Loading...
Tražilica
Obavijesti
27.01.2020. u 12:24
Uređeno: 27.01.2020. u 12:24
Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brdovec

Na temelju odredbe članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 15/19), članka 9. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) te članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13, 02/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Brdovec raspisuje

Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brdovec

1. Savjet mladih Općine Brdovec je savjetodavno tijelo Općine Brdovec s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život, te promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih, kao i savjetovanje mladih, na području općine Brdovec

2. Savjet mladih Općine Brdovec broji 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih Općine Brdovec mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području općine Brdovec, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

3. Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brdovec imaju udruge, koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje 30 mladih.
 
4. Ovlašteni predlagatelj iz točke 3. ovog javnog poziva, dužan je prilikom isticanja kandidature za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.
 
5. Prijedlozi kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brdovec podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže sljedeće podatke:
·       naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
·       podatke o kandidatu za člana i zamjenika člana (ime i prezime, datum i godina rođenja te prebivalište), i
·       obrazloženje kandidature.
Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom (ukoliko postoji).
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih iz točke III. ovog javnog poziva, kandidatura mora dodatno sadržavati i podatke o svim predlagateljima (ime i prezime, datum i godinu rođenja te prebivalište odnosno boravište).
 
6. Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
·       dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati za člana i zamjenika člana ispunjavaju uvjete iz točke 2. ovog poziva (potvrdu Policijske uprave o prebivalištu, odnosno boravištu kandidata, ne stariju od tri mjeseca te presliku rodnog lista ili domovnice kandidata),
·       dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke 3. ovog poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od tri mjeseca), i
·       preslike osobnih iskaznica za sve predlagatelje kada je predlagatelj neformalna skupina mladih.
 
7. Nepravovremene i nepotpune kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brdovec neće se uzeti u razmatranje.
 
8. Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brdovec dostavljaju se na adresu: Općina Brdovec, Općinsko vijeće, Odbor za izbor i imenovanje, putem pisarnice Općine Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s naznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Brdovec” najkasnije do 26.02.2020.
 
9. Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brdovec, Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Brdovec obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.
 
10. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor za izbor i imenovanja dostavlja Općinskom vijeću te ih objavljuje na internetskim stranicama Općine Brdovec.
 
11. Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata za člana i zamjenika člana na popisu navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga.
Popis važećih kandidatura sadrži:
·       naziv predlagatelja,
·       ime i prezime kandidata za člana i zamjenika člana, i
·       datum i godinu rođenja kandidata za člana i zamjenika člana.
 
12. Općinsko vijeće Općine Brdovec, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brdovec, raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brdovec sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih Općine Brdovec.
 
13. Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brdovec  objavljuju se na internetskim stranicama Općine Brdovec.
 
KLASA: 021-01/20-01/01
URBROJ: 238/03-03/06-20-1
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Damir Slavnović, dipl. ing., v.r.


1. Javni poziv

2. Obrazac_kandidatura_Općina Brdovec

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena