Loading...
Tražilica
Obavijesti
04.03.2016. u 13:32
Uređeno: 06.04.2016. u 10:03

        Pod predsjedanjem Damira Slavnovića, predsjednika Općinskog vijeća, održana je   26. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec, u utorak, 23.12.2015. u 17,00 sati. U nazočnosti 16 vijećnika i gostiju raspravljeno je  5 točaka dnevnog reda.

             Pod 1. točkom zapisnik 25. sjednice prihvaćen je jednoglasno.

            Pod 2. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2015. podnijela je pročelnica MAJA CONER i istakla da su materijali za ovu točku dostavljeni uz poziv za sjednicu, te da je osnovni razlog izmjena usklađenje prema izvorima financiranja, odnosno prema realizaciji izvora financiranja na dan 13.12.2015. Ukupan iznos proračuna se mijenja za 5,2%, tako da se predlaže u iznosu od 35.133.154,09 kn. U vezi toga održana je i sjednica Odbora za proračun i financije, o čemu je nazočnima dostavljen zapisnik. Nazočne izvješćuje o potrebi određenih izmjena, od kojih je jedna navedena u zapisniku Odbora: nakon što su materijali za sjednicu poslani, dostavljen je zahtjev ravnateljice Muzeja da se uvrsti u plan za 2015. godinu iznos od 35.000,00 kn, za koji iznos je je Muzej sklopio ugovor s Gradom Zagrebom, a tiče se izložbe V. Kuliša u Muzeju Brdovec. Navedeni iznos bi se uvrstio na prihodovnu i rashodovnu stranu općine i Muzeja. U nastavku izvješćuje da je jučer potpisan ugovor s Hrvatskim telekomom za korištenje javne površine u iznosu od 230.000,00 kn, pa je potrebno i taj prihod uvrstiti u proračun za 2015. godinu, a vezano za izgradnju nogostupa (stavka 326).
 
            Nakon otvaranja rasprave, vijećnica ANA LEVOJEVIĆ u ime Kluba vijećnika HDZ i HSP AS navodi da su malo iznenađeni ovim dopunama, ali o tome neka drugi diskutiraju oni koji smatraju da bi trebalo. Nema se što puno isticati, osim da je prije dvije sjednice bilo povećanje, sada je smanjenje u odnosu na dosadašnje, odnosno iznos proračuna je 5,24% manji odnosno za 1.941.466,65 kn i to na onim stavkama na koje su oni upozoravali tijekom cijele godine, odnosno da su one fiktivne i da su neostvarive. To se sada ponavlja. Smatra da bi bilo zaista vrijeme da se te dobronamjerne kritike, odnosno prijedlozi prihvate i da onda nema toliko odstupanja. Bilo bi vrlo korektno da se uvaže primjedbe koje su na mjestu od strane oporbe u ovom Vijeću. Obzirom na sve to i da nisu zadovoljni raspodjelom proračuna, klub vijećnika HDZ i HSP AS neće podržati predložene izmjene i dopune proračuna.
            Što se tiče izmjena i dopuna Financijskoj plana, smatra da nije nimalo korektno od ravnateljice tražiti ove izmjene jer program Muzeja za 2015. godinu je usvojen, a temeljem njega usvojena su i sredstva. Nema ništa protiv V. Kuliša i njegovog izlaganja jer je vrhunski umjetnik, ali trebalo je to planirati. Novi je ravnatelj, pa u tom smislu se to može shvatiti. Što se tiče ostalih izmjena i dopuna Financijskog plana, zanimaju ih materijalni rashodi u iznosu od 507.700,00 kn, o čemu se tu radi, a rashodi za usluge su 410.000,00 kn.
 
            Pročelnica MAJA CONER odgovara da je ravnateljica nadležna za planiranje, pa tako i za planiranje materijalnih rashoda i treba ih utrošiti u skladu sa zakonskim namjenama.
 
            Načelnik ALEN PRELEC – u materijalima je dostavljen i poseban dio s detaljima gdje je što utrošeno vezano za Muzej Brdovec. Većina navedenog je realizirana prije nego što je nova ravnateljica stupila na dužnost, odnosno u vrijeme gospodina Cvitkovića. Slično je kao i prethodnih godina i ne vidi u čemu je problem.
 
            Pročelnica MAJA CONER – korekcije su izuzetno male, dodana su sredstva za izložbu, a organizirana je i Noć muzeja, a radionice uoči Božića. Iznos od 35.000,00 kn Muzej je dobio od Grada Zagreba i o tome potpisao ugovor 18.12.2015.
 
            Predsjednik DAMIR SLAVNOVIĆ – smatra da treba pohvaliti ravnateljicu Limani što je u tako kratkom vremenu dobila 35.000,00 kn, održana je lijepa izložba, a bit će i mogućnost otkupa tih djela. Pri tome općina nije dala ni kune.    
 
            Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, većinom glasova (9), uz 7 suzdržanih donesena je Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu, zajedno s iznesenim izmjenama: da se uvrsti u plan za 2015. godinu iznos od 35.000,00 kn, za koji iznos je je Muzej sklopio ugovor s Gradom Zagrebom, a tiče se izložbe V. Kuliša u Muzeju Brdovec. Navedeni iznos se raspoređuje na prihodovnu i rashodovnu stranu općine i Muzeja; temeljem potpisanog ugovora s Hrvatskim telekomom za korištenje javne površine u iznosu od 230.000,00 kn, taj prihod raspoređuje u proračun za 2015. godinu,  izgradnja nogostupa (stavka 326).
 
            Nakon glasanja, većinom glasova (10), uz 6 suzdržanih donesena je  Odluka o II izmjenama i dopunama plana proračunskog korisnika Muzeja Brdovec za 2015. godinu s predloženim izmjenama.
 
            Pod 3. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje prijedloga III. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Brdovec podnio je izrađivač Plana IVAN MUCKO i istakao se od vremena donošenja zadnjih izmjena i dopuna Prostornog plana promijenio Zakon o prostornom uređenju već po ne zna koji put. Donesen je krajem 2013. s početkom primjene 1.1.2014. Najvažnija promjena je promjena obveza za izradu DPU-ova. Općina je po važećem Planu imala obvezu izrade 23 DPU-a jer je to bila obveza napraviti za sve neizgrađene površine veće od 5000 m2, odnosno pola ha. Sada više te odredbe u zakonu nema i ovom izmjenom je od 23 DPU-a ukinuto 19, ostala su 4 i to pogotovo za one zone koje su potpuno neuređene, neizgrađene, nemaju pristupa, te poslovna zona Januševec, novo groblje, to su dvije veće zone u naseljima Drenje i Prigorje. Što se tiče tih provedbi, Plan će biti jednostavniji. Znači, za mnoge neizgrađene katastarske čestite koje su uz infrastrukturu i put može se graditi, dobivati dozvole i ne moraju se raditi dodatni planovi. Drugi razlog izmjena tiče se usklađivanja s nekim novim trasama dalekovoda, korigira se savski nasip i određenih infrastrukturnih tema koje nemaju efekta na ono što ljude zanima. Odredbe za provođene napisane su iznova, bila je procjena da su možda bile preopširne.
 
             Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, većinom glasova (10), uz 6 suzdržanih, donesena je Odluku o III. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja  Općine Brdovec, kako je predloženo.
 
            Pod 4. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o imenovanju investitora podnio je načelnik ALEN PRELEC i istakao da je ona dostavljena u materijalima, a ujedno danas je na sjednici podijeljena i Odluka o cijeni vodnih usluga te ukratko obrazlaže potrebno njihovog donošenja, pozivajući se pri tome na odredbe Zakona o vodama. Podsjeća, kad se počela graditi kanalizacija, sva dokumentacija koja se radila, bila je naslovljena na Općinu Brdovec. Po novom zakonu, kao investitor kanalizacije mora biti komunalno poduzeće, pa je potrebno izvršiti izmjenu u tom dijelu, od građevinske dozvole, prava služnosti i itd. U eventualnom slučaju da se komunalnom nešto dogodi, propadne ili privatizira ili nešto slično, što će biti s općinskom kanalizacijskom mrežom koja je predana komunalnom poduzeću. Zakon kaže da se komunalne vodne građevine ne mogu opteretiti založnim pravom, ne ulaze u stečajnu i likvidacijsku masu, te se u slučaju stečaj izlučuju u vlasništvo jedinice lokalne samouprave. U slučaju da Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić ode u stečaj ili likvidaciju ili bilo koji drugi oblik, kanalizacija se vraća u vlasništvo JLS. U ovom prijedlogu odluke o investitoru i prijenosu prava u članka 2. se kaže „Općina Brdovec, kao investitora na kojeg prenosi građevinsku dozvolu …..“, ta kanalizacija je u vlasništvu Vodoopskrbe i odvodnje, oni su investitori. Hrvatske vode ne mogu plaćati Općini Brdovec, nego VIO Zaprešić koje je pokrenulo natječaj za gradnju kanalizacije i općina u tom odnosu sufinancira izgradnju te kanalizacijske mreže. Isto tako je i s pravom služnosti. Tamo gdje je do sada pisalo „Općina Brdovec“ i npr. Marko Marković, sada se to prenosi na komunalno poduzeće jer je ono vlasnik te kanalizacijske mreže. U 2016. godini će se krenuti prema EU fondovima na koje se može prijaviti komunalno poduzeće, a ne općina Brdovec, Grad Zaprešić, već samo vodoopskrba i odvodnja.
 
            Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, većinom glasova (10), uz 6 suzdržanih, donesena je Odluka o  imenovanju investitora, kao je predložena.
 
            U nastavku je načelnik ALEN PRELEC istakao je da nas na stol vijećnicima dostavljen prijedlog Odluke o dopuni Odluke o cijenama vodnih usluga. Ta odluka je na općinu stigla danas, a jučer je održan sastanak s Plivom. Radi se o povećanju cijene vode, a zbog usluge pročišćavanja. Dostavljen je novi prijedlog cijena i na taj cjenik suglasnost daje načelnik. Vijeće o tome ne donosi odluku, to je u ingerenciji izvršne vlasti. Kao i sve ostalo, tako i ovo, želio je odijeliti s Vijećem da znaju o čemu je riječ. Naime, od prije par tjedana u fazi je pročistač u Zaprešiću, a još prije  toga taj pročistač je postao vlasništvo poduzeća Vodoopskrba i odvodnja, a kojeg je VIO Zaprešić otkupio od koncesionara, a VIO Zaprešić je u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Pokrenuto je mehaničko pročišćavanje voda prije mjesec dana. To je jedan zahtjevan proces, iziskuje puno energije, zaposleni su ljudi. Troškovi takvog pročišćavanja na godišnjoj razini (2016.) su 16 milijuna kuna. Temeljem koncesijskog ugovora oni su trebali iznositi 25 milijuna kuna, a potpisan je prije 15 godina, o čemu više znaju bivši načelnik Debeljak i bivši gradonačelnik Vinko Morović. Sada je pročistač otkupljen od koncesionara i troškovi pročišćavanja svedeni na 16 milijuna, što netko mora platiti, odnosno privreda i građani.  U prilogu je dostavljena i tablica s prijedlozima povećanja za pročišćavanje. Tih 16 milijuna bi se prikupilo od domaćinstava – 2.800.000,00, Pliva i Hospira 1.700.000,00 kn,  Kvasac 2.756.000,00 kn, odnosno ukupno od pročišćavanja 8.700.000,00 kn plus naknada za razvoj u iznosu od 6.900,000,00 kn. Najveći trošak u svemu tome je vraćanje kredita, kamata i ostali troškovi. Za tih 16 milijuna kuna cijena za domaćinstva bi se povećala za 2,50 kn/m3, a za privredu 7,70 kn. Da se nije izašlo iz tog koncesijskog ugovora povećanje bi iznosilo 3,5 kn.
 
            Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ – smatra da je ova tema trebala biti posebna točka dnevnog reda. Neke stvari mu nisu jasne, a vjerojatno ni ostalim vijećnicima. Podsjeća na sjednicu Vijeća kojoj je nazočio direktor komunalnog Majcen i obrazlagao zadnje povećanje cijene vode i odvodnje, koje je izglasano. Tada je rečeno da je povećanje zbog izgradnje pročistača i troškova otkupa od koncesionara. To je bila odluka koju je moralo donijeti Vijeće. Danas vijećnici dobivaju obavijest opet o povećanju, a odluku više ne donosi Vijeće.
 
            Načelnik ALEN PRELEC – suglasnost na cjenik daju načelnici i gradonačelnici.
 
            Potpredsjednik ZLATKO FILPČIĆ – smatra da bi bilo dobro da se ova tema stavi na dnevni red sljedeće sjednice Vijeća.
 
            Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ – može se staviti kao točka dnevnog reda, ali ništa se tu ne može. Činjenica je da su vijećnici bili uvjeravani da neće doći do povećanja cijena. I direktor Majcen ih je u to uvjeravao, kao i to da se ide u otkup pročistača kako bi se izbjeglo trošenje sredstava ako se ostane u toj koncesiji. Podsjeća, vijećnici HDZ i HSP AS su kod glasanja bili suzdržani. Sada je to preneseno na odlučivanje načelnika.
 
            Vijećnik KARLO PRAHIN konstatira da su vijećnici prevareni, a onda i cijelo građanstvo od strane VIO Zaprešić. Kubik vode bio je 13,00 kn prije povećanja od 25%, onda je povećan na 15,00 kn, sada na 18,00 kn. To je povećanje od 38-39% u odnosu na 13,00 kn u godinu dana.
 
            Načelnik ALEN PRELEC – to povećanje će biti od 1.1. sljedeće godine, on na to povećanje neće dati suglasnost dok ga Vijeće ne raspravi. Smatra da je povećanje nepopularan potez. Nije mu osobno drag taj potez jer će morati također više plaćati, ali sve kanalizacija raduje. Riječ je o pročistaču i pročišćavanju koje je u ovom trenutku samo mehaničko, a kasnije kad dođe kemija i biologija, izgledna je kandidatura prema EU fondovima i nada se da će se dobiti 80 % sredstava. Ali i to će poskupiti uslugu, bit će više mulja, mulj treba spaljivati, spalionice nema, pa će se voziti u Beč.
           
            Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ – da li to znači da će povećanje biti od 1.1. bez obzira na odluku Vijeća? Zar je komunalno poduzeće „veće“ od načelnika i poslati veće račune?
 
            Načelnik ALEN PRELEC – dao on suglasnost ili ne, ići će povećanje, gradonačelnik će dati suglasnost, imaju većinu u Skupštini, a 16 milijuna kuna treba platiti. On neće dati suglasnost, dok se ponovo o tome ne raspravi, ali koliko zna, računi za siječanj će biti uvećani za taj iznos.
 
            Vijećnik KARLO PRAHIN – htio bi da se rasprava povede u smjeru da se nekim najvećim zagađivačima poveća naknada i smanji za taj iznos korisnicima stambenog prostora.
 
            Načelnik ALEN PRELEC – za građane je povećanje 2,5 kn, a za Plivu i Hospiru 7,70 kn, što je rezultat postignutog dogovora s Kvascem, gradonačelnikom Turkom i direktorom Majcenom. Sa ovim povećanjem oni su na granici razmišljanja o preseljenju proizvodnje u Mađarsku ili Srbiju.
 
            Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ pohvaljuje dobru volju i pokušaj da se nešto učini. Načelniku predlaže da ne daje bjanko suglasnost, misli da ne bi ni smio, to treba doći na Vijeće i traži širu raspravu. Treba s tim upoznati ljude, vidjeti da li postoji mogućnost da možda taj postotak povećanja bude manji. Ljudi su prezaduženi, imaju prevelika dugovanja prema institucijama svake vrste. Podsjeća da je ona tražila koncesijski ugovor, netko je taj štetan ugovor potpisao i ona će prva dići ruku da ga se kazni. Od tog ugovora dobila je pola dokumenata, zadnju stranicu, a ne ono u sredini.
 
            Zaključeno je da se ova tema pripremi za dnevni red prve sljedeće sjednice.
 
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena