Loading...
Tražilica
Obavijesti
15.01.2021. u 10:56
Uređeno: 15.01.2021. u 10:56
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SUVLASNIČKOG DIJELA NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE BRDOVEC (ošasna imovina)

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 5. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 05/17), članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13, 02/18, 15/18 i 04/20) te Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Brdovec - ošasna imovina Općinskog vijeća (Glasnik Općine Brdovec 04/20), načelnik Općine Brdovec objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SUVLASNIČKOG DIJELA NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE BRDOVEC
(ošasna imovina)

Prodaje se suvlasnički dio (1/4) nekretnine upisane u ZK uložak br. 2659 na k.č.br. 236/7 k.o. Brdovec označena kao DVORIŠTE MRLJUGA U ZDENCI, ukupne površine od 227 čhv, pri Općinskom sudu u Novom Zagrebu, ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ZAPREŠIĆ.
              U naravi je riječ o NEIZGRAĐENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU.
             
II.
Prodaja suvlasničkog dijela nekretnine obavit će se pisanim javnim nadmetanjem.
 
III.
              Početna cijena suvlasničkog dijela nekretnine iz točke I. ovog Javnog natječaja iznosi:
·       20.300,00 HRK (slovima: dvadeset_tisuća_i_tristo kuna)
 
IV.
              Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju:
1.      Fizičke osobe državljani Republike Hrvatske
2.      Pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj
3.      Strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske,
pod uvjetom da svi prethodno navedeni nemaju dugovanja, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Brdovec.
 
V.
              Pisana ponuda mora sadržavati najmanje sljedeće:
1.      Dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaću fizičku osobu odnosno presliku putovnice za stranu fizičku osobu
2.      Za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo te ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi
3.      Ponuđenu kupoprodajnu cijenu u HRK
4.      Izjavu o načinu plaćanja kupoprodajne cijene (jednokratno ili obročno plaćanje – u slučaju obročnog plaćanja, ponuditi broj rata)
5.      Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog Javnog natječaja
Potvrdu Općine Brdovec da natjecatelj nema nepodmirenih obveza ni s jedne osnove prema Općini Brdovec ponuditelj ne mora priložiti u ponudi. Provjeru postojanja dugovanja, provjeriti će nadležni UO Općine Brdovec za svakog ponuditelja nakon zaprimanja ponuda.
 
VI.
              Ponude za natječaj dostavljaju se preporučeno putem usluga poštanskih društava ili osobno u pisarnicu Općine Brdovec u zatvorenoj omotnici s posebnom naznakom „Ponuda za natječaj – nekretnina na k.č.br. 236/7 – NE OTVARAJ“ u roku od 15 dana od dana objave natječaja odnosno do 01. veljače 2021. godine.
              Zakašnjele, neuredne, nepotpune ponude natjecatelja, odbacit će se.
              Javno otvaranje ponuda provest će se 03. veljače 2021. godine s početkom u 15;30 sati u prostorijama Općine Brdovec (Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1).
              Natjecatelji koji su predali ponude u postupku pisanog javnog nadmetanja imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda.
VII.
              Ponuditelji su obvezni, do isteka roka za predaju ponuda, uplatiti jamčevinu u iznosu od 8,37% utvrđene početne cijene za prodajnu nekretninu odnosno iznos od 1.700,00 HRK.
              Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Općine Brdovec, HR5523600001803400003, model 68, poziv na broj 9016-OIB s naznakom „Jamčevina za natječaj – k.č. 236/7“.
              Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene zemljišta, a ostalim ponuditeljima čija ponuda nije odabrana vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Nekretnina se prodaje po principu viđeno-kupljeno, odnosno:
·       Imovina, kao i svi sastavni i/ili pojedinačni dijelovi iste koji su predmet kupoprodaje, se kupuje po principu „viđeno-kupljeno“.
Kupac prijavom na natječaj potvrđuje da se putem stručnih osoba upoznao sa obvezama, stanjem i funkcionalnošću predmetne nekretnine te se odriče svakog i svih prigovora s osnova bilo kakvih eventualnih obveza, materijalnih nedostataka nekretnine ili njezinih sastavnih ili pojedinačnih dijelova.
 
VIII.
              Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji, uz ispunjenje uvjeta iz ovog Javnog natječaja, za nekretninu za koju se podnosi ponuda, ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.
              Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi općinski načelnik.
              U slučaju da dva ili više natjecatelja ponude istu cijenu a različiti način otplate kupoprodajne cijene, prednost ima ponuditelj koji je ponudio plaćanje jednokratno, odnosno u manjem broju rata.
              U slučaju da dva ili više natjecatelja ponude istu cijenu, a i u drugim uvjetima iz natječaja su dali iste ponude, provest će se postupak pisanog nadmetanja između ova dva natjecatelja po principu veće ponuđene kupoprodajne cijene.
              Općina Brdovec pridržava pravo poništenja cijelog ili dijela javnog natječaja te zadržava pravo neprihvaćanja prispjelih ponuda u kom slučaju će se natječaj za prodaju nekretnina ponovno raspisati.
 
IX.
              Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor s Općinom Brdovec u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
              Odabrani ponuditelj može ponuđenu i prihvaćenu kupoprodajnu cijenu podmiriti jednokratnom uplatom ili obročnom otplatom u maksimalno 12 rata sa rokom otplate do maksimalno godinu dana od dana potpisivanja ugovora.
              U slučaju obročne otplate kupoprodajne cijene, ponuditelj će stupiti u posjed nekretnine po uplati minimalno polovice kupoprodajne cijene.
              Ugovorom će se dodatno regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.
              Ukoliko ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija odustane od ponude ili odbija zaključiti ugovor, odabire se idući najpovoljnije rangirani ponuditelj te će se s istim nastaviti prodaja nekretnine pod istim uvjetima kao i s primarnim ponuditeljem. 
 
X.
              Smatra se da je ponuditelj podnošenjem ponude za kupnju nekretnina na ovom Javnom natječaju, koja sadrži njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu Općini Brdovec za prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na službenim stranicama i u Glasniku Općine Brdovec, a u svrhu zbog koje su podaci i prikupljani temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
 
XI.
              Ovaj Javni natječaj bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Brdovec te službenoj internetskoj stranici Općine Brdovec.
              Zainteresirani kupci mogu dobiti dodatne informacije u vezi nekretnina iz točke I. ove Odluke u Upravnom odjelu za opće, pravne, komunalne i društvene poslove kod Predraga Franješevića, viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gospodarstvo, na broj telefona 01/3315 – 888.
 
OPĆINA BRDOVEC
Načelnik

Alen Prelec, v.r. 

 


 

  

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena