Loading...
Tražilica
Obavijesti
10.03.2020. u 15:54
Uređeno: 04.05.2020. u 15:04
JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG  PROSTORA

Općinski načelnik Općine Brdovec

raspisuje sljedeći

 
JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
 
Predmet zakupa je poslovni prostor:
 
Površina
Lokacija poslovnog prostora
Namjena
Trajanje zakupa
39,92 m2
Prudnice, Prudnička cesta 2
Društvena-gospodarska-trgovačka-uslužna-ugostiteljska djelatnosti
neodređeno
vrijeme

UVJETI NATJEČAJA

1. Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, odnosno osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske, osim onih koji prema državnom proračunu i Općini Brdovec imaju dospjelu nepodmirenu obvezu.
2. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, a zakup počinje teći od dana kako će biti regulirano Ugovorom o zakupu.
3. Zakupniku se može priznati pravo na povrat sredstava uloženih u nužne i korisne radove na poslovnom prostoru, ako je preuzeo poslovni prostor koji ne udovoljava minimalno tehničkim uvjetima uređenja za djelatnost koju ponuđač namjerava obavljati u poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Brdovec, kroz prijeboj mjesečne zakupnine, uz uvjet da su vrsta i opseg nužnih i korisnih radova i vrijeme izvođenja radova prethodno utvrđeni ugovorom, te da je zapisnikom o izvršenim radovima konstatirano da su radovi prethodno odobreni od Općine i stvarno i izvedeni u ugovorenom opsegu, uz obvezu dostave izvornih računa i dokaza o plaćanju istih.
4. Specifičnosti glede poslovanja poslovnog prostora bit će utvrđena odredbama Ugovora o zakupu.
5. Svaki ponuditelj obvezuje se, prije nego što dostavi ponudu, upoznati se sa stanjem prostora koji se daje u zakup na način da zajedno s predstavnikom Općine obiđe nekretninu, te nakon toga u ponudi dostavi Izjavu kako je u potpunosti upoznat sa stanjem nekretnine, te da su mu poznati svi uvjeti iz natječaja.
6. Početni iznos zakupnine po m2 prostora određuje se u visini od 31,00 kune.
NAČIN PODNOŠENJA PONUDE
1. Pismene prijave za sudjelovanje u natječaju predaju se u zatvorenim kuvertama s naznakom "ZA JAVNI NATJEČAJ - POSLOVNI PROSTOR PRUDNICE - NE OTVARAJ", neposredno Općini Brdovec ili na adresu: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10291 Prigorje Brdovečko, najkasnije do 14.5.2020.
Ponude će se otvarati dana 18.5.2020. u 12;00 sati na adresi Općine Brdovec.
2. Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju obavezno mora sadržavati:
- naziv/ime ponuditelja, adresa, OIB, kontakt
- ponuđeni iznos jedinične zakupnine po m2 koja ne može biti niža od objavljene,
- presliku osobne iskaznice (ako je ponuditelj fizička osoba) ili presliku rješenja o upisu u sudski odnosno obrtni registar (ako je ponuditelj pravna osoba), koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja u dnevnom tisku,
- dokaz kojim osobe iz članka 6. st. 11. Zakona dokazuju svoj status (pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine)
- opis djelatnosti koju će ponuditelj obavljati u poslovnom prostoru,
- plan i program ulaganja u prostor (nužni i korisni radovi) izražen kroz hodogram aktivnosti,
- potvrdu Upravnog odjela za financije Općine Brdovec da natjecatelj nema duga prema Općini Brdovec
- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga,
- izjavu ponuditelja da je upoznat sa stanjem nekretnine i da su mu poznati svi uvjeti iz natječaja.
ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
1. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi općinski načelnik na prijedlog pisanog obrazloženja Povjerenstva, s time da se najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja, uz ispunjenje uvjeta iz ovog natječaja što će ocijeniti Povjerenstvo na temelju uvida u ponudu i objektivnoj ocjeni ponude svakog ponuđača, sadrži i najviši ponuđeni iznos cijene zakupnine po m2.
2. O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.
3. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima ovog natječaja, kao i ponude koje pristignu izvan roka, neće se prihvatiti. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, pristupit će se usmenom javnom nadmetanju, odmah nakon otvaranja ponuda, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću cijenu zakupnine.
4. Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka Odluke o izboru sklopiti Ugovor o zakupu. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne postupi po navedenom smatrat će se da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu, te će se javni natječaj za predmetni poslovni prostor ponoviti.
5. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava, i sukladno odredbi članka 4. st. 3. Zakona solemnizira kod javnog bilježnika, o trošku zakupnika.
6. Zakupodavac zadržava pravo prihvatiti najpovoljniju ponudu ili odbiti sve ponude bez obrazloženja i pri tome ne snositi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

 

7. Sve informacije o oglašenom poslovnom prostoru, te dogovor radi razgleda istog, mogu se dobiti u poslovnim prostorima općinske uprave Općine Brdovec, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, kod gospodina Predraga Franješevića, telefon 099/2202891 ili 01/3310-350. 
 
Načelnik Općine Brdovec
Alen Prelec, v.r.
 

1. Natječaj (link)

 

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena