Loading...
Tražilica
Obavijesti
20.02.2015. u 12:29
Uređeno: 20.02.2015. u 12:32

PONOVO ODGOĐENO DONOŠENJE ODLUKE O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ

 
    Pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Damira Slavnovića, u četvrtak, 9.10. 2014. u 17,00 sati održana je 13. sjednica Općinskog vijeća. U nazočnosti 16 vijećnika, načelnika, njegovih zamjenika, županijskih vijećnica, te pročelnika općinskih upravnih odjela, raspravljeno je 7 točaka dnevnog reda.

Nakon verifikacije zapisnika 12. sjednice, pod 2. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje vezano za I izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu podnijela je pročelnica MAJA CONER, te istakla da je s tom točkom dnevnog reda održana i sjednica Odbora za proračun i financije 6.10., a zapisnik o tome podijeljen je nazočnima. Predloženim izmjenama i dopunama proračuna za 2014. raspoređuju se prenijeta sredstva iz 2013. godine, shodno odredbama Odluke o namjeni neutrošenih sredstava iz 2013. godine, te se usklađuju stavke plana s realizacijom proračuna za razdoblje 1.1. do 29.9. 2014. , odnosno sukladno prilivu sredstava u prvih 9 mjeseci. Zabilježena su pojedina odstupanja na stavkama prihoda – temeljem poreznih prijava i povrata nekretnina, manji su prihodi od komunalnog doprinosa i prihodi od zakupa plinske mreže.

     Na rashodovnoj strani povećane su stavke za uređenje zelenih površina zbog uređenja „zelenih otoka“ na području općine Brdovec, povećane su stavke koje se odnose na smještaj djece u dječji vrtić Maslačak, sufinanciranje javnog prijevoza, sufinanciranje Hitne medicinske pomoći; to su uglavnom stavke na kojima su napravljena povećanja. Nova stavka je energetska obnova objekata na području općine Brdovec. Shodno navedenom iznos predloženog proračuna iznosi 39.409.161,53 kn ili 2,9% manje u odnosu na izvorni plan, tj. manji je za 1.186.548,47 kn. Paralelno s izmjenama Proračuna mijenjaju se i pojedinačni planovi koji čine njegov sastavni dio, a dostavljeni su također u materijalima.
 
     U raspravi, već po ustaljenom obrascu, vijećnici Kluba vijećnika HDZ HSP AS nisu zadovoljni prezentiranim, te je nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, većinom glasova Vijeće donijelo I izmjenu i dopunu Proračuna za 2014. godinu,
 
     Pod 3. točkom dnevnog reda prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj,  obrazložio je ponovo, načelnik ALEN PRELEC i podsjetio da je ova točka bila raspravljana na jednoj od prošlih sjednica Vijeća i nije donesena jer nije bilo dovoljno informacija koliko to povećanje iznosi. Zato je u materijalima dostavljena točna projekcija obračuna. Svjestan je činjenice da je svaka odluka o povećanju cijena i drugih komunalnih davanja nepopularna. Međutim, ovo Općinsko vijeće bi trebalo donijeti ovu odluku, a istu je donijelo i Gradsko vijeće Zaprešić i bez obzira na sve, cijena vode će biti viša. Radi se o iznosu koji će neke više, a neke manje opteretiti. Viši standard donosi i jednu bolju razinu usluge, ali i višu cijenu. Nekim stanovnicima koji imaju samo vodu sutra će imati veći iznos usluge., te istakao potrebu njenog donošenja.  
     Kako vijećnici, posebno oporbe i ovog puta nisu bili zadovoljni dostavljenim informacijama, posebno kad je riječ o spornom Ugovoru o koncesiji vezano za izgradnju pročistača, nakon konzultacija, jednoglasno je prihvaćen prijedlog Kluba vijećnika HDZ HSP AS o  (ponovnom) skidanju ove točke s dnevnog reda
      Pod 4. točkom dnevnog reda Uvodno obrazloženje vezano za prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Skupštini Zagrebačke županije na donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda, podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i istakao da Zakon o vodama predviđa da predstavničko tijelo Zagrebačke županije donese ovakvu odluku, a temeljem prethodno pribavljenih mišljenja lokalne samouprave, odnosno suglasnost Hrvatskih voda. Iz materijala je vidljivo da je komunalno poduzeće Zaprešić u suradnji s Hrvatskim vodama izradilo prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda koji je u skladu sa samim zakonom. Bitno je reći da je u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda (NN 80/13) i isti takav prijedlog je sukladan zakonu upućen Zagrebačkoj županiji na donošenje. Zagrebačka županija je prijedlog vratila predstavničkim tijelima lokalne samouprave iz razloga što toj odluci nisu priložene suglasnosti predstavničkih tijela. Zagrebačka županija je to mogla donijeti, ali je još jednom uputila Općinskom vijeću na davanje suglasnosti.
Dodatno obrazloženje dao je načelnik ALEN PRELEC predlaže jednu izmjenu u odluci, na strani 14, članak 46. u kojem se govori o graničnim vrijednostima ispuštanja voda. Ako netko želi ispuštati više KPK njima je dovoljno da komunalno poduzeće dade suglasnost. Predlaže da se u ovom članku doda tekst „a uz prethodnu suglasnost jedinice lokalne samouprave na kojoj se korisnik sustava nalazi“.
Nakon glasanja, Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o davanju suglasnosti Skupštini Zagrebačke županije na donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda, uz dopunu članka 46 u kojem se dodaje tekst na kraju stavka 3: „a uz prethodnu suglasnost jedinice lokalne samouprave na kojoj se korisnik sustava nalazi“.
Pod 5. točkom dnevnog reda Vijeće je jednoglasno dalo suglasnost na Program rada Savjeta mladih Općine Brdovec.
Pod 6. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje vezano za prijedlog Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora s područja općine Brdovec i Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Brdovec podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i podsjetio da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća bilo govora da bi izbori za članove vijeća mjesnih odbora bili 16.11., ali tada nije ovo predstavničko tijelo donosilo odluku zato jer se izbori raspisuju najranije 60 dana prije njihovog održavanja. U materijalima je dostavljen prijedlog Odluke o izboru članova MO. Ovo predstavničko tijelo je 2010. godine donijelo upute o načinu raspisivanja i održavanja izbora. Od 2012. godine na snazi je novi Zakon o lokalnim izborima koji je sadržajno donio neke manje promjene. Između ostalog, Općinsko vijeće nije nikad donijelo odluku o raspisivanju izbora, nego je to radio načelnik. Sada zakon i statut govori da takve izbore raspisuje Općinsko vijeće, a temeljem općeg akta – Odluke o postupku izbora. Napominje da izbori za članove vijeća mjesnih odbora nisu zakonom regulirani, no kako se radi o predstavničkim tijelima, na njih se sukladno primjenjuje Zakon o lokalnim izborima. Predložena odluka velikim dijelom bazira se na tom zakonu. Temeljem današnjih odluka kreću izborne radnje, a sve informacije bit će prezentirane i putem web stranice općine Brdovec.
Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, jednoglasno je donesena Odluka o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora s područja općine Brdovec i Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Brdovec.
 
     Pod 7. točkom dnevnog reda, u aktualnom satu, predsjednik daje riječ prijavljenim vijećnicima:
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena