Loading...
Tražilica
Obavijesti
26.03.2019. u 12:45

 Temeljem odredbe članka 11. i 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o., OIB: 30797298420, Trg doktora Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko,

Skupština Društva donosi odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa dana 28. veljače 2019. te raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE DIREKTORA
KOMUNALNOG GOSPODARSTVA BRDOVEC D.O.O.

Uprava Društva – direktor, imenuje se na rok od četiri godine - 1 izvršitelj

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Direktor Društva:
• hrvatsko državljanstvo,
• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima (kandidat je u obvezi ishoditi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po odluci o odabiru, odnosno prije sklapanja ugovora o radu),
• magistar struke ili stručni specijalist, odnosno sveučilišni ili stručni prvostupnik tehničke struke (minimalno 180 ECTS bodova)
• da poznaje rad na računalu,
• minimalno 3 godine radnog iskustva od kojih minimalno 1 godina radnog iskustva na rukovodećoj poziciji,
• posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,
• radne, stručne i organizacijske sposobnosti te sklonosti timskom radu.

Radno mjesto Direktora, obuhvaća obavljanje sljedećih poslova:

- koordinira rad, organizira i rukovodi procesima rada i poslovanja Poslodavca sukladno važećim zakonskim propisima, Statutu i drugim aktima Poslodavca,
- provodi postupke nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi,
- obavlja poslove sukladno Izjavi, Zakonu o trgovačkim društvima, uputama Skupštine i Nadzornog odbora,
- odlučuje o unutarnjem ustrojstvu Društva,
- donosi opće akte Poslodavca,
- odgovoran je za zakonitost rada i poslovanja Poslodavca,
- odlučuje o poslovnom planu i drugim aktima poslovne politike,
- obavlja poslove iz oblasti zaštite na radu,
- izrađuje i podnosi izvješća Nadzornom odboru i Skupštini,
- obavlja i sve druge poslove sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, uputama Skupštine i Nadzornog odbora.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo.
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da, ako na kraju provedenog postupka, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju*:
• kratak životopis (obvezno mora sadržavati adresu, mail adresu i telefon za kontakt),
• zamolbu za posao s navodom poslova koji je kandidat obavljao s naglaskom na tražene poslove za predmetno radno mjesto, s kontakt brojevima dosadašnjih poslodavaca koji mogu potvrditi navedeno,
• prijedlog programa rada i razvoja trgovačkog društva,
• preslika diplome,
• potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o radnom stažu,
• uvjerenje o nekažnjavanju,
• presliku vozačke dozvole,
• presliku osobne iskaznice.

Prigodom zasnivanja radnog odnosa, odabrani kandidat koji je dostavio u prijavi na natječaj preslike dokumenata, dužan je predočiti izvornike dokumenata.
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
Ovaj natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Brdovec http://www.brdovec.hr/oglasna_ploca.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana donošenja odluke i raspisivanja natječaja.
Prijava sa svim potrebnim podacima i dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu: Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o., Trg doktora Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko „Natječaj za radno mjesto Direktor Komunalnog gospodarstva Brdovec“ putem pošte odnosno osobno u sjedište Društva.
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni putem maila.
Uprava Društva zadržava pravo poništenja natječaja i ne odabira niti jedne pristigle prijave na natječaj.

Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o.

Skupština
Alen Prelec, v.r.


1. Natječaj

 

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena