Loading...
Tražilica
Obavijesti
03.03.2016. u 15:34
Uređeno: 03.03.2016. u 15:40

     Pod predsjedanjem Damira Slavnovića, predsjednika Općinskog vijeća, u utorak, 29.9.2015. u 17,00 satiodržana je 23. sjednica Općinskog vijeća. U nazočnosti 16 vijećnika i gostiju raspravljeno je 7 točaka dnevnog reda.

 Prije prelaska na dnevni red predsjednik je izvijestio nazočne da je vijećnik HDZ, Krešimir Hrgar,  podnio zahtjev za mirovanjem mandata, pa je bilo potrebno verificirati mandat novog vijećnika iz te stranke. Predsjednik Mandatne komisije, MARIJAN LEPESIĆ izvijestio je nazočne da je Komisija održala sastanak i na temelju članka 46. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13), i članka 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13) Mandatna komisija Općine Brdovec, temeljem sjednice održane 29.9.2015. Općinskom vijeću podnosi obavijest o mirovanju mandata vijećnika:

1.         Utvrđuje se da je dana 25.9.2015. godine, KREŠIMIR HRGAR, DONJI LADUČ, VLADIMIRA NAZORA 15; rođ. 26.11.1968.; OIB: 16328784149, svoj mandat u Općinskom vijeću Općine Brdove stavio u mirovanje (članak 79. Zakona o lokalnim izborima; mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku).
2.         HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ i HRVATSKA STRANKA PRAVA dr. ANTE STARČEVIĆ–HSP AS, dogovorno su odredile zamjenika vijećniku koji je svoj mandat stavio u mirovanje na način da mu je zamjenik; FRANJO KRČAN, HARMICA, DUBRAVIČKA 3; rođ. 04.11.1968.; OIB: 91832376954.
Nakon toga novi vijećnik Franjo Krčan polaže prisegu.
            Nakon verifikacije zapisnika 23. sjednice, pod 2. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna za 2015. podnijela je pročelnica MAJA CONER i istakla da je na ovu temu održana sjednica Odbora za proračun i financije, o čemu je vijećnicima dostavljen zapisnik neposredno prije sjednice. Izmjene se predlažu prije svega zbog zakonskih obveza, prijenosa viška sredstava iz 2014. godine u iznosu od 3.324.669,09 kn i planirana su za izgradnju kanalizacijske mreže 521.577,65 kn, za izgradnju i proširenje groblja 194.117,86 kn, održavanje općinskih cesta 696.307,68 kn, izgradnju cesta 500.000,00 kn, VZO i komunalno poduzeće 170.000,00 kn, sanacija divljih deponija 130.000,00 kn, sanacija odvodnih kanala 150.000,00 kn.
            U nastavku ističe da neki mjesni odbori, na žalost, nisu trošili u skladu s planiranim sredstvima, prvenstveno kad je riječ o režijama, pa se i taj dio mora rebalansirati. Postoji još nekoliko novih stavaka, a što je dostavljeno u materijalima; smještaj djece u vrtićima, što je povećano u odnosu na plan, subvencije javnog prijevoza i  200.000,00 kn za sanaciju područne škole u Drenju.
 
             Nakon provedenog glasanja, većinom glasova (6 suzdržanih), Vijeće donosi Odluku o I izmjenama i dopunama Proračuna Općine Brdovec za 2015. godinu, kako je predložena.
 
            Pod 3. točkom dnevnog reda načelnik ALEN PRELEC je podnio izvješće o svom radu:
 
Na temelju članka  39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13) i članka 50. Statuta Općine Brdovec ("Glasnik Općine Brdovec", broj 3/13), te članka 48. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brdovec ("Glasnik Općine Brdovec", broj 3/13) Općinski načelnik Općine Brdovec dana 29.9.2015., podnosi
 
 
 
 
 
 
IZVJEŠĆE
O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BRDOVEC
za razdoblje siječanj - lipanj 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brdovec, rujan 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Poštovane vijećnice i vijećnici,
             
            nastojat ću u kratkim crtama iznijeti najbitnije aktivnosti u razdoblju siječanj – lipanj 2015. godine. 
            Ovu, 2015. godinu, podsjećam, što se općinskog proračuna tiče, započeli smo tako da smo sve dospjele, pa i brojne nedospjele obveze, riješili, odnosno podmirili krajem 2014. godine, pa je Općina Brdovec novu, 2015. godinu počela bez financijskih zaduženja i obveza. To je, obzirom na opću situaciju, kao i prognoze o smanjenju proračunskih prihoda, bila više nego obična činjenica, odnosno informacija. Naime, malobrojne su jedinice lokalne samouprave, kako u našem okruženju, tako i na razini Hrvatske, koje se mogu pohvaliti ovakvim pozitivnim poslovanjem, a uz to i realizacijom brojnih zacrtanih projekata. Pri tome bitno je naglasiti da je značajno povećan broj prispjelih predmeta što je rezultat aktivnosti u postupku legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada, te povećanje broja zahtjeva iz oblasti komunalne problematike (ceste, uređenje groblja, javne površine, javna rasvjeta itd.), zahtjeva za realizaciju raznih subvencija (novorođena djeca, socijalna davanja itd.). To je rezultat kvalitetne komunikacije između općine i njenih građana.
            Nastavljen je kontinuitet u izdavanju i dostavi do svakog domaćinstva brošure „Proračun u malom 2015.“, što je već dugogodišnja praksa općine, odnosno od početka mog mandata, točnije 2010. godine. Taj oblik informiranja naših mještana o proračunskim sredstvima i njihovom utrošku je još jedan oblik, pored službene objave ovog financijskog dokumenta u općinskom glasilu, na web-stranici općine i kroz javnost rada općinskih tijela i službi, jednostavne informacije o izvorima  prihoda općine, njenim najbitnijim projektima, odnosno konačnim „potrošačima“ općinskog novca.
            Od aktivnosti na terenu, prvo polugodište ove godine obilježili su radovi na izgradnji nogostupa uz državnu cestu D-225. Ova frekventna prometnica bila pravo je gradilište – izgrađen je nogostup ukupne dužine 3,3 km, vrijednosti 5,5 milijuna kuna. Ovaj projekt najvećim dijelom sufinancirale su Hrvatske ceste, a Općina Brdovec sudjeluje sa 30% sredstava. Pred raspisivanjem smo natječaja za izgradnju nogostupa u cijeloj dužini s druge strane (južne) strane D-225, a čija realizacija se očekuje krajem ove i tijekom sljedeće godine. Tako će ova prometnica cijelom svojom dužinom kroz općinu Brdovec s obje strane biti „pokrivena“ nogostupom, što će značajno pridonijeti sigurnosti svih sudionika u prometu. Temeljem provedenih postupaka javne nabave za asfaltiranje općinskih cesta te je nastavljen plan asfaltiranja općinskih cesta i rekonstrukciju javne rasvjete. Izabrani su izvoditelji i realizacija je u tijeku.
            U izvještajnom razdoblju također moram spomenuti i problem ukidanja noćnog dežurstva ljekarne u Zaprešiću, koji je angažmanom općine Brdovec riješen na način da će se to dežurstvo nastaviti do 24,00 sata,  na korist naših mještana.
            Želim podsjetiti i na organizaciju i održavanje tematskih tribina po mjesnim odborima, na kojima su bile raspravljane teme aktualne za pojedino mjesto naše općine.
            U tom razdoblju za sjednice Vijeća pripremljeno je niz kvalitetnih prijedloga odluka, a najbitnije su svakako one koje se odnose na izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine te izmjene odluka o komunalnim djelatnostima, odnosno sufinanciranje usluga pražnjenja septičkih jama domaćinstvima koja su podmirila ugovorne obveze, a još nisu dobila priključak za kanalizaciju, sa po100,00 kn od strane općine za dva pražnjenja po 6 m3.
             U sklopu Programa poticanja poduzetništva i obrta – Poduzetnički impuls za 2014. godinu, koji je prihvatila Vlada RH u ožujku je održana tribina na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva poduzetništva i obrta predvođeni gospođom Nadicom Žužak, pomoćnicom ministra u Upravi za poduzetništvo i obrt, koji su značajnom broju zainteresiranih poduzetnika s naše općine prezentirali mogućnosti poticanja poduzetništva i obrta. Zaključak ovog skupa bio je organiziranje sastanaka s Udruženjem obrtnika Zaprešić, koji je i održan, na kojem su obrtnici iznijeli svoje probleme vezane uz rad Udruženja i potrebu većeg angažmana u rješavanju njihovih problema i Hrvatskom gospodarskom komorom, vezano za probleme poduzetništva, iako nisam zadovoljan brojem odaziva poduzetnika.
            Ovo prvo polugodište redovno obilježavaju redovite godišnjih skupština naših udruga, te one mogu prionuti realizaciji prihvaćenih planova za ovu godinu, uz podršku općine koju su imale i svih ovih godine, pa i u otežanim gospodarskim uvjetima, uz naglasak da je u sklopu toga izvršena primopredaja Vatrogasnoj zajednici – Središnjoj vatrogasnoj postrojbi Šenkovec novog navalnog vozila s kompletnom opremom za tehničke intervencije, odnosno intervencije u slučaju prometnih nesreća. Vrijednost tog vozila s opremom i pogonom na sva 4 kotača je 1,5 milijuna kuna, od čega je 300.000,00 kn osigurala Zagrebačka županija, a ostalo Općina Brdovec i VZO Brdovec. 
            Moram naglasiti da je ovo razdoblje, nakon zimskih mjeseci, bilo posvećeno, slobodno mogu tako reći, ekologiji s naglaskom na održavanje čistoće javnih i ostalih površina, selektiranje i odlaganje kućnog otpada za što smo, pored redovnog odvoza, osigurali i postavili „zelene otoke“ u 11 naših mjesta. No, ovom prilikom, a što sam već i ranije učinio, moram izraziti nezadovoljstvo stanjem tih naših „zelenih“ površina, kao i odnosom pojedinih mještana naše općine prema tom  načinu čuvanja okoliša. Neki naši „zeleni otoci“ u pojedinim mjestima pretvorili su se u odlagališta smeća u doslovnom smislu, ruglo su mjesta i „slika“ kako se NE odnosi prema ekologiji. Bit ću uporan i dalje i zajedno sa općinskim službama inzistirati definitivno na promjeni ponašanja jednog dijela naših mještana, odnosno utvrđivanju počinitelja i njihovom sankcioniranju.
             S tom namjerom i željom organizirana i ovogodišnja akcija „zeleni svibanj“ kojom smo pozvali na uključivanje sve relevantne subjekte: mjesne odbore, mještane, osnovne škole, vrtiće, udruge – proračunske korisnike da  budu zajedno u akcijama čišćenja „svog“ okoliša. Tu svakako vrijedi napomenuti hvalevrijednu akciju u kojoj smo našim osnovnim i područnim školama, te dječjim vrtićima podijelili po 5 posuda za selektiranje otpada, kako bi već naši najmlađi stanovnici – vrtićanci i osnovnoškolci sticali  zdrave navike i educirali ih već u toj dobi o potrebi i smislu selektiranja otpada.
            U sklopu ove teme svakako je u tom duhu napor i aktivnost općine na smanjenje broja i površina neuređenog i zapuštenog zemljišta. Naime, općinske službe uputile su, a temeljem dojava i uvida na terenu, desetine opomena njihovim vlasnicima s upozorenjem o potrebi što hitnijeg uređenja i čišćenja svojih parcela.
            Ni ovo izvještajno razdoblje ne može proći bez spominjanja jednog kapitalnog projekta – kanalizacije - ona je obiman „zalogaj“ dosadašnjih i sadašnjeg vodstva općine, kako po svom obimu i veličini, tako i financijski. Stoga se sposobnošću izuzetno stručnog menagera borimo za sredstva iz raznih izvora, a sve kako bismo taj kapitalni projekt priveli kraju, nadam se, 2018. godine. No, i u toj realizaciji imamo problema, što nije neočekivano, obzirom na njegov obim i zahtjevnost. Posebno to dolazi do izražaja pri završetku radova, a koji ponekad nisu idealno odrađeni, što stvara probleme prilikom njihovog preuzimanja i tehničkog pregleda. U takvim slučajevima nije moguće nastaviti poslom, odnosno usporen je intenzitet izrade priključaka.  Naime, kad se završe radovi u i na cesti, to je tek dio posla. Predstoji tehnički pregled, preuzimanje dokumentacije i sl. što usporava ili u slučaju otkrivanja nedostataka čak produžava nastavak, odnosno izvođenje priključaka na parcelama. Međutim, radi se o preobimnom i preskupom projektu, a da ga se ne bi kvalitetno pregledalo i u konačnici odobrilo od strane nadzora i projektanta. No, ja sam osobno zadovoljan jer kad se dođe u fazu pregleda i nadzora učinjenog, znači da smo pri kraju i da smo stvarno ostvarili značajan projekt za svaku civiliziranu sredinu koja zaslužuje imati ovu razinu komunalnog standarda za život svojih stanovnika. Istrajat ćemo na tome i dalje, kao i na ostalim projektima koji su u planu ovog vodstva općine. Tu ne bih išao u detalje zbog toga što ste, poštovani vijećnici, s detaljima o tom projektu bili upoznati na prošloj sjednici Vijeća.
Istakao bih još jedan projekt u kojem je Općina Brdovec bila pokretač, a to je inicijativa postupka instalacije širokopojasnog pristupa internetu (optika) za čitavo područje Zagrebačke županije, a posebno za općinu Brdovec, što će se, obzirom na pokrenuti postupak, sigurni smo, realizirati u budućnosti, putem kandidature na EU fondove.
Na kraju ovog izvještajnog razdoblja treba istaknuti ovogodišnji bogati program povodom Dana općine, s naglaskom na: koncert KUD-a Mihovil Krušlin iz Šenkovca, koji ove godine obilježava 20 godina djelovanja. Koncert je imao i međunarodni karakter, obzirom da su sudjelovali kao gosti predstavnici hrvatske nacionalne manjine iz Bizonje u Mađarskoj. Prezentirana je retrospektiva njihova rada u ova dva desetljeća i zavidna kvaliteta nastupa sekcije mladih folkloraša, pa ne treba strahovati za budućnost ovog KUD-a, program organizaciji Udruge likovnih i književnih stvaralaca „Vladimir Maleković“ u Muzeju Brdovec  u znak sjećanja na Vladimira Malekovića, predstavljanje  Rječnika kajkavske donjosutlanske ikavice koji je pripreman nekoliko godina u suradnji s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Udrugom Ivana Perkovca za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine. Izuzetnim angažmanom predsjednice Udruge – gospođe Jasne Horvat i suradnika: Štefice Hanzir, Božice Jakolić, Željka Jozića i Mije Lončarić dobili smo respektabilno izdanje posvećeno našoj ikavici, zaštićenom nematerijalnom kulturnom dobru, predstavljen je Zbornik dječjih uradaka „Od zrna do kruha“,  održana svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec  uz nazočnost predsjednika Vlade RH Zorana Milanovića, ministara, saborskih zastupnika, župana i prijatelja naše općine.
              Za sve to učinjeno i realizirano zamjetan doprinos dali su naši mjesni odbori, udruge, ovo Vijeće,  Kolegij načelnika, donačelnici i općinske službe, te im svima na tome zahvaljujem, sa zamolbom da i dalje svi zajedno istrajemo na realizaciji naših projekata i daljnji napredak općine Brdovec.
 
Većinom glasova uz 6 suzdržanih,  Vijeće prihvaća izvješće načelnika o radu.
 
            Pod 4. točkom dnevno reda uvodno obrazloženje u vezi izbora ravnatelja Muzeja Brdovec podnio je načelnik ALEN PRELEC i istakao da su vijećnici dobili zapisnik 3. sjednice Povjerenstva za imenovanje ravnatelja u sastavu: Alen Prelec, Zvonko Ključarić, Damir Slavnović, Marijan Lepesić, Ana Levojević. Održane su tri sjednice, na raspisani natječaj pristigle su 3 zamolbe, od kojih jedan kandidat (Skurjeni) nije zadovoljio uvjete natječaja, a u uži izbor su ušli Silvija Limani i Jasna Horvat. Nakon intervjua s obje kandidatkinje, Povjerenstvo predlaže da se za ravnateljicu Muzeja izabere gospođa Silvija Limani,  (u nastavku čita biografiju S. Limani). Dostavila je i plan i program razvoja Muzeja u kojem je navela ono što misli napraviti s okolišem, s arheološkom zbirkom, kulturno-povijesnom zbirkom itd. Svi koji žele mogu dokumentaciju dobiti na uvid. Smatra da gospođa Limani zaista ispunjava sve uvjete za izbor ravnateljice, da je stručna, školovana za ovakav posao.
            Druga kandidatkinja, gospođa Jasna Horvat je osoba za koju ne treba trošiti puno riječi, koja je svim poznata, kao i njen društveni rad, osoba koja je puno napravila za ovaj kraj i kao predsjednica Udruge Ivana Perkovca, ali smatra da je gospođa Limani stručnija i školovanija za ovaj poziv. Gospođa Horvat ja također dostavila plan i program rada Muzeja, kao i preporuku Hrvatskog pedagoškog zbora te čita i njenu prijavu. Nema se što reći protiv te kandidatkinje, već samo suprotno, te mu je žao što nije izabrana za ravnateljicu OŠ I. Perkovca, a za što joj je dao podršku. Sigurno bi doprinijela još boljem radu ove škole. Vjeruje da bi bila i dobra ravnateljice Muzeja, ali iskreno gledajući, što se tiče struke, gospođa Limani ima odgovarajuće obrazovanje za to radno mjesto, pa stoga i malu prednost ispred gospođe Horvat.
 
            Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ – ističe da su u razgovorima obje kandidatkinje pitane o njihovoj viziji i programa muzeja u budućnosti. Jedna i druga su približno isto odgovorile, a jedina razlika je bila u redoslijedu izlaganja, kao da su se dogovorile. Sve projekte koje je jedna spomenula – od uređenja muzeja, okoliša, uključivanje dvoraca u kulturnu baštinu, spomenula je i druga. Bitno je donijeti kvalitetnu odluku koja od njih će te stvari i ostvariti, obećale su obje. Osobno se odlučuje za gospođu Jasnu Horvat iz razloga što ju poznaje, poznaje njen rad, a svi znaju što je do sada napravila, od Šenkovca, škole i domaćeg jezika. Od gospođe Limani nije, na žalost, imao prilike vidjeti ni jedan projekt, osim onog što je napisano u životopisu. Smatra da bi gospođa Jasna Horvat bila bolja kandidatkinja za ravnateljicu Muzeja od gospođe Limani, što ne znači da ona (Limani) nema sve kvalifikacije za to.
 
            Većinom glasova, uz 6 protiv i 1 suzdržan, Vijeće za ravnateljicu Muzeja imenuje Silviju Limani.
 
            Pod 5. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje u vezi prijedloga Odluke o   utvrđivanju svojstva nerazvrstanih cesta - javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Brdovec podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i podsjetio nazočne da je na prošloj sjednici Vijeća donesena odluka koja se ticala sređivanja stanja nerazvrstanih cesta na području općine Brdovec. Naime nerazvrstane ceste koje nisu upisane u zemljišnim knjigama ili u tim knjigama nije upisano njihovo stvarno stanje, upisuju se u zemljišne knjige po službenoj dužnosti na temelju prijavnog lista koji nakon evidentiranja nerazvrstane ceste, odnosno njezinog stvarnog stanja u katastru, zemljišnoknjižnom sudu po službenoj dužnosti dostavlja tijelo nadležno za katastar, a sve sukladno Zakonu o cestama čl. 131. Slijedom toga pokrenut je postupak evidentiranja cesta, a koji se sastoji od snimke stanja i izrade parcelacijskog elaborata, te njihovog provođenja kroz katastar i zemljišne knjige. Da bi se taj postupak moglo realizirati, Općinsko vijeće mora donijeti odluku kojom se to utvrđuje za svaku ulicu poimenično. Sada je pred vijećnicima 7 ulica, a bit će ih još.
 
             Jednoglasno je donesena Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstanih cesta - javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Brdovec, kako je predložena.
 
Pod  6. točkom dnevnog reda  jednoglasno je prihvaćen Program rada Savjeta mladih Općine Brdovec.
 
            Pod 7. točkom dnevnog reda predsjednik daje riječ prijavljenim vijećnicima:
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena