Loading...
Tražilica
Obavijesti
23.08.2017. u 15:47
Uređeno: 11.12.2017. u 13:24
SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BRDOVEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE

 Plan gospodarenja otpadom Općine Brdovec za razdoblje od 2017. do 2022. godine temelji se na ciljevima Zakona o održivom gospodarenju otpadom sukladno kojem se gospodarenje otpadom mora provoditi na način da se ne dovede u opasnost ljudsko zdravlje i okoliš, a načela održivosti osobito moraju biti usmjerena na: očuvanje prirodnih resursa, sprječavanje od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanje biološke raznolikosti, sprječavanje značajnijeg narušavanja izgleda mjesta, krajolika i/ili kulturnog dobra.

 Ovaj Plan izrađen je u skladu sa odredbama članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). Sastavno na viziju i ciljeve gospodarenja otpadom u RH do 2025. godine, definirane Strategijom gospodarenja otpadom (NN 130/05) i važeće nacionalne propise Plan ima za zadatak uspostavu cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom, koji će se ostvariti provedbom aktivnosti sanacije i zatvaranja po stojećih neusklađenih odlagališta otpada, divljih odlagališta, crnih točaka te unaprjeđenjem sustava odvojenog sakupljanja i obrade otpada.

U skladu s razvojnom strategijom Europa 2020 čiji je središnji aspekt prelazak s postojećeg linearnog na kružno gospodarstvo, ekonomski model koji osigurava održivo gospodarenje resursima i produžavanje životnog vijeka materijala i proizvoda, jedan od ciljeva Plana je svesti nastajanje otpada na najmanju moguću mjeru, i to ne samo otpada koji nastaje u proizvodnim procesima, već sustavno, tijekom čitavog životnog ciklusa proizvoda i njegovih komponenti.
 
Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da od 18. kolovoza 2017. godine do 18. rujna 2017. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Brdovec 2017.-2022. s obrazloženjem na mail: sanja@brdovec.hr.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Brdovec.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.
Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Brdovec. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.
Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Brdovec 2017.-2022. koji je objavljen na internet stranicama Općine Brdovec predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Plana.
 
Dokumenti:

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena