Loading...
Tražilica
Obavijesti
03.03.2016. u 15:32
Uređeno: 03.03.2016. u 15:35

 Pod predsjedanjem Damira Slavnovića, predsjednika Općinskog vijeća, u utorak, 15.9.2015. u 17,00 sati održana je 22. sjednica Općinskog vijeća. U nazočnosti 16 vijećnika i gostiju raspravljeno je 10 točaka dnevnog reda.

 Pod predsjedanjem Damira Slavnovića, predsjednika Općinskog vijeća, u utorak, 15.9.2015. u 17,00 sati održana je 22. sjednica Općinskog vijeća. U nazočnosti 16 vijećnika i gostiju raspravljeno je 10 točaka dnevnog reda.

            Nakon verifikacije zapisnika 21. sjednice, pod 2. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje polugodišnjeg obračuna Proračuna za 2015. godinu podnijela je pročelnica MAJA CONER i istakla da su dostavljeni materijali o ovoj temi, a svoj sastanak održao je o tome i Odbor za proračun i financije, o čemu je nazočnima uručen i zapisnik. U prvom polugodištu ove godine ostvareni su prihodi  u iznosu od 12.822.307,44 kn, a rashodi u iznosu od 12.102.200,05 kn. Nisu u ovom razdoblju ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 718.933,98 kn. Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 3,5 milijuna kn, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma iznose 125.000,00 kn (otplaćen je kredit za zgradu općine). Višak prihoda i primitaka/rashoda i izdataka iznosi 6.700.840,41 kn. Stanje obveza na dan 30.6. 2015. iznosi 2.925.983,42 kn.
            Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, većinom glasova, uz 6 suzdržanih, donesena je O d l u k a  o polugodišnjem obračunu Proračuna Općine Brdovec za 2015. godinu.
            Pod 3. točkom dnevnog reda raspravljeno je Izvješće o realizaciji projekta izgradnje kanalizacije 2009.-2015. (financijsko izvješće i realizacija radova), koje je obrazložio načelnik ALEN PRELEC, a u raspravi je vijećnica ANA LEVOJEVIĆ istakla da je ova točka stavljena upravo na zahtjev vijećnika HDZ i HSP AS. Naime, u pisanom obliku dostavljen je zahtjev s taksativno navedenim temama. Zahtjev je predan u tajništvo općine 5.6.2015. Prošla su tri mjeseca od njegove dostave, ali njemu nije u potpunosti udovoljeno, već samo djelomično. Odnosno, samo je stavljen na dnevni red, a traženo je izvješće o izgradnji kanalizacije od 2009. godine kad je sadašnja garnitura preuzela odgovornost vođenja općine Brdovec. U zahtjevu se pozvalo na članke Poslovnika i Statuta kao i zakon, ali to nije ispoštovano, tako da uz svo dužno poštovanjem prema onima koji su radili na ovom dokumentu, vijećnici HDZ i HSP AS nisu u mogućnosti raspravljati na današnjoj sjednici Općinskog vijeća o  izvješću koje će danas biti ovdje pročitano i ne mogu biti zadovoljni ni odgovorni navedenim u izvješću o izgradnji kanalizacije. To je stav Kluba vijećnika HDZ i HSP AS.
            Vijećnici pozicije nisu prihvatili takav stav  uz tvrdu da iznesene tvrdnje nisu istinite: zahtjev je podnesen 5.6. i po Poslovniku točka dnevnog reda za koju zahtjev podnese jedan dio vijećnika (2/3) mora se u roku od 30 dana staviti na dnevni red. Prva sjednica održana je 9.6., a sljedeća 30.6. i nije ta tema mogla biti na dnevnom redu. Prva sjednica s tom temom mogla je biti ova, današnja sjednica. Stoga je poštovana ta regulativa iz Poslovnika. U Poslovniku se također kaže da je načelnik dužan podnijeti usmeno izvješće. Danas je na dnevnom redu ta tema i uz obrazloženje dostavljeno je pisano izvješće, a što načelnik nije bio dužan prihvatiti. Ne smatra opravdanim stav da se ne može sudjelovati u raspravi.
            Načelnik ALEN PRELEC  – smatra da je legitimno tražiti izvješće o kanalizaciji, on se potrudio pripremiti ga, kao i gospodin Nikola Rešetar i to od 2004. godine. Iza ovog izvješća stoji dugogodišnji rad i sati rada i dokumenti i materijal na kojem je radio gospodin Rešetar, a na temelju čega je pripremljeno izvješće koje je došlo pred vijećnike. Nakon toga detaljno iznosi izvješće o projektu kanalizacije.
             Većinom glasova, uz 6 protiv, Vijeće prihvaća Izvješće o realizaciji projekta izgradnje kanalizacije 2009-2015.
 
            Pod 4. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o poslovnim prostorima i javnim površinama općine Brdovec podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i istakao da se ona svako toliko nalazi na dnevnom redu predstavničkog tijela, jer je potrebna njegova Odluka, a uglavnom je inicirana od strane bilo pravne, bilo fizičke osobe koje su zainteresirane za zakup poslovnog prostora, odnosno javne površine koje se daju u zakup. Sada se radi o javnoj površini u Šenkovcu u Ulici Ivana Vrapca  gdje je nekad bila pekara na samom početku.
 
            Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici svojim upitima u vezi visine najamnine i evidencije poslovnih prostora, te provedenog glasanja, jednoglasno Vijeće donosi Odluku o poslovnim prostorima i javnim površinama općine Brdovec, kako je predložena.
 
            Pod 5. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o usvajanju revizije Plana gospodarenja otpadom na području općine Brdovec za razdoblje 2012-2019. podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i istakao da je Općinsko vijeće Općine Brdovec  donijelo Odluku o usvajanju Plana gospodarenja otpadom na području općine Brdovec za razdoblje 2012-2019. godine, 27.02.2013. (Glasnik Općine Brdovec broj 02/13, dalje u tekstu: Plan). Zakon o održivom gospodarenju otpadom stupio je na snagu 23.7.2013. (NN 94/13) kojim je zamijenjen Zakon o otpadu temeljem kojeg je donesen Plan. Uslijed navedenih promjena, odnosno novi Zakon članak 21. - novi metodološki pristup bilo je potrebno pristupiti izradi revizije donesenog Plana kako bi se uskladio s odredbama novog zakona, odnosno s europskim standardima u području gospodarenja otpadom.
 
            Dodatno obrazloženje revizije Plana podnio je zamjenik načelnika ZVONKO KLJUČARIĆ koji je obrazložio potrebu revizije i njene najbitnije izmjene.
 
            Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju revizije Plana gospodarenja otpadom na području općine Brdovec za razdoblje 2012-2019.
 
            Pod 6. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje u vezi prijedloga Odluke o prihvaćanju projekta  „NEWLIGHT“ Master plana javne rasvjete podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI, te istakao bitne aspekte ovog Plana uređenja, održavanja i financiranja javne rasvjete.
 
            Dodatno obrazloženje podnio je načelnik ALEN PRELEC i istakao da je Općina provela javni natječaj za uređenje javne rasvjete uz D-225 u vrijednosti 800.000,00 kn, a koji sufinancira Fond za zaštitu okoliša, a kojim bi se postavile nove led-svjetiljke. Želi se osigurati najučinkovitija javna rasvjeta, što upravo omogućava ovaj Master plan.  O svemu ostalom odlučivat će ovo Općinsko vijeće.
 
            Nakon otvaranja rasprave, za detaljnije informacije javilo se više vijećnika, a odgovarali su pročelnik i načelnik.
 
            Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju projekta „NEWLIGHT“ Master plana javne rasvjete, kako je predložena.
 
            Pod 7. točkom dnevnog reda Uvodno obrazloženje uvezi prijedlog Odluke o određivanju plaće, naknade i drugih prava načelnika Općine Brdovec podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i podsjetio na dosadašnju Odluku o visini plaće i naknade za načelnika, kao i za njegove zamjenike. Dana 10. lipnja 2015.  Ministarstvo uprave RH uputilo je na adrese svih lokalnih jedinica obvezatnu Uputu za postupanje koja se odnosi na uređivanje prava lokalnih dužnosnika.
            U Uputi je precizno objašnjeno koja sve prava lokalni dužnosnici mogu imati, te je određen rok do 30. rujna 2015. godine u kojem jedinice lokalne samouprave moraju uskladiti svoje akte sa spomenutom uputom, odnosno sa zakonima kako ih tumači Ministarstvo uprave.
            Ministarstvo uprave je zauzelo stav da se prava lokalnih dužnosnika ne mogu poistovjetiti s pravima lokalnih službenika i namještenika, a ni s pravima radnika iz radnog odnosa. Razlog je taj što se lokalni dužnosnici ne primaju i raspoređuju u službu rješenjem, niti sklapaju ugovor o radu, već obnašaju dužnost temeljem rezultata provedenih izbora (u mandatu) i kao takvi ne mogu koristiti materijalna i druga prava propisana kolektivnim ugovorom kojim se uređuju prava službenika i namještenika. Također ne podliježu obvezi prisutnosti na radu u određenom radnom vremenu, pa nisu dužni ni opravdavati svoju eventualnu odsutnost.
            Slijedom navedenog lokalni dužnosnici imaju Zakonom o plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, utvrđeno pravo na plaću i staž osiguranja, te prava u skladu sa propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju i naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi obavljanja dužnosti.
 
            Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, većinom glasova, uz 6 suzdržanih,   donesena je Odluka o određivanju plaće, naknade i drugih prava načelnika općine Brdovec, kako je predložena.
 
            Pod 8. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje prijedloga odluke o visini plaće i naknade za rad zamjenika načelnika Općine Brdovec podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i istakao da je dana 10. lipnja 2015. Ministarstvo uprave RH uputilo na adrese svih lokalnih jedinica Uputu za postupanje koja se odnosi na uređivanje prava lokalnih dužnosnika.
            U Uputi je precizno objašnjeno koja sve prava lokalni dužnosnici mogu imati, te je određen rok do 30. rujna 2015. godine u kojem jedinice lokalne samouprave moraju uskladiti svoje akte sa spomenutom uputom, odnosno sa zakonima kako ih tumači Ministarstvo uprave.
            Ministarstvo uprave je zauzelo stav da se prava lokalnih dužnosnika ne mogu poistovjetiti s pravima lokalnih službenika, a ni s pravima radnika iz radnog odnosa. Razlog je taj što se lokalni dužnosnici ne primaju i raspoređuju u službu rješenjem, niti sklapaju ugovor o radu, već obnašaju dužnost temeljem rezultata provedenih izbora (u mandatu) i kao takvi ne mogu koristiti materijalna i druga prava propisana kolektivnim ugovorom kojim se uređuju prava službenika i namještenika. Također ne podliježu obvezi prisutnosti na radu u određenom radnom vremenu, pa nisu dužni ni opravdavati svoju eventualnu odsutnost.
            Slijedom navedenog lokalni dužnosnici imaju Zakonom o plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, utvrđeno pravo na plaću i staž osiguranja, te prava u skladu sa propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju i naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi obavljanja dužnosti.
 
            Nakon otvaranja rasprave vijećnica ANA LEVOJEVIĆ je podsjetila na odluku s početka ove godine o smanjenu primanja za 5% vijećnicima, zaposlenicima i članovima povjerenstava, pa pita da li će se tih 5% uvažiti ili će ostati ovo povećanje naknade koje će anulirati tih 5%?
 
            Odgovara DANIEL BUKOVINSKI – ta odluka o smanjenju nije stavljena van snage, naravno da će ostati i ona vrijedi i dalje dok god ovo predstavničko tijelo ne odluči drugačije.
 
            Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, većinom glasova uz 6 suzdržanih, donesena je Odluka o visini plaće i naknade za rad zamjenika načelnika Općine Brdovec, kako je predložena.
 
            Pod 9. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje potrebe osnivanja vlastite komunalne tvrtke za obavljanje komunalnih djelatnosti podnio je načelnik ALEN PRELEC i istakao da je takva inicijativa već postojala u nekoliko navrata te u kratkim crtama obrazlaže potrebu osnivanja te tvrtke, a ova ideja ima i ekonomsko i društveno opravdanje:
            Opravdanost osnivanja temelji se na potrebama, kako stalnih stanovnika Općine Brdovec, tako i povremenim korisnicima koji u svojim vikend kućama provode znatan dio vremena, dok financijsku opravdanost možemo iskazati uštedama u radu vlastitim snagama, a proširiti ju i na već iskazane potrebe okolnih JLS i mještana Općine. to ima većina jedinica lokalne samouprave i to je ozbiljna stvar i zbog toga je ta tema stavljena na prethodnu raspravu. Ovo je nužnost i općinski komunalni pogon je prerastao postojeću formu. I standardi i potrebe građana su povećane, iskazuje se potreba za nabavom čistača za nogostup, za cestu itd. tko  je više vidio da ljudi metlom metu cestu? Povećava se komunalni standard i to nije neozbiljan projekt. Tome se pristupa ozbiljno.
            Što se tiče komunalnog poduzeća Zaprešić, općina ima 12% udjela i ovime se neće mijenjati ništa u tome. Njihova će ostati i dalje vodovod i odvodnja. Vjerojatno će se i komunalno poduzeće priključivati nekom većem poduzeću. One stvari koje se mogu samostalno raditi, će se raditi. Isto tako moći će se pružati usluge i drugim jedinica lokalne samouprave i to naplatiti.
 
            Kako je to bila tek prethodna rasprava o potrebi osnivanja vlastite komunalne tvrtke, a u kojoj je sudjelovao veći dio nazočnih vijećnika, nije se donosio zaključak ili odluka, do sljedeće rasprave na Vijeću i dostave dodatnih podataka. 
 
Pod 10. točkom dnevnog reda predsjednik daje riječ prijavljenima  za aktualni sat:

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena