Loading...
Tražilica
Obavijesti
20.04.2016. u 09:25

VEĆINA ODLUKA DONESENA JEDNOGLASNO

 
Pod predsjedanjem Damira Slavnovića, predsjednika Općinskog vijeća, održana je   28. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec, u četvrtak, 31.3.2016. u 17,00 sati. U nazočnosti 14 vijećnika i gostiju raspravljeno je  13 točaka dnevnog reda.

Pod 1. točkom zapisnik 27. sjednice prihvaćen je jednoglasno.

 
Pod 2. točkom dnevnog reda izvješće o radu u 2015. godini podnio je načelnik ALEN PRELEC te je ono, nakon rasprave, prihvaćeno većinom glasova, uz 5 suzdržanih.
 
Pod 3. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima podnio je načelnik ALEN PRELEC. Izmjena se odnosi na dodjelu jedne statute koja bi se dodjeljivala uz povelje, a izrađuje je tvrtka Kristal Samobor, kojoj je cijena oko 600,00 kn s natpisom. Smatra da bi takva statua bila trajna uspomena ljudima – dobitnicima priznanja.
Nakon glasanja, predložena odluka prihvaćena je jednoglasno. 
 
Pod 4. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje prijedloga  Odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja te pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i istakao da je pred vijećnicima još jedna od niza današnjih prijedloga odluka koje bi Vijeće trebalo donijeti temeljem zakona.  U ovom slučaju riječ je o Zakonu o sustavu civilne zaštite. U samoj općinskoj Procjeni ugroženosti i planovima zaštite i spašavanja predviđeno je određivanje pravnih osoba koje će djelovati u smjeru zaštite i spašavanja u slučaju havarije. U odluci su pobrojane sve relevantne pravne osobe koje moraju biti uključene u zaštitu i spašavanje, kao i neke osobe koje imaju određene ovlasti npr. ZITO, CIAK i sl. Nakon donošenja ove odluke o tome moraju biti upoznati svi pravni subjekti koji su u njoj navedeni da su, temeljem zakona, obvezni i dužni pružiti određenu uslugu u slučaju nesreća.
 
Nakon glasanja, odluka je donesena jednoglasno.
 
Pod 5. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o sufinanciranju premije osiguranja usjeva i nasada tijekom 2016. godine podnio je načelnik ALEN PRELEC i istakao da je na području općine relativno malo napravljeno za poljoprivredu, slično kao i na razini Hrvatske. Ono što je bilo moguće u vidu određenih poticaja, više nije. Ono što jedinice lokalne samouprave mogu napraviti je malo i uzak dio mogućnosti. Obzirom da smatra da bi poljoprivreda trebala biti jedna od značajnijih grana u Hrvatskoj, predlaže ovu odluku koja je bila na snazi i do sada i smatra da taj oblik pomoći treba podržati i dalje.
 
Nakon glasanja, odluka je donesena jednoglasno.
 
Pod 6. točkom dnevnog  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i podsjetio da odluku o koeficijentima donosi predstavničko tijelo. Koeficijenti, nazivi i kategorizacija radnih mjesta propisani su uredom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Radi se o izmjeni i dopuni postojeće Odluke u kojoj je za ova radna mjesta do sada bio propisan koeficijent 2,50, dok se ovom odlukom mijenja na 2,31.  Predloženi koeficijent je, sukladno navedenoj Odluci, minimalni koeficijent za navedenu potkategoriju radnog mjesta.
 
Dodatno obrazloženje podnio je načelnik ALEN PRELEC – podsjeća da općina Brdovec već nekoliko godina, u suradnji sa HZZZ-om, realizira program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Na taj način su zaposlene dvije službenice, jedna u financijama i druga u djelu za opće i pravne poslove. Radi se o dvije dobre, vrijedne, pametne i školovane djevojke koje pridonose kvalitetnom funkcioniranju općinskih službi. Općina Brdovec je jedna od prvih JLS koje su krenule s realizacijom tog programa. Tako je kroz općinske urede prošlo već oko 25 mladih ljudi. Tako su i dvije Sanje, nakon stručnog osposobljavanja primljene u radni odnos. To isto se odnosi i na dva stručna suradnika koji su bili također na stručnom osposobljavanju i nakon isteka godinu dana ostavljeni su na poslovima legalizacije na 6+6 mjeseci. Nema potrebe naglašavati o značajnom broju predmeta u postupku legalizacije i obimu tog posla. Kako to nije moguće realizirati bez dodatnog angažmana, smatra da je ispravno rješenje ostaviti tu dvojicu na tim poslovima kao i ostalim zaduženjima koja postoje na području općine. Izvješćuje da je u protekloj godini u općini zaprimljeno oko 5000 raznih podnesaka, zahtjeva, a svaki taj zahtjev potrebno je zaprimiti i realizirati. Na poslovima legalizacije radio je samo Predrag Franješević i uz pomoć ove dvojice i još troje mladih koji su trenutno u tom programu, može se očekivati da će se taj program dobro odraditi. Ovaj predloženi koeficijent malo ih oštećuje što se tiče plaće, ali smatra da je on korektan.
 
Nakon rasprave i provedenog glasanja, Odluka je prihvaćena većinom glasova, uz 5 suzdržanih.
 
Pod 7. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2015. godinu podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i istakao da je ovo još jedna odluka koja se donosi u cilju usklađenja sa zakonom. Naime, poslije izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. godine, uvedena je nova obveza općini i članovima predstavničkog tijela da je potrebno donijeti izvješće o primjeni agro-tehničkih mjera. U samom tekstu izvješća navedene su određene, konkretne činjenice i podatke koje je trebalo uvrstiti u to izvješće. Nakon prihvaćanja tog izvješća, zakonska obveza je uputiti ga Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za poljoprivrednog zemljište. U ovom izvješću navedena su i 4 klizišta na području općine, za 2 su izrađeni i projekti te se kreće u sanaciju, dok se za neka još izrađuje projektna dokumentacija. To su najbitnije stavke izvješća, temeljem Odluke o agrotehničkim mjerama.
 
Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, Odluka je jednoglasno donesena.
 
Pod 8. točkom dnevnog reda  uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području općine Brdovec podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i istakao da se Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti temeljito promijenio. Postojeća, postojeća Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti donesena je još 2011. godine, a izmjene su rađene u 2012. godini. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti obvezuje donošenje nove odluke. Kod sastavljanja odluke nastojao se staviti na mjesto i ugostitelja i općine te mogućih problema. Za reguliranje radnog vremena zaduženo je predstavničko tijelo, praznicima i blagdanima dozvoljava se do 02,00 sata, što se i do sada dozvoljavalo temeljem rješenja načelnika. U članku 7 nabrojeni su određeni uvjeti zbog kojih se može odrediti raniji završetak radnog vremena ugostiteljskih objekata. U dosadašnjoj odluci nije bilo regulirano radno vrijeme trgovačkih društava koja se također mogu baviti ugostiteljskom djelatnošću.
 
Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, Odluka je jednoglasno donesena.
 
Pod 9. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje  godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine Brdovec za 2016. godinu podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i ističe – kad kaže da je sastavljanje ove odluke dosta teško, onda to zaista i misli. Rijetko koja JLS radi ovakvo usklađenje sa zakonom kao općina Brdovec i teško će se i na internetu naći sličnih provedbenih planova. To je također i zakonska obveza, pokušao je staviti na papir činjenice i podatke, pa će dati odgovore na eventualna pitanja. Predlaže eventualno izmjenu u točki 4c  - izvršitelj zadataka: „Općina Brdovec uz informacije od strane mjesnih odbora…..“.
 
Nakon glasanja, godišnji provedbeni plan je jednoglasno prihvaćen.
 
Pod 10. i 11. točkom dnevnog reda jednoglasno su, nakon obrazloženja voditelja komunalnih poslova IVICE PAVELIĆA, prihvaćena: Izvješće o održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. i Izvješće o gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini.
 
Pod 12. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o nabavi radova na uređenju kanala oborinske odvodnje u Kolodvorskoj ulici u Prigorju Brdovečkom i o nabavi usluga za legalizaciju cesta na području općine Brdovec sukladno Zakonu o cestama podnio je načelnik ALEN PRELEC i istako potrebu njenog donošenja kako bi općina pokrenula postupak javnog natječaja za izgradnju nogostupa. Podsjeća da je Općinsko vijeće donijelo proračun za 2016. godinu u kojem je predviđena i stavka za izgradnju nogostupa. Kako tu nije decidirano navedeno da je riječ o nogostupu u Kolodvorskoj, potrebno je donijeti ovu odluku kako bi se pokrenuo postupak javne nabave za taj nogostup koji je neophodan i bitan obzirom da je tu i osnovna škola, kolodvor, da je ulica veoma prometna. Nada se da će se vrlo brzo donijeti odluka o javnoj nabavi i za početak radova u Januševečkoj, odnosno Beluhanovoj i Anićevoj. Sve ovisi o općinskim prihodima i kolika će biti realizacija proračuna u 2016. To je odluka o kojoj nikako ne bi trebalo dvojiti.
 
Dodatno obrazloženje podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i istakao da se drugi dio odluke odnosi na legalizaciju cesta, veoma bitnu temu. Činjenica je da su nerazvrstane ceste imovinsko-pravno neriješene. Zakon o cestama dao mogućnost sređivanja, odnosno legalizacije tih cesta i provođenje kroz katastar i zemljišne knjige kao zasebne k.č. Prema zakonu o gradnji ne može se ishoditi građevinska dozvola bez rješavanja imovinsko-pravnih odnosa vezanih za ceste. To je prije svega bitno i za gradnju kanalizacije. Stoga pozdravlja donošenje takve odluke.
 
Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, Odluka je jednoglasno prihvaćena.
 
 
********************************************************
Pod 13. točkom dnevnog reda predsjednik, prije nego vijećnicima prijavljenima za aktualni sat, daje riječ načelniku: 

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena