Loading...
Tražilica
Obavijesti
22.02.2021. u 09:06
Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poslovnim subjektima na području Općine Brdovec koji se bave ugostiteljskom djelatnosti

 Temeljem članka 48. Statuta općine Brdovec te članka (Glasnik Općine Brdovec 03/13, 02/18, 15/18 i 04/20) načelnik Općine Brdovec objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za dodjelu bespovratnih potpora poslovnim subjektima na području Općine Brdovec koji se bave ugostiteljskom djelatnosti
 

1.     PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Proračuna Općine Brdovec s ciljem smanjenja negativnih učinaka nastalih uslijed epidemije virusa COVID-19 na poslovanje gospodarskih subjekata koji se bave ugostiteljskom djelatnosti te očuvanje radnih mjesta (u daljnjem tekstu: Javni poziv).
U okviru Javnog poziva financiraju se bespovratne jednokratne potpore:
1. poslovnim subjektima koji se bave ugostiteljskom djelatnošću kojima je u potpunosti obustavljen rad u visini od 5.000,00 kn te
2. poslovnim subjektima koji se bave ugostiteljskom djelatnošću kojima je djelomično obustavljen rad u visini od 3.000,00 kn.
 
2.     UVJETI DODJELE BESPOVRATNIH POTPORA
Bespovratne potpore dodjeljuju se za pokriće troškova nastalih za vrijeme potpune i djelomične obustave rada temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 810-06/20-01/07. URBROJ: 511-01-300-20-235 od dana 27. studenog 2020.g.
Bespovratne potpore dodjeljuju se poslovnim subjektima koji na području Općine Brdovec obavljaju djelatnost iz točke 1. ovog Poziva.
Zahtjevi za dodjelu bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu razmatrat će se prema redoslijedu zaprimanja te će se istim redoslijedom uzimati u obradu.
3.     ROK ZA DOSTAVU ZAHTJEVA
Zahtjevi će se zaprimati do 10. ožujka 2021.g.
4.     NAČIN OBJAVE REZULTATA
Obavijest će po obrađenim zahtjevima biti objavljena na internetskim stranicama Općine Brdovec.
5.     NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA I POTREBNI DOKAZI
Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore sastavni je dio ovog Javnog poziva na kojemu je propisana potrebna obvezna dokumentacija koja se prilaže Zahtjevu.
Obrazac mora biti potpuno i čitko ispunjen, vlastoručno potpisan i ovjeren pečatom od strane podnositelja Zahtjeva.
Uz Obrazac je potrebno priložiti:
· presliku rješenja o upisu u obrtni registar/sudski registar
· presliku rješenja odgovarajućeg nadležnog tijela kojim se dokazuje da prijavitelj obavlja podupiranu djelatnost
· presliku osobne iskaznice vlasnika/osobe ovlaštene za zastupanje
· IBAN - preslika bankovne kartice ili preslika ugovora s bankom o otvaranju poslovnog računa
Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore i Javni poziv mogu se preuzeti u pisarnici Općine Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec ili na internetskoj stranici Općine Brdovec www.brdovec.hr  te se dostavlja na:  adresu elektroničke pošte: opcina-brdovec@zg.t-com.hr ili na:
 
OPĆINA BRDOVEC, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko.
Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail: opcina-brdovec@zg.t-com.hr
Načelnik zadržava pravo donijeti Odluku o prijevremenom zatvaranju Javnog poziva i prije navedenog roka iz točke 3. Javnog poziva.
 
PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA:
Podnositelj zahtjeva podnošenjem prijave daje suglasnost da voditelj obrade osobnih podataka, prikupi i obradi osobne podatke u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Podnositelj zahtjeva ovlašten je u svakom trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je povučena. Obavještavamo podnositelja zahtjeva da je davanje osobnih podataka u ovom postupku nužno za ostvarivanje prava iz ovog zahtjeva te da bi odbijanje davanja osobnih podataka značilo nemogućnost podnositelja zahtjeva da ostvari traženo pravo. Obavještavamo podnositelja zahtjeva da će Općina Brdovec, kao voditelj obrade, sve osobne podatke navedene u ovom zahtjevu prikupiti, obraditi, pohraniti i uništiti sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Podnositelj zahtjeva može u svakom trenutku zatražiti pristup dostavljenim osobnim podacima te njihov ispravak, ograničavanje obrade ili brisanje. Podnositelj zahtjeva ovlašten je podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka kao nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. Za sva pitanja i ostvarivanje prava u obradi osobnih podataka podnositelj zahtjeva može kontaktirati Općinu Brdovec putem službene e-mail adrese opcina-brdovec@zg.t-com.hr, na adresu Općina Brdovec, Trg Franje Tuđmana 1, 10291 Prigorje Brdovečko, na broj telefona 01/33 10 350.                                                                                                                                                                                                   NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec, v.r.
 
Dokumenti:

 

1Odluka o pomoći ugostiteljima

2OBRAZAC_potpora

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena