Loading...
Tražilica
Obavijesti
21.09.2020. u 12:54
Uređeno: 21.09.2020. u 13:00
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU OPĆINE BRDOVEC (ošasna imovina)
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 5. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 05/17), članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13, 02/18, 15/18 i 04/20), načelnik Općine Brdovec objavljuje sljedeći
 
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA
U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU OPĆINE BRDOVEC
(ošasna imovina)

 

I.

              Prodaju se nekretnine upisane u Općinskom sudu u Novom Zagrebu, ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ZAPREŠIĆ:
 
Rdn. br.
ZK uložak
k.č.
k.o.
Oznaka
Površina
suvlasnički udio Općine
Početna cijena suvlasničkog dijela
Narav
1.
820
3585/3
Laduč
ORANICA PRED SELOM U DRENJU
704 čhv
9/60
17.400,00 HRK
Građevinsko zemljište
2.
820
3585/5
Laduč
ORANICA PRED SELOM U DRENJU
196 čhv
9/60
4.800,00 HRK
Građevinsko zemljište
3.
820
3585/6
Laduč
ORANICA PRED SELOM U DRENJU
168 čhv
9/60
4.100,00 HRK
Građevinsko zemljište
4.
820
3639/4
Laduč
ŠPICA PAŠNJAK
140 m2
9/60
1.300,00 HRK
Građevinsko zemljište
5.
820
3645/3
Laduč
PAŠNJAK ŠPICA U KUTU
50 čhv
9/60
1.600,00 HRK
Građevinsko zemljište
6.
820
3674/6
Laduč
ORANICA ŠPICA U KUTU
97 čhv
9/60
100,00 HRK
Poljoprivredno zemljište
7.
820
3709/5
Laduč
ORANICA PRUDI U KUTU
139 čhv
9/60
100,00 HRK
Poljoprivredno zemljište
8.
820
3712/4
Laduč
ORANICA LUSKA U KUTU
278 čhv
9/60
300,00 HRK
Poljoprivredno zemljište
9.
820
3923/4
Laduč
ORANICA JAGNJEDINA U JAGNJEDINI
154 čhv
9/60
200,00 HRK
Poljoprivredno zemljište
10.
820
3924/3
Laduč
ŠIKARA JAGNJEDINA U JAGNJEDINI
330 čhv
9/60
300,00 HRK
Poljoprivredno zemljište
11.
820
3924/4
Laduč
ORANICA JAGNJEDINA U JAGNJEDINI
337 čhv
9/60
300,00 HRK
Poljoprivredno zemljište
12.
6173
3671/2
Laduč
VODODERINA SUTLA U KUTU
444 čhv
349/444
2.300,00 HRK
Poljoprivredno zemljište
13.
3792
4119/5
Laduč
PAŠNJAK
130 čhv
1/1
850,00 HRK
Poljoprivredno zemljište
14.
5829
3712/1
Laduč
ORANICA LUSKA U KUTU
257 čhv
1/1
1.700,00 HRK
Poljoprivredno zemljište
             
II.
Prodaja nekretnina obaviti će se pisanim javnim nadmetanjem.
 
III.
              Početne cijene određene su elaboratima o procjeni vrijednosti nekretnina, izrađeni od strane stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina, Anđelko Vujeva, dipl.ing.građ., ovl. br. 4 Su-677/16-4.
 
IV.
              Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju:
1.      Fizičke osobe državljani Republike Hrvatske
2.      Pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj
3.      Strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske,
pod uvjetom da svi prethodno navedeni nemaju dugovanja, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Brdovec.
 
V.
              Pisana ponuda mora sadržavati najmanje sljedeće:
1.      Dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaću fizičku osobu odnosno presliku putovnice za stranu fizičku osobu
2.      Za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo te ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi
3.      Potvrda Općine Brdovec da natjecatelj nema nepodmirenih obveza ni s jedne osnove prema Općini Brdovec
4.      Ponuđenu kupoprodajnu cijenu u HRK
5.      Izjavu o načinu plaćanja kupoprodajne cijene (jednokratno ili obročno plaćanje – u slučaju obročnog plaćanja, ponuditi broj rata)
6.      Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog Javnog natječaja
 
VI.
              Ponude za natječaj dostavljaju se preporučeno putem usluga poštanskih društava ili osobno u pisarnicu Općine Brdovec u zatvorenoj omotnici s posebnom naznakom „Ponuda za natječaj – kupnja nekretnine (navesti k.č.) – NE OTVARAJ“ u roku od 15 dana od dana objave natječaja odnosno do 06. listopada 2020. godine.
              Zakašnjele, neuredne, nepotpune ponude natjecatelja, odbacit će se.
              Javno otvaranje ponuda provest će se 08. listopada 2020. godine s početkom u 15;50 sati u prostorijama Općine Brdovec (Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1).
              Natjecatelji koji su predali ponude u postupku pisanog javnog nadmetanja imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda.
 
VII.
              Ponuditelji su obvezni, do isteka roka za predaju ponuda, uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% utvrđene početne cijene za prodajnu nekretninu za koju podnose ponudu.
              Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Općine Brdovec, HR5523600001803400003, model 68, poziv na broj 9016-OIB s naznakom „Jamčevina za natječaj – kupnja nekretnina“.
              Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene nekretnine, a ostalim ponuditeljima čija ponuda nije odabrana vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Nekretnina se prodaje po principu viđeno-kupljeno, odnosno:
·       Imovina, kao i svi sastavni i/ili pojedinačni dijelovi iste koji su predmet kupoprodaje, se kupuje po principu „viđeno-kupljeno“.
Kupac prijavom na natječaj potvrđuje da se putem stručnih osoba upoznao sa obvezama, stanjem i funkcionalnošću predmetne nekretnine te se odriče svakog i svih prigovora s osnova bilo kakvih eventualnih obveza, materijalnih nedostataka nekretnine ili njezinih sastavnih ili pojedinačnih dijelova.
 
VIII.
              Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji, uz ispunjenje uvjeta iz ovog Javnog natječaja, za nekretninu za koju se podnosi ponuda, ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.
              Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi općinski načelnik.
              U slučaju da dva ili više natjecatelja ponude istu cijenu a različiti način otplate kupoprodajne cijene, prednost ima ponuditelj koji je ponudio plaćanje jednokratno, odnosno u manjem broju rata.
              U slučaju da dva ili više natjecatelja ponude istu cijenu, a i u drugim uvjetima iz natječaja su dali iste ponude, provest će se postupak pisanog nadmetanja između ova dva natjecatelja po principu veće ponuđene kupoprodajne cijene.
              Općina Brdovec pridržava pravo poništenja cijelog ili dijela javnog natječaja te zadržava pravo neprihvaćanja prispjelih ponuda u kom slučaju će se natječaj za prodaju nekretnina ponovno raspisati.
IX.
              Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor s Općinom Brdovec u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
              Odabrani ponuditelj može ponuđenu i prihvaćenu kupoprodajnu cijenu podmiriti jednokratnom uplatom ili obročnom otplatom u maksimalno 12 rata sa rokom otplate do maksimalno godinu dana od dana potpisivanja ugovora.
              U slučaju obročne otplate kupoprodajne cijene, ponuditelj će stupiti u posjed nekretnine po uplati minimalno polovice kupoprodajne cijene.
              Ugovorom će se dodatno regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.
              Ukoliko ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija odustane od ponude ili odbija zaključiti ugovor, odabire se idući najpovoljnije rangirani ponuditelj te će se s istim nastaviti prodaja nekretnine pod istim uvjetima kao i s primarnim ponuditeljem. 
X.
              Smatra se da je ponuditelj podnošenjem ponude za kupnju nekretnina na ovom Javnom natječaju, koja sadrži njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu Općini Brdovec za prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na službenim stranicama i u Glasniku Općine Brdovec, a u svrhu zbog koje su podaci i prikupljani temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
XI.
              Ovaj Javni natječaj bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Brdovec te službenoj internetskoj stranici Općine Brdovec.
              Zainteresirani kupci mogu dobiti dodatne informacije u vezi nekretnina iz točke I. ove Odluke u Upravnom odjelu za opće, pravne, komunalne i društvene poslove kod Predraga Franješevića, viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gospodarstvo, na broj telefona 01/3315 – 888.
 
 
OPĆINA BRDOVEC
Načelnik
Alen Prelec
 
 
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena