Loading...
Tražilica
Obavijesti
04.03.2016. u 13:32
Uređeno: 06.04.2016. u 10:04

      Pod predsjedanjem Damira Slavnovića, predsjednika Općinskog vijeća, održana je   27. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec, u utorak, 1.3.2016. u 17,00 sati. U nazočnosti 16 vijećnika i gostiju raspravljeno je  7 točaka dnevnog reda.

 Pod 1. točkom zapisnik 26 sjednice prihvaćen je jednoglasno.

 
            Pod 2. točkom dnevnog reda na raspravi je ponovo bila Odluka o dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga VIO Zaprešić d.o.o. Nakon dodatnog obrazloženja načelnika ALENA PRELECA i rasprave koja je uslijedila, vijećnici pozicije i opozicije nisu bili za predloženo povećanje cijene usluga, koje se prvenstveno odnosi na dodatnu uslugu pročišćavanja otpadnih voda i nakon glasanja jednoglasno su bili protiv davanja suglasnosti na predloženu odluku, bez obzira što su, temeljem iste, već dostavljeni uvećani računi za komunalne usluge od 1.1.2016.
 
            Pod 3. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području općine Brdovec podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i istakao da je Općinsko vijeće Općine Brdovec donijelo na sjednici održanoj dana 15. travnja 2010. godine Odluku o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 04/10).
            Odluka je donijeta na temelju članaka 12. do 15. i 91. do 96. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 152/08) članaka 5. do 10. Pravilnika o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva (Narodne novine broj 56/08), članka 3. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, broj 58/93, 100/04, 33/05, 107/07 i 38/09).
            U međuvremenu je na snagu stupio Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13, 48/15) koji u članku 10. stavku 1. i članku 12. stavku 1., propisuje obvezu Općinskog vijeća da za svoje područje propiše agrotehničke mjere kao i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, a osobito: održavanje živica i međa, održavanje poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala, sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica te sadnju i održavanje vjetrobranskih pojasa. Na temelju članka 4. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ministar je donio Pravilnik o agrotehničkim mjerama (Narodne novine br. 142/13) koji stupio na snagu 7. prosinca 2013. godine te regulira agrotehničke mjere koje su dužni vlasnici i posjednici primjenjivati da način da se ne umanji bonitetna vrijednost.
            Ovom Odlukom predlažu se potrebne agrotehničke mjere, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta, te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, nadzor i kaznene odredbe, a sve u svrhu njegove zaštite, kao i sprječavanja nastanka štete i smanjivanja ili onemogućavanja poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednom zemljištu. Također, ovim aktom se definiraju prava i obveze vlasnika ili ovlaštenika poljoprivrednog zemljišta kao i kaznene mjere u slučaju ne pridržavanja propisanih mjera.
 
            Nakon provedenog glasanja, ova odluka prihvaćena je jednoglasno.
 
            Pod 4. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Brdovec za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova/ica Općinskog vijeća Općine Brdovec podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i istakao da je, sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14), jedinicama lokalne samouprave prepušteno da samostalno odrede iznos sredstava koji će osigurati u svojim proračunima za svaku godinu za koju se proračun donosi, ali su uvjeti i način financiranja vrlo precizno propisani Zakonom.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice lokalne samouprave imaju političke stranke koje imaju člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave koji su izabrani s liste grupe birača.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka iz proračuna jedinica lokalne samouprave raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u predstavničkom tijelu, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova predstavničkog tijela u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela (za svakog vijećnika podzastupljenog spola, naknada se povećava za 10% predviđenog iznosa).
Odluku o raspoređivanju sredstava donosi predstavničko tijelo te se utvrđeni iznos tromjesečno doznačuje na žiro-račun političke stranke, odnosno na poseban račun člana predstavničkog tijela izabranog s liste grupa birača.
 
Nakon glasanja, odluka je donesena jednoglasno.
 
Pod 5. točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Brdovec za 2015. godinu, a koje podnosi načelnik.
 
            Pod 6. točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o prodaji vozila vozila marke PEUGEOT 106 XR1, 1E (osobni automobil), broj šasije: VF31CHDZE52394114, godina proizvodnje: 1999., broj motora i gorivo: OTTO REG KAT EURO II, snaga motora: 44kw/1124cm, u vlasništvu Općine Brdovec. Navedeno vozilo pripalo je Općini Brdovec s osnove ošasne imovine.
 
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena