladišta ne smije se odlagati ambalaža i slično.

Ispred zgrada i ograde, ili na zgradu i ogradu ne smije se odlagati uređaje ili predmete što mogu povrijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu, kao ni ostavljati takve predmete na javne površine.

Članak 65.

 

 

Javne zelene površine moraju se održavati u skladu s programom održavanja javnih i zelenih površina.

Pod održavanjem javnih zelenih površina smatra se naročito:

  • Zamjena uništenog i dotrajalog biljnog materijala;

   

  • Rezidba i oblikovanje stabala i grmlja;

   

  • Okopavanje bilja;

   

  • Košenje tratine;

   

  • Gnojenje i folijarno prihranjivanje bilja;

   

  • Uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka;

   

  • Održavanje posuda s ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju na mjestima gdje su postavljene;

   

  • Preventivno djelovanje na sprečavanju biljnih bolesti, uništavanje biljnih štetnika, te kontinuirano provođenje zaštite zelenila;

   

  • Održavanje pješačkih puteva i naprava i opreme na javnim zelenim površinama u urednom i ispravnom stanju (ličenje i popravci klupa, posuda, odnosno košara za otpatke, spremišta za alat, popločenja);

   

  • Postavljanje zaštitnih ograda od prikladnog materijala, odnosno sadnja živice na mjestima ugroženim od uništavanja;

   

  • Postavljanje natpisa i upozorenja za zaštitu javne zelene površine;

   

  • Obnavljanje, a po potrebi i rekonstrukcija zapuštene javne zelene površine;

   

  • Kidanje snijega sa grana i čišćenje snijega i leda sa staza na javno zelenim površinama;

   

  • Održavanje dječjih igrališta na javnim površinama;

   

  • Zalijevanje svog bilja u ljetnim mjesecima;

   

  • Ostale radnje potrebne da bi javne zelene površine služile svrsi;

   

  • I drugi radovi prema godišnjem Programu održavanja.

   

Pokošena trava, lišće i drugi otpaci s javne zelene površine moraju se ukloniti najkasnije u roku 3 dana, dok se sa javno prometne površine pokošenu travu i odrezane grane mora ukloniti odmah.

Članak 66.

 

 

 

Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari javnim športskim, rekreacijskim i dr. sličnim objektima, park šumama, spomen područjima, grobljima i sl. obvezna je održavati javnu zelenu površinu unutar tih prostora, te brinuti se za njezinu zaštitu i obnovu.

Članak 67.

 

 

Općina Brdovec ili fizička ili pravna osoba kojoj Općina povjeri održavanje javnih zelenih površina, u skladu s Programom održavanja, obvezna je redovito popunjavati drvorede, te porušena i bolesna stabla zamijeniti novim iste vrste, uklanjati bolesne i suhe grane te štetnike na javnoj zelenoj površini.

Članak 68.

 

 

Stabla, ukrasne živice i drugo javno zelenilo uz prometnice moraju se uredno održavati tako da ne ometaju sigurnost i vidljivost ili preglednost u prometu.

Članak 69.

 

 

Na javnim zelenim površinama ne smiju se, bez odobrenja tijela općinske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti, obavljati bilo kakvi radovi, osim radova redovnog održavanja.

Tijelo općinske uprave nadležno za komunalne djelatnosti dužno je prije odobrenja radova iz stavka

1. ovog članka pribaviti mišljenje pravne ili fizičke osobe kojima je povjereno održavanje javnih zelenih površina, te u odobrenju odrediti obveze i način sanacija javnih zelenih površina nakon obavljanja radova, odnosno, ukoliko se površina daje u zakup, u cijenu zakupa uračunati i čišćenje, uređenje i sanaciju javne zelene površine.

Članak 70.
Unutar javnih zelenih površina dozvoljeno je postavljanje komunalnih instalacija podzemno.

Za sve prijekope na javno zelenim površinama radi polaganja podzemnih instalacija potrebno je odobrenje nadležnog tijela općinske uprave.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, novi električni i telefonski vodovi mogu se postavljati i nadzemno, kada je neophodno zbog osobitosti i udaljenosti potrošača.

Članak 71.

 

 

Na javnoj površini mogu se postavljati posude s ukrasnim biljem po odobrenju tijela općinske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti.
Vlasnik ili korisnik posude s ukrasnim biljem obvezan je održavati, nadopunjavati, obnavljati i čistiti postavljene posude s ukrasnim biljem.

Članak 72.
Radi zaštite javne zelene površine, zabranjuje se:

  • rezanje i skidanje grana i vrhova s ukrasnog drveća i grmlja;

   

  • guljenje kore stabala, zasijecanje, zarezivanje, savijanje, kidanje, zabadanje noževa, zabijanje čavala, stavljanje plakata i slično, bušenje, gaženje, te drugo onečišćavanje drveća, grmlja i živica;

   

  • penjanje po drveću;

   

  • neovlašteno skidanje plodova s drveća i grmlja, kidanje i branje cvijeća, vađenje cvjetnih i travnatih busenova, te kidanje grana s grmlja i drveća;

   

  • neovlašteno sakupljanje i odnošenje suhog grmlja, kore i lišća;

   

  • branje lipovog cvijeta, mladica od jele i smreke, te zakonom zaštićenog i ostalog bilja;

   

  • uništavanje travnjaka, iskopavanje i odnošenje zemlje, humusa i bilja;

   

  • bacanje papira i otpadaka, smeća, piljevine, pepela, drozge (leša) odrezanog šiblja, grana i njihovo paljenje;

   

  • dovođenje i puštanje životinja;

   

  • oštećivanje ili izvaljivanje stabala i grmlja, oštećivanje stabala raznim materijalima prilikom gradnje, istovara i dopreme građevinskog materijala, drva, ugljena i drugog, zabijanje oplata i upiranje u deblo;

   

  • oštećivanje opreme (mostova, ograde, klupa, ogradnih stupića i žice, stolova, uređaja za rekreaciju, sprave za igru djece, gnjezdišta, hranilišta, vodovoda, sanitarnih uređaja, javne rasvjete, košara za otpatke i fontana) te njihovo prljanje, zagađivanje i oštećivanje;

   

  • puštanje otpadnih voda, kiselina, motornog ulja i gnojnica i svako zagađivanje;

   

  • vožnja, zaustavljanje i parkiranje svih prijevoznih sredstava osim u slučaju da se vrši održavanje javne zelene površine;

   

  • loženje vatre i potpaljivanje stabala;

   

  • rezanje, odnosno prekidanje korijena stabala;

   

  • poduzimanje zahvata koji mogu izazvati stvaranje popuzina (klizišta) na području koje nije utvrđeno posebnim propisima kao erozivno područje;

   

  • iskrcavanje, uskladištavanje raznog materijala (ogrjevnog drva, ugljena, otpadnog drva, željeza, lima i slično);

   

  • bacanje otpadaka i drugih predmeta u bazene i fontane;

   

  • hranjenje i uznemiravanje ptica i ostalih životinja;

   

  • nenamjensko korištenje i oštećivanje opreme;

   

  • nasipavanje terena koje bi prouzročilo klizišta;

   

  • ostale radnje koje bi dovele do devastacije javne zelene površine.

   

Članak 73.

 

 

Za dijelove zelenila koji su proglašeni zaštićenim objektima prirode (pojedino drvo, drvoredi, grm, park-šume) vrijede propisi o zaštiti prirode.

Članak 74.

 

 

Vozila parkirana na javnoj zelenoj površini uklonit će se i premjestiti na za to određeno mjesto putem druge osobe, a na trošak vlasnika vozila.
Osoba koja učini štetu na zelenim površinama svojim štetnim radnjama, ili uporabom vozila i slično, obvezna je nadoknaditi počinjenu štetu ili će joj se naplatiti paušalna naknada štete.
U slučaju da se kod štete prouzrokovane uporabom vozila ne može utvrditi identitet osobe koja je počinila štetu, teretit će se vlasnik vozila s kojim je šteta počinjena.
Stvarna šteta procjenjuje se prema hortikulturnoj vrijednosti pojedinog objekta na temelju cjenika pravne ili fizičke osobe kojoj je povjereno održavanje javnih zelenih površina.

IV. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM
1. Vrsta otpada
Članak 75.

 

 

Otpadom se smatraju tvari i predmeti koje je pravna ili fizička osoba odbacila ili odložila, namjerava ih ili mora odložiti, a razvrstava se ovisno o svojstvu i mjestu nastanka i to:

a) komunalni otpad
b) proizvodni otpad.
Članak 76.

 

 

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.
Komunalnim se otpadom u smislu ove Odluke smatra i glomazni otpad koji nastaje u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i u poslovnim prostorijama, a osobito dotrajali kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i njihovi dijelovi i slično.

Članak 77.

 

 

Proizvodnim otpadom smatraju se otpaci koji nastaju u proizvodnim procesima u industriji, obrtu i drugim procesima, a po količinama i sastavu te svojstvu razlikuju se od komunalnog otpada.

2. Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada
Članak 78.

 

 

Na području Općine komunalni se otpad skuplja i odvozi organizirano.
Na području Općine komunalni otpad skuplja i odvozi fizička ili pravna osoba kojoj Općina povjeri obavljanje te komunalne djelatnosti.
Vlasnici, najmoprimci, zakupci i drugi korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija na području Općine (u nastavku teksta: korisnici usluge odvoza otpada) obvezni su koristiti uslugu odvoza komunalnog otpada na način i pod uvjetima određenim posebnom odlukom.

Članak 79.

 

 

Korisnik usluge odvoza otpada dužan je iz komunalnog otpada izdvojiti otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti (papir, staklo, plastika, drvo, metal i slično), odložiti ga u spremnike namijenjene toj vrsti otpada, na reciklažnom dvorištu ili zelenim otocima.
Spremnici za odlaganje otpada iz stavka 1. ovoga članka mogu se postavljati na javnim površinama uz odobrenje općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.

Članak 80.

 

 

Komunalni otpad u pravilu se odlaže u posude za taj otpad, a može se iznimno odlagati i u tipizirane vreće isporučitelja usluge.
Korisnici usluge odvoza komunalnog otpada dužni su komunalni otpad odlagati u posude tako da se ne rasipa i ne prlja površina oko posuda a posude za otpad moraju biti zatvorene. Posude za otpad moraju se održavati čistima, a jednom se mjesečno moraju prati i dezinficirati.
Korisnici usluge odvoza otpada ne smiju u posude za komunalni otpad ili vreće za odlaganje komunalnog otpada odlagati žeravicu, vrući pepeo, tekućinu, polu tekuće tvari, uginule životinje, otpad iz klaonica, mesnica i ribarnica, opasni otpad i tehnološki otpad, akumulatore, auto gume, električne baterije, granje i otpad iz vrta, otpatke građevinskog materijala (šuta i sl.).

Članak 81.

 

 

Vreće za odlaganje komunalnog otpada moraju biti izrađene od čvrstog, nepropusnog i neprozirnog materijala.
Vreće u kojima se nalazi odložen otpad moraju biti čvrsto zavezane kako bi se onemogućilo ispadanje otpada i širenje neugodnih mirisa.
Zabranjeno je odlaganje kućnog otpada u oštećene vreće.

Članak 82.

 

 

Posude za otpad odlažu se na mjestu prikladnom za odvoz otpada , tako da je do njih moguć pristup vozilom za odvoz otpada, najkasnije do 7,00 sati ujutro na dan odvoza.
Mjesto za smještaj posuda za komunalni otpad određuje ovlašteni isporučitelj komunalne usluge.
O danima i vremenu odvoza komunalnog otpada isporučitelj komunalne usluge dužan je obavijestiti korisnika usluge.

Članak 83.

 

 

Zgrade u kojima se komunalni otpad odlaže u posude za otpad, moraju imati određeni prostor ili mjesto za smještaj posuda i dovoljan broj posuda za komunalni otpad.
Broj i vrstu posuda za odlaganje komunalnog otpada za svaku pojedinu Općinu i stambeni objekt određuje ovlašteni isporučitelj komunalne usluge.

Članak 84.

 

 

Nakon pražnjenja posuda, djelatnici koji obavljaju taj posao dužni su posude za kućni otpad vratiti na njihovo mjesto i zatvoriti poklopac.

3. Glomazni otpad
Članak 85.

 

 

Glomazni otpad odvozi se prema planu odvoza glomaznog otpada što ga donosi isporučitelj usluge odvoza otpada u dogovoru sa Općinom.
Korisnici usluge odvoza otpada mogu glomazni otpad odložiti na površine i u vrijeme koje odredi isporučitelj usluge.

4. Proizvodni otpad
Članak 86.

 

 

Proizvođači tehnološkog otpada dužni su sakupljati i odlagati tehnološki otpad prema vrsti u posebne posude na prikladnom mjestu na svom terenu.
Tehnološki otpad u pravilu odvozi ovlašteni isporučitelj komunalne usluge.
Proizvođači tehnološkog otpada kod kojih u procesu rada nastaje tehnološki otpad mogu uz posebno odobrenje tijela općinske uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije uništiti na suvremeni način ako za to ispunjavaju sanitarne, tehničke i druge uvjete ili su dužni osigurati odvoz tog otpada na mjesta određena za njihovo odlaganje odnosno uništenje.
Tehnološki otpad s agresivnim svojstvima mora se prije odlaganja ili konačnog uništenja, na odgovarajući način neutralizirati.
Tehnološki otpad s toksičnim ili štetnim svojstvima mora se odlagati, odnosno uništavati na za to određenom mjestu.

5. Postupanje sa sakupljenim otpadom
Članak 87.

 

 

Deponiju uređuje i održava pravna osoba kojoj je povjereno uređenje i održavanje deponija, a sukladno posebnom zakonu.
Otpad se na deponiju odlaže na mjesta i prema rasporedu što ih određuje pravna osoba iz stavka 1. ovog članka.
Na deponiji se ne smiju dovoditi ni puštati domaće životinje, prebirati ni razgrtati otpad. S deponije se ne smije odnositi ni odvoziti otpad, te nitko zadržavati bez odobrenja službene osobe.

V. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA
Članak 88.

 

 

Snijeg i led s javnih površina dužna je uklanjati pravna ili fizička osoba kojoj Općina povjeri obavljanje te djelatnosti.

Članak 89.

 

 

Vlasnici odnosno korisnici zemljišta, zgrada, obiteljskih kuća i poslovnog prostora dužni su, odmah po padalini, ukloniti snijeg i led s nogostupa u širini parcele, odnosno građevne parcele na kojoj je izgrađena zgrada, obiteljska kuća i poslovni prostor kao i s pješačkih prilaza do tih nekretnina, na način da se osigura sigurno i nesmetano odvijanje prometa i kretanje pješaka.
Snijeg i led s pločnika oko kioska i drugih pokretnih naprava dužni su ukloniti njihovi vlasnici odnosno korisnici.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka snijeg i led s pločnika ispred uličnih lokala dužni su ukloniti vlasnici odnosno korisnici tih lokala.
O uklanjanju snijega i leda s krova dužan je voditi brigu vlasnik zgrade odnosno fizička ili pravna osoba koja održava zgradu.
Osobe iz stavka 1. do 4. ovoga članka odgovaraju za svu štetu nastalu zbog nečišćenja snijega i leda.

Članak 90.

 

 

O uklanjanju snijega i leda sa staza, stepenica i puteva na javnim zelenim površinama brine se fizička ili pravna osoba kojoj Općina povjeri održavanje javnih zelenih površina u skladu s planom zimske službe.

Članak 91.

 

 

O uklanjanju snijega i leda s kolodvora, posebnih parkirališta, tržnica na malo, športskih objekata, autobusnih stajališta i sličnih prostora brine se pravna ili fizička osoba koja tim površinama upravlja ili se njima koristi, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje istih.
Uklanjanje snijega i leda u zimskim uvjetima kontrolira komunalno redarstvo.

VI. DRŽANJE ŽIVOTINJA
Članak 92.

 

 

Na području Općine Brdovec dopušteno je držanje domaćih životinja, osim na područjima koja su određena posebnim aktom načelnika.
Držanje i postupanje s domaćim i drugim životinjama propisano je posebnim odlukama, Prostornim planom uređenja Općine Brdovec odnosno drugim pravnim propisima koji reguliraju predmetnu problematiku.
Javnopravno tijelo nadležno za poslove komunalnog redarstva može povodom prijave ili po službenoj zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno ako držanje životinja ne ispunjava sanitarno-higijenske uvjete ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.
Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni, komunalni redar će izdati rješenje o uklanjanju istih s rokom izvršenja, time da ukoliko vlasnik životinje ne izvrši uklanjanje u zadanom roku, isto će se izvršiti putem treće osobe o trošku vlasnika životinje.

 

 

  

VII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA
Članak 93.

 

Protupravno postavljeni predmeti i uređaji na objektima, zemljištu i drugim površinama (kiosci, pokretne naprave, reklame, stupići, posude za cvijeće, građevinski materijal, skele, građevinska ručna i druga kolica, ogrjev i slično) moraju se ukloniti.
Rješenje o uklanjanju s rokom uklanjanja donosi komunalno redarstvo. Ako korisnik, odnosno vlasnik protupravno postavljenog predmeta sam ne ukloni predmet, uklonit će se putem treće osobe
o trošku korisnika ili vlasnika, uključujući i troškove premještanja i skladištenja (čuvanja), te ukoliko je došlo do oštećenja javne površine uključuju se i troškovi dovođenja iste u prvobitno stanje.
Uklonjene predmete vlasnici su dužni preuzeti u roku od 30 dana, uz podmirenje nastalih troškova, u protivnom se predmeti prodaju na licitaciji radi podmire troškova.

Članak 94.

 

 

Napušteno vozilo, karambolirano vozilo, kao i vozila bez registarskih oznaka, ostavljena na javnim površinama duže od 15 dana uklonit će se o trošku vlasnika.
Akontaciju troškova snosi Općina.
Vlasnik vozila dužan je preuzeti svoje vozilo u roku od 30 dana od dana uklanjanja uz podmirenje nastalih troškova. U protivnom, vozilo se prodaje na licitaciji radi podmirenja nastalih troškova premještanja i skladištenja (čuvanja) i troškova prodaje.

VIII MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA
Članak 95.

 

 

Nadzor nad provedbom komunalnog reda propisanog ovom odlukom, obavljaju Načelnik Općine i Upravni odjeli Općine Brdovec.
Poslove komunalnog redarstva obavlja komunalno redarstvo Općine Brdovec.

Komunalni redar mora imati posebno ovlaštenje.
Članak 96.
U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:

-nadzirati primjenu ove Odluke i propisa donesenih na temelju ove Odluke,
-rješenjem narediti fizičkim i pranim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,
-zabraniti obavljanje radova što se izvode bez odobrenja nadležnog organa odnosno suprotno tom odobrenju
-zabraniti upotrebu neispravnog komunalnog objekta, uređaja ili naprave, dok se ne otklone nedostaci,
-narediti uklanjanje predmeta, objekata ili uređaja što je postavljen bez odobrenja nadležnog organa odnosno suprotno tom odobrenju,
-narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje,
-izreći opomenu,
-naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,
-izdati obvezni prekršajni nalog,
-pokrenuti prekršajni postupak. O uočenim nedostacima i poduzetim mjerama komunalni redar obavijestit će pravnu ili fizičku osobu.

Članak 97.

 

 

Komunalni redar u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti dužan je pridržavati se zakona, ove Odluke i drugih propisa.
Komunalni redar obavlja poslove nadzora samostalno u ime Općine, postupa i donosi akte u okviru nadležnosti i ovlaštenja određenih ovom Odlukom i drugim propisima.
Poduzimanje mjera za provođenje komunalnog reda smatra se hitnim i od javnog interesa za Općina.

Članak 98.

 

 

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a poglavito pristup do prostorije, objekta, zemljišta, naprave i uređaja, dati osobne podatke, kao i pružiti druga potrebita obavještenja o predmetima uredovanja.
Ako komunalni redar u svom radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć od Policijske uprave Zagrebačke, PP Zaprešić i drugih tijela uprave potrebnih za provođenje nadzora.

Članak 99.

 

 

Protiv rješenja komunalnog redarstva može se uložiti žalba upravnom tijelu Zagrebačke županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva u roku 8 dana od dana primitka rješenja.
Žalba na rješenje uložena nadležnom tijelu ne odgađa izvršenje rješenja.

IX KAZNENE ODREDBE
Članak 100.
Novčanom kaznom od 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako:

1. bez odobrenja postavi plakate ili ih ne ukloni u roku (članak 14.);
2. postavi predmete iz članka 14. bez odobrenja nadležnog tijela ili u suprotnosti s njim;
3. ne održava urednim i ispravnim dječja i športska igrališta kojima upravlja kao i opremu na njima (članak 21.);
4. ne održava komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi u skladu s odredbom članka 23;
5. postavi naprave iz članka 24. bez odobrenja nadležnog tijela ili u suprotnosti sa njim;
6. postavi pokretnu napravu ili kiosk bez odobrenja ili suprotno odobrenju (sukladno ovoj Odluci);
7. ne održava javnu površinu u skladu s programom održavanja (članak 47.);
8. ne očisti javnu površinu sukladno članku 49;
9. na javnim površinama odlaže građevinski otpadni materijal, ispušta otpadne vode i gnojnice, zagađuje i baca otpad u jezera, rijeke, potoke, ostavlja neregistrirana vozila i olupine dulje od 15 dana (članak 53.);
10. ako postavlja predmete na javne površine bez odobrenja;
11. ako postupa bez odnosno suprotno odobrenju iz članka 70;
12. postupi suprotno odredbi članka 72.točka :7,10,11,12,13,14,15,21 i 22.
13. ako ne koristi uslugu odvoza otpada (članak 78.);
14. ako ne postupa po odredbi članka 86;
15. ako suprotno članku 87.stavak 3. odvozi ili odnosi otpad s deponija;
16. ne postupa po odredbi članka 88;
17. ne uklanja snijeg i led sukladno odredbi članka 89;
18. ne omogući komunalnom redaru nesmetano obavljanje dužnosti pristup prostorijama, objektima, napravama i uređajima što su predmet uredovanja, ili im ne pruži potrebna obavještenja (članak 98.).
19. ako postupa protivno odredbama čl. 53;
Novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1 ovog članka.
Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba ako učini prekršaj iz stavka 1 ovog članka.

Članak 101.
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. postupa protivno odredbi članka 7. i 8;
2. ne održava ograde sukladno članku 9;
3. ne održava izloge sukladno članku 12;
4. ako uništava ili na bilo koji način nagrđuje komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi (članak 23.stavak 2.);
5. ne održava nadstrešnice i stajališta javnog prometa sukladno članku 28. i 29;
6. se ne pridržava odredbi tržnog reda (članak 31.);
7. prodaje i izlaže poljoprivredne i druge proizvode van tržnog prostora bez odobrenja tijela općinske uprave (članak 32.);
8. ne postavi pokretnu napravu odnosno ne ogradi otvorenu terasu sukladno članku 39;
9. ne ukloni pokretnu napravu istekom roka na koji dano odobrenje (članka 40.);
10. postavi ozvučenje bez odnosno suprotno odobrenju (članak 45.);
11. ne održava odvodne jarke te prijelaze preko odvodnih jaraka (članak 52. i 53.);
12. se ne pridržava članka 54.Odluke;
13. postupa protivno odredbi članka 58.,59.,60.,61.,62.,63.,64. i 65.;
14. stabla, živice i drugo zelenilo uz prometnice ne održava na način da ne ometaju sigurnost prometa (članak 9.);
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1 ovog članka.
Novčanom kaznom od 500,00 kuna kazniti će se fizička osoba ako učini prekršaj iz stavka 1 ovog članka.

Članak 102.

 

 

Za prekršaj koji počini osoba koja u vrijeme počinjenja prekršaja nije navršila 14 godina života kaznit će se roditelj ili drugi tko je nadzire ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili drugog tko je nadzirao tu osobu.

X PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 103.

 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti dosadašnja Odluka o komunalnom redu (Glasnik Općine Brdovec br. 02/06).
 
 
KLASA: 021-05/11-10/06-26
URBROJ: 238/03-01/01-11/02
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC

Stjepan Esih, upr.iur.

 


Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena