Loading...
Tražilica
Obavijesti
20.02.2015. u 12:34
Uređeno: 20.02.2015. u 12:36

„POJAČANJA“ IZ ZAPREŠIĆA ZA ODLUKU O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ

 
            Pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Damira Slavnovića, u utorak, 25.11. 2014. u 17,00   održana je 14. sjednica Općinskog vijeća. U nazočnosti svih 17 vijećnika, načelnika, njegovih zamjenika, županijskih vijećnica, te pročelnika općinskih upravnih odjela, te gostiju – Željka Turka, gradonačelnika Grada Zaprešića, Željka Majcena, direktora Zaprešić d.o.o. i Nenada Lipovca, predstavnika Arhitektonskog fakulteta,  raspravljeno je 10 točaka dnevnog reda.

            Pod 1. točkom dnevnog reda vijećnik MARIJAN LEPESIĆ, predsjednik Mandatne komisije, iznosi obavijest o mirovanju mandata vijećnika Zorana Nekića iz Brdovca, Ulica Ilije Gregorića 51, koji je svoj mandat u Općinskom vijeću Općine Brdovec stavio u mirovanje. SDP i HSU dogovorno su odredile zamjenika vijećniku koji je svoj mandat stavio u mirovanje na način da mu je zamjenik: Vinko Medvid, Hrvat, Zdenci Brdovečki. Zamjenik vijećnika VINKO MEDVID priseže i potpisuje prisegu.

Pod 2. točkom dnevnog reda verificiran je zapisnik 13. sjednice, a pod 3. točkom uvodno obrazloženje vezano za prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj općine Brdovec, koja je već bila na dnevnom redu sjednica Vijeća, podnio je načelnik ALEN PRELEC, te istakao da je bilo nekih nedoumica vezano za njeno donošenje na sjednici 10.9.2014. , a zatim i na sjednici Vijeća 9.10.2014. Stoga je ona danas ponovo na dnevnom redu, a na tu temu pozvani su na današnju sjednicu kompetentni ljudi koji mogu dati dodatna pojašnjenja i odgovore na postavljena pitanja.
Zahvaljuje gradonačelniku grada Zaprešića i direktoru Zaprešić d.o.o., koji je po drugi put na tu temu na sjednici Vijeća. Obzirom na sve što se događalo vezano uz pročistač i ovu temu koja se proteže još od 2005. godine, kada je potpisan koncesijski ugovor, vjeruje da su ovi potezi koji se u ovih 5 posljednjih godina povlače zajedno s gradonačelnikom Zaprešića, razumljivi i ekonomski opravdani. Siguran je da ti potezi idu ka boljitku ovog kraja, da su opravdani, odnosno mogu se obrazložiti svakom građaninu. Činjenica je da standard, na žalost, košta. Tako je i kad je riječ o izgradnji kanalizacijske mreže, što je jedna stepenica više za sve mještane. Međutim, to iziskuje određene troškove. Svi ti potezi su u cilju izlaska „iz ralja“ koncesije, ekonomski su opravdani i u cilju boljitka ovog zaprešićkog kraja. O tome je bilo govora u dva navrata na sjednicama Općinskog vijeća.
 
            Dodatna detaljna obrazloženja podnijeli su gradonačelnik Željko Turk i direktor Željko Majcen, te odgovorili na postavljena pitanja vijećnika.
 
            Nakon rasprave i glasanja Vijeće većinom glasova donosi Odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj.
 
            Pod 4. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje o Izvješću o stanju u prostoru podnio je gospodin NENAD LIPOVAC i ističe da je ovaj dokument određen zakonom, odnosno starim zakonom, pa i pravilnikom iz 2012. godine koji su točno propisali sve navedene podnaslove u ovom Izvješću, a nosio je naziv „Izvješće o stanju u prostoru i mjere za poboljšanje stanja u prostoru“. Novim zakonom o prostornom uređenju iz 2013. godine spominje se taj dokument pod nazivom – Izvješće o stanju u prostoru. Ovaj dokument predstavlja neku vrstu inventure, kompletne analize prostora pojedine općine, grada, velikog grada i županije. Značajan naglasak u ovom dokumentu dat je na demografskim kretanjima, a on pokriva proteklo razdoblje, odnosno zadnje 4 godine. Obrađen je stupanj izgrađenosti, uređenosti, dovršenosti gradnje i uređenja općinske prometne i komunalne infrastrukture i sam prostorni plan, čiji je on autor. Provjerio je i određene nelogičnosti vezane za prostorni plan Zagrebačke županije i raznorazne strategije. Drago mu je što je vidio da postoji gospodarska strategija, brojna obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Na kraju su navedene određene smjernice za daljnji rad, a na temelju Prostornog plana uređenja i DPU-ova. Ovo izvješće treba objaviti u javnom glasilu, općina ima svoj Glasnik i ne mora slati u županijski.
            Vijeće mora navedeno izvješće raspraviti i proučiti, popraviti jer će to jednog dana biti u velikoj bazi podataka, odnosno u sastavu GIS-a. izvješće je jedna inventura, pokazatelj onoga što je u zadnje 4 godine napravljeno u općini Brdovec i što se , prema prostornom planu i ostalim dokumentima i projektima koji su zgotovljeni, planira napraviti u budućnosti. Nakon prihvaćanja ovog dokumenta, on je spreman za objavu u službenom glasilu, a jedan primjerak šalje se u nadležno ministarstvo. Sljedeće izvješće će biti za 4 godine za razdoblje 2014-2018. Samo u zadnjem poglavlju ovog Izvješća govori se o smjernicama što bi bilo dobro dalje raditi.
 
            U raspravi je izneseno niz primjedbi koje se odnose na navedene geografske i ostale vrste podataka, te je zatražena njihova promjena, odnosno ispravak.
            Nakon glasanja, Izvješće je jednoglasno prihvaćeno, uz napomenu da je potrebno izvršiti ispravak krivo navedenih podataka.
 
            Pod 5. točkom dnevnog reda nakon obrazloženja Predraga Franješevića o provedenom postupku i nakon glasanja, jednoglasno je donesena Odluka o donošenju o donošenju UPU sportsko-rekreacijske zone Savrščak.
 
            Pod 6. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje vezano za prethodnu raspravu o prijedlogu Proračuna za 2015. godinu podnio je načelnik ALEN PRELEC i podsjetio na praksu dostave prijedloga Proračuna na prethodnu raspravu. Svjestan je da proračun sigurno nije idealan, ni prihodovna, ni rashodovna strana. Prihodovna prije svega zbog toga što će biti od 2015. godine biti novi obračun poreza na dohodak. Kad se razgovara s poreznom, ni oni ne znaju koliko će smanjenje biti. Može se izračunati otprilike koliki će biti prihodi u 2015. godini, a koliki će oni stvarno biti znat će se tek 1.4.2015. Treba dobro i oprezno planirati kako se ne bi dogodilo da 1.4. kad će se vidjeti točni prihodi ne bi bio minus od 500 tisuća ili miliju kuna. Stoga je za razmisliti u kojem dijelu rashodovne strane proračuna ići u smanjenje. Lako je s viškom i s njegovim rasporedom. Ovih 19 milijuna kuna teško je doista ravnomjerno i realno procijeniti. Dobio je neke projekcije Ministarstva financija prema kojima će prihodi biti manji za 2,3 milijun     a kuna. Postoji jedna kompenzacijska mjera Ministarstva financija za sve JLS da se porez sa 56% poveća na 60%, samo je pitanje koliko će više biti tih 4% .
 
            Kako je ovo bila tek prethodna rasprava o prijedlogu proračuna, ona je zaključena uz napomenu da se do sljedeće sjednice Vijeća općinskim službama mogu dostaviti svi prijedlozi i primjedbe na ovaj najvažniji financijski dokument.
 
            Pod 7. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje vezano za prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih makadamskih cesta na području općine Brdovec podnio je donačelnik ZVONKO KLJUČARIĆ ispred Povjerenstva za natječaj i istakao da je istekom dosadašnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta na području općine, a u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odluke ovog vijeća o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem pisanog ugovora, proveden je postupak javnog natječaja koji je objavljen u listu „24 sata“ i na web stranici općine Brdovec.
            U otvorenom roku za dostavu ponuda, do 10.10. 2014. dostavljena je jedna ponuda i to Obrta za atoprijevozništvo, zemljane radove i cestogradnju, vl. Bruno Kovačić iz Javorja, Savska 14.
            Povjerenstvo je utvrdilo da ponuda udovoljava svim zahtjevima naručitelja, da su priloženi svi traženi dokazi, te predlaže Vijeću da za obavljanje tih poslova prihvati ponudu Obrta za autoprijevozništvo, zemljane radove i cestogradnju vl. Bruno Kovačić iz Javorja. Nazočnima je dostavljen i zapisnik Povjerenstva, te obrazlaže stavke troškovnika i ponuđene cijene.
 
            Nakon glasanja jednoglasno je prihvaćena ponuda Obrta za autoprijevozništvo, zemljane radove i cestogradnju, vl. Bruno Kovačić iz Javorja, Savska 14.
 
            Pod 8. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje vezano za prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Brdovec podnio je donačelnik ZVONKO KLJUČARIĆ i istakao da je objavljen javni natječaj u dnevnom glasilu „24 sata“. U postupku javnog otvaranja ponuda, Povjerenstvo je utvrdilo da je došla samo jedna ponuda i to Obrta za autoprijevozništvo, zemljane radove i cestogradnju vl. Bruno Kovačić iz Javorja. Povjerenstvo je utvrdilo da ponuda odgovara uvjetima naručitelja, te predlaže Općinskom vijeću prihvaćanje iste. Ističe da je ponuditelj u odnosu na dosadašnji ugovor povećao cijene na svim stavkama za 0,02 lipe.
 
            Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, jednoglasno je prihvaćena odluka kojom se za obavljanje komunalne djelatnosti zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Brdovec bira Obrt za autoprijevozništvo, zemljane radove i cestogradnju, vl. Bruno Kovačić, Javorje.
 
            Pod 9. točkom dnevnog reda načelnik ALEN PRELEC izvješćuje nazočne da su 16.11.2014. održani izbori za članove vijeća mjesnih odbora. Izbori su bili korektno odrađeni i nije bilo problema. Čestita svima koji su bili na listama, posebno onima koji su dobili povjerenje svojih mještana sa željom da rade zdušno za svoja mjesta i da ako su željeli biti na listi, posvete nekoliko sati mjesečno za boljitak svog mjesta. Želja mu je dobro surađivati sa svim mjesnim odborima, pogotovo s predsjednicima kao isturenim članovima za komunikaciju s općinom. Rezultati su dostavljeni svim vijećnicima.
 
            Pod 10. točkom dnevnog reda u aktualnom satu predsjednik DAMIR SLAVNOVIĆ ističe da su zatraženi odgovori na vijećnička pitanja dostavljeni u pisanom obliku.
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena