Loading...
Tražilica
Obavijesti

19.05.2021. u 12:20
Uređeno: 25.05.2021. u 16:19

Na temelju članka 2. Pravilnika o nagradama za zapažena postignuća učenika i njihovih mentora na natjecanjima (Glasnik Općine Brdovec broj 08/21 i 12/21; dalje u tekstu: Pravilnik) te članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/21) načelnik raspisuje Javni natječaj za dodjelu nagrada za zapažena postignuća učenika i njihovih mentora

 

Urednik
[ Više... ]

05.05.2021. u 15:39

 Pozivamo roditelje i/ili staratelje djece predškolske dobi koja nisu uključena u programe ranog i predškolskog odgoja da se prijave radi upisa djece u Dječji vrtić Videk, Brdovec.

Urednik
[ Više... ]

05.05.2021. u 15:00

 Zbog materijalnih šteta na višegodišnjim nasadima i obrtnim sredstvima u vinogradarstvu i voćarstvu, nastalih kao posljedica niskih temperatura u razdoblju od 05. do 12. travnja 2021. godine na području općine Brdovec, dana 21.4.2021. godine proglašena je prirodna nepogoda – mraz.

Urednik
[ Više... ]

05.05.2021. u 14:58

Načelnik Općine Brdovec raspisuje sljedeći  

 
J A V N I   N A T J E Č A J
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
 
Predmet zakupa je poslovni prostor:
Površina
Lokacija poslovnog prostora
Namjena
Trajanje zakupa
58,50 m2
Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, prizemlje zgrade
Ugostiteljska
neodređeno
 
Urednik
[ Više... ]

22.02.2021. u 09:06

 Temeljem članka 48. Statuta općine Brdovec te članka (Glasnik Općine Brdovec 03/13, 02/18, 15/18 i 04/20) načelnik Općine Brdovec objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za dodjelu bespovratnih potpora poslovnim subjektima na području Općine Brdovec koji se bave ugostiteljskom djelatnosti
 
Urednik
[ Više... ]

15.01.2021. u 10:56
Uređeno: 15.01.2021. u 10:56

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 5. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 05/17), članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13, 02/18, 15/18 i 04/20) te Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Brdovec - ošasna imovina Općinskog vijeća (Glasnik Općine Brdovec 04/20), načelnik Općine Brdovec objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SUVLASNIČKOG DIJELA NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE BRDOVEC
(ošasna imovina)

Urednik
[ Više... ]

09.12.2020. u 20:26
Uređeno: 26.02.2021. u 10:24
JAVNI POZIV za dodjelu potpora...

Općina Brdovec objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora (samo)zapošljavanja u privatnom sektoru u 2021. godini.
Javni poziv je otvoren do 31. prosinca 2021. godine, odnosno najkasnije do iskorištenja financijskih sredstava proračunom osiguranih za ovu potporu.

Urednik
[ Više... ]

21.09.2020. u 12:59
Uređeno: 21.09.2020. u 15:45

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 5. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 05/17), članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13, 02/18, 15/18 i 04/20), načelnik Općine Brdovec objavljuje sljedeći


JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA
U SUVLASNIŠTVU OPĆINE BRDOVEC
(ošasna imovina)

 

 

Urednik
[ Više... ]

21.09.2020. u 12:54
Uređeno: 21.09.2020. u 13:00
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 5. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 05/17), članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13, 02/18, 15/18 i 04/20), načelnik Općine Brdovec objavljuje sljedeći
 
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA
U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU OPĆINE BRDOVEC
(ošasna imovina)

 

Urednik
[ Više... ]

21.09.2020. u 12:49
Uređeno: 21.09.2020. u 12:50
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 5. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 05/17), članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13, 02/18, 15/18 i 04/20), općinski načelnik Općine Brdovec objavljuje sljedeći
 
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA
U VLASNIŠTVU OPĆINE BRDOVEC
(ošasna imovina)
Urednik
[ Više... ]

26.08.2020. u 14:21
Javni natječaj za prodaju nekretnina...

Prodaje se nekretnina upisana u ZK uložak br. 6911 na k.č.br. 3999 k.o. Laduč, označena kao PUT, ZANATSKA ULICA, KLJUČ BRDOVEČKI, ukupne površine od 883 m2, pri Općinskom sudu u Novom Zagrebu, ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ZAPREŠIĆ. 

Javni natječaj (link)

Urednik

01.06.2020. u 15:52
Uređeno: 01.06.2020. u 15:54

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 5. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 05/17), članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13, 02/18, 15/18 i 04/20), načelnik Općine Brdovec objavljuje sljedeći


JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA
U SUVLASNIŠTVU OPĆINE BRDOVEC
(ošasna imovina)

Urednik
[ Više... ]

01.06.2020. u 15:45

  Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18) te Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja komunalne infrastrukture, KLASA: 011-01/19-01/03, URBROJ: 541-01-19-11 od 2.4.2019.), objavljuje se 

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedeno DJEČJE IGRALIŠTE u naselju Drenje Brdovečko na k.č. 3637/1, 3638/3, 3638/4, 3639/5 k.o. Laduč, DJEČJE IGRALIŠTE u naselju Prudnice na k.č. 1985/9, 1986/5, 1894/5, 1894/4, 2073/8, 1986/1, 1985/1 k.o. Brdovec, PARK u naselju prigorje Brdovečko na k.č. 1587/1 k.o. Brdovec i ZAGREBAČKA CESTA u naselju Donji Laduč na k. č. 2829/3, 2829/4, 2833/2, 2830/1, 2830/3, u k.o. Laduč, o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Urednik
[ Više... ]

19.05.2020. u 12:40
Uređeno: 19.05.2020. u 12:41

Temeljem članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13, 02/18, 15/18 i 04/20) a u svezi s čl. 5. Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora (Glasnik Općine Brdovec broj 04/16; dalje u tekstu: Odluka), općinski načelnik Općine Brdovec 18.5.2020. godine donosi:

Odluku o produženju roka za podnošenje ponuda za zakup Poslovnog prostora u Prudnicama

Urednik
[ Više... ]

30.03.2020. u 16:29
Uređeno: 31.03.2020. u 11:06

P O T R E S

Župan Zagrebačke županije je 27. ožujka 2020. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode – potres  22. ožujka 2020. za više općina na županijskom području, između kojih je i Općina Brdovec (KLASA: 920-01/20-02/01, urbroj: 238/1-03-20-02).
Sukladno navedenom, molimo sve građane kojima su nastale štete uslijed prirodne nepogode potresa, da prijave svoju štetu putem obrasca samoprocjene nastale štete na građevini te PN obrascem koji se mogu preuzeti sa web stranice Općine Brdovec (www.brdovec.hr ), uz dostavu svih ostalih dokumenata navedenih u obrascu.
Urednik
[ Više... ]

10.03.2020. u 15:54
Uređeno: 04.05.2020. u 15:04

Općinski načelnik Općine Brdovec

raspisuje sljedeći

 
JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
 
Predmet zakupa je poslovni prostor:
 
Površina
Lokacija poslovnog prostora
Namjena
Trajanje zakupa
39,92 m2
Prudnice, Prudnička cesta 2
Društvena-gospodarska-trgovačka-uslužna-ugostiteljska djelatnosti
neodređeno
vrijeme
Urednik
[ Više... ]

28.02.2020. u 13:52

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene Vinogradski put u naselju Prigorje Brdovečko, Hrastina, Trstenik, u k.o. Brdovec, Kraj, Pušća te Zdenačka ulica u naselju Zdenci
Brdovečki u k.o. Brdovec, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Urednik
[ Više... ]


18.02.2020. u 14:07
Uređeno: 18.02.2020. u 14:07
Urednik

17.02.2020. u 13:29
Javni natječaj za prodaju...

 Prodaje se suvlasnički dio (1/4) nekretnine upisane u ZK uložak br. 2659 na k.č.br. 236/7 k.o. Brdovec označena kao DVORIŠTE MRLJUGA U ZDENCI, ukupne površine od 227 čhv.

Oglas za prodaju nekretnine

Urednik

17.02.2020. u 13:25
Uređeno: 24.02.2020. u 14:49
Javni natječaj za prodaju nekretnine...

 Prodaje se nekretnina upisana u ZK uložak br. 2645 na k.č.br. 236/5 k.o. Brdovec označena kao DVORIŠTE MRLJUGA U ZDENCI, ukupne površine od 226 čhv.

Oglas za prodaju nekretnine

Urednik

27.01.2020. u 12:24
Uređeno: 27.01.2020. u 12:24
Javni poziv za isticanje kandidature...

Na temelju odredbe članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 15/19), članka 9. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) te članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13, 02/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Brdovec raspisuje

Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brdovec

Urednik
[ Više... ]

22.01.2020. u 15:27
Javni natječaj za davanje na...

Daje se na korištenje grobno mjesto na mjesnom groblju Laduč – POLJE 3, RAZRED 2, BROJ GROBA 1

Oglas za davanje na korištenje grobnog mjesta (link)

Urednik

22.01.2020. u 15:24
Uređeno: 22.01.2020. u 15:28
Javni natječaj za prodaju nekretnine...

Prodaje se nekretnina upisana u ZK uložak br. 6262 na k.č.br. 1962/4 k.o. Laduč upisana kao KUĆA BR. 114 U DUGOJ ULICI, DONJI LADUČ I DVORIŠTE, ukupne površine od 269 čhv ili 968 m2

Oglas za prodaju nekretnine

 

Urednik

03.12.2019. u 08:26

Prodaje se nekretnina upisana u ZK uložak br. 6283 na k.č.br. 748/1 k.o. Brdovec upisana kao PAŠNJAK PRI CESTI U BRDOVCU, ukupne površine od 531 čhv odnosno 1910 m2, pri Općinskom sudu u Novom Zagrebu, ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ZAPREŠIĆ.

Predmetna nekretnina prodaje se u gospodarsku svrhu uslužne djelatnosti autopraonice.

Javni natječaj (link)

 

Urednik

30.10.2019. u 10:34

 Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene ZDENAČKA ULICA u naselju ZDENCI BRDOVEČKI u k.o. BRDOVEC, SAVSKA ULICA u naselju PRUDNICE U k.o. BRDOVEC i ZANATSKA ULICA u naselju KLJUČ BRDOVEČKI u k.o. LADUČ, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Urednik
[ Više... ]

30.10.2019. u 10:20
Uređeno: 30.10.2019. u 10:28
 JAVNI POZIV - Evidentiranje...

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Ulica Dragutina Jakovine u naselju Vukovo Selo u k.o. Laduč, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Urednik
[ Više... ]

28.10.2019. u 15:41
Uređeno: 28.10.2019. u 15:43

 Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Zeleni put u naselju Donji Laduč u k.o. Laduč, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Urednik
[ Više... ]

01.10.2019. u 17:23
 JAVNI POZIV - Evidentiranje...

 Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene ULICA VINKA HRIBARA ODVOJAK KUĆNOG BROJA 9 i 11 u naselju PRIGORJE BRDOVEČKO u k.o. BRDOVEC, ULICA TRANIČAC u naselju KLJUČ BRDOVEČKI i ULICA BRAĆE ŽAGMEŠTAR OD KUĆNOG BROJA 24 do ulice VINOGRADSKI PUT u naselju DONJI LADUČ u k.o. LADUČ, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Urednik
[ Više... ]21.08.2019. u 14:40
Uređeno: 21.08.2019. u 14:41
Evidentiranje nerazvrstane ceste -...

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Prozorska ulica u naselju Šenkovec u k.o. Laduč, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Urednik
[ Više... ]

21.08.2019. u 14:38
Uređeno: 21.08.2019. u 14:41
Evidentiranje nerazvrstane ceste -...

 Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Zeleni put u naselju Donji Laduč u k.o. Laduč, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Urednik
[ Više... ]


26.04.2019. u 10:04
Uređeno: 26.04.2019. u 10:06

Pozivni natječaj radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Brdovec

1. Natječaj (klik na link)

Urednik

22.01.2018. u 15:48
Uređeno: 22.01.2018. u 15:57
JAVNI POZIV

političkim strankama za podnošenje zahtjeva za privremeno i povremeno korištenje poslovnih prostora na području općine Brdovec u 2018. godini

Urednik
[ Više... ]

13.12.2017. u 12:28
Uređeno: 13.12.2017. u 12:30

 Na temelju članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13), te članka 18. st. 2. Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora (Glasnik Općine Brdovec broj 04/16), općinski načelnik Općine Brdovec raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA
Urednik
[ Više... ]

12.09.2017. u 17:24

PREDMET PRODAJE

 
Vrsta vozila:                  Osobni automobil
Marka vozila:                FORD
Tip i model vozila:        FIESTA 1.3 AMBIENTE
Broj šasije:                    WF0BXXGAJBXE27419
Oblik karoserije:           zatvoreni
U prometu od:              1999.
Broj osovina:                2
Pog. osovina:                1
Vrsta goriva:                Benzin
Snaga motora:              44 Kw
Minimalna cijena:        3.000,00 kuna
Urednik
[ Više... ]

23.08.2017. u 15:47
Uređeno: 11.12.2017. u 13:24
SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM...

 Plan gospodarenja otpadom Općine Brdovec za razdoblje od 2017. do 2022. godine temelji se na ciljevima Zakona o održivom gospodarenju otpadom sukladno kojem se gospodarenje otpadom mora provoditi na način da se ne dovede u opasnost ljudsko zdravlje i okoliš, a načela održivosti osobito moraju biti usmjerena na: očuvanje prirodnih resursa, sprječavanje od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanje biološke raznolikosti, sprječavanje značajnijeg narušavanja izgleda mjesta, krajolika i/ili kulturnog dobra.

Urednik
[ Više... ]

17.04.2017. u 10:45
Uređeno: 19.09.2018. u 09:47

Temeljem članka 18. st. 3. Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora (Glasnik Općine Brdovec broj 04/16; dalje u tekstu: Odluka), Općina Brdovec objavljuje
JAVNI POZIV
političkim strankama za podnošenje zahtjeva za privremeno i povremeno korištenje poslovnih prostora na području općine Brdovec u 2017. godini


 

Urednik
[ Više... ]

21.04.2021. u 09:52
Uređeno: 21.04.2021. u 09:56

Načelnik Općine Brdovec raspisuje sljedeći  

 
 
J A V N I   N A T J E Č A J
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
 
 
 
Predmet zakupa je poslovni prostor:
 
Površina
Lokacija poslovnog prostora
Namjena
Trajanje zakupa
58,50 m2
Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, prizemlje zgrade
Ugostiteljska
neodređeno

 

 

 

Urednik
[ Više... ]

26.03.2019. u 12:45

 Temeljem odredbe članka 11. i 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o., OIB: 30797298420, Trg doktora Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko,

Skupština Društva donosi odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa dana 28. veljače 2019. te raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE DIREKTORA
KOMUNALNOG GOSPODARSTVA BRDOVEC D.O.O.

Uprava Društva – direktor, imenuje se na rok od četiri godine - 1 izvršitelj

Urednik
[ Više... ]Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena