Loading...
Tražilica
Obavijesti
20.02.2015. u 12:40
Uređeno: 20.02.2015. u 12:41

DO UŠTEDA – SMANJENJEM OSOBNIH PRIMANJA I NAKNADA

  
            Pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Damira Slavnovića, u  utorak, 30.12. 2014. u 17,00 sati održana je 16. sjednica Općinskog vijeća, posljednja u 2014. godini. U nazočnosti 14 vijećnika, načelnika, njegovih zamjenika, županijskih vijećnica, te pročelnika općinskih upravnih odjela,  raspravljeno je 7 točaka dnevnog reda.

Pod 1. točkom dnevnog reda vijećnik MARIJAN LEPESIĆ, predsjednik Mandatne komisije, podnio je izvješće u kojem je istakao da VLADIMIR MOHARIĆ, BRDOVEC, ULICA IVANA DOJČIĆA 3, svoj mandat u Općinskom vijeću Općine Brdovec stavlja u mirovanje iz osobnih razloga. SDP i HSU na temelju dobivenih 8 mandata za kandidacijsku listu, na lokalnim izborima 2013., dogovorno određuju zamjenika vijećniku koji je svoj mandat stavio u mirovanje na način da mu je zamjenik: ZVONKO LALJAK, JAVORJE, NOVA ULICA 20 kojem, kao zamjeniku, pripadaju sva prava, sukladno odredbama zakona.

 
Nakon toga predsjednik DAMIR SLAVNOVIĆ poziva gospodina Zvonka Laljka na polaganje prisege. Nakon čitanja prisege, novi vijećnik priseže i potpisuje prisegu.
 
Pod 2. točkom dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen zapisnik 14. sjednice Općinskog vijeća.
Pod 3. točkom dnevnog reda prijedlog   II. Izmjena i dopuna Proračuna, te donošenja Odluke o tome, obrazložio je načelnik ALEN PRELEC i podsjetio da su vijećnici u materijalima dobili opširno obrazloženje ove teme, kao i zapisnik sjednice Odbora za proračun i financije, te će kratko prokomentirati samu realizaciju proračuna. Najveći dio prihoda čine oni od poreza od nesamostalnog rada – 18.944.000,00 kn, te konstatira da nikad u općini ovi porezni prihodi nisu bili veći. U nastavku upozorava na stavku P042 – naknada za korištenje plinske mreže, na kojoj je planirano 640.000,00 kn, na osnovi 2013. godine, a realizirano u 2014. godini 147.000,00 kn, odnosno samo 23,10%. Upućen je upit Gradskoj plinari, te očekuje brzi odgovor. Nemoguće je da je toliko smanjena potrošnja plina, odnosno da je GPZ zakinula općinu za čak 500.000,00 kn. 
Što se tiče rashoda, oni su u normalnim okvirima, odnosno njihova realizacija je manja nego što je bilo planirano. To je prvenstveno zbog manje potrošnje energenata na razini mjesnih odbora – struje, vode, itd. što je pohvalno. Realizacija manifestacija i reprezentacija je gotovo 100%, a političke stranke su također dobile sve što je planirano, kao i ostale udruge. Takav trend će se nastaviti i dalje, ako neće biti većih problema. Ako ima pitanja u vezi ostalih stavaka, dat će odgovor. Ističe da je iznimno zadovoljan 2014. godinom, a što je također važno, nema obveza koje su prenesene u 2015. godinu, odnosno – ne postoje. S današnjim danom su plaćene sve fakture koje su ušle u općinu, čak i neke kojima je valuta u 2015. godini.
 
 Nakon otvaranja rasprave, vijećnik KREŠIMIR HRGAR na početku diskusije svima čestita Božić, te ističe da su vijećnici Kluba vijećnika HDZ i HSP AS, po pitanju rasprave o ovoj točki, drugim očima vidjeli ovu temu s 30.12. Evidentno je da proračun nije ostvaren u iznosu koji je bio prihvaćen kod njegovog donošenja za 2014. godinu, bez I. rebalansa, 6,1% je manji. Drago mu je ako je točno da su prihodi od poreza i prireza od zaposlenih najveći do sada, ali i oni su manji od planiranog. Bez obzira na tumačenje da su trendovi drugačiji nego kod drugih, vidi da su ipak slični. Više se gledala prihodovna strana, te i dalje stoji njihova stalna primjedba da su prihodi od kapitalnih pomoći i EU fondova više bliže – nuli, nego planiranim brojkama.
Na rashodovnoj strani ima puno „0“, izniveliranih stavaka, ima stavaka gdje su iznosi „probijeni“ – reprezentacije, manifestacije… Po pitanju gospodarskih zona opet je – nula. Nastavno na sve do sada iznesene kritike i rasprave po pitanju proračuna, realizacije proračuna i I. rebalansa, ističe da će vijećnici Kluba vijećnika HDZ-a i HSP AS biti protiv predloženih izmjena.
 
Nakon provedenog glasanja, većinom glasova (10 za) i 4 protiv, Vijeće donosi II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brdovec za 2014. godinu, kako je predloženo, kao i  II izmjene i dopune Financijskog plana proračunskog korisnika Muzeja Brdovec za 2014.  godinu.
 
Pod 4. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje Odluke o smanjenju naknada predsjedniku Općinskog vijeća, članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela i stručnih grupa Općine Brdovec podnosi načelnik ALEN PRELEC i ističe da je ova tema došla na današnji dnevni red, bila je rasprava i na prošloj sjednici, te uz to naglašava da je, kao načelnik, donio odluku o 5% smanjenju plaća i 50% smanjenju materijalnih davanja zaposlenicima. Predloženom odlukom reguliraju se sva primanja onih koji su, osim zaposlenika, na općinskom proračunu – članovima Općinskog vijeća, predsjedniku Općinskog vijeća i članovima radnih tijela, a za koje se predlaže smanjenje 5%. Smatra da treba primjerom pokazati ulazak u vremena pojačane štednje. Očekuje podršku vijećnika, a u planu je i daljnja racionalizacija poslovanja općine, što je nužno. Stoga predlaže donošenje takve odluke.
Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, jednoglasno je donesena odluka kojom Vijeće smanjuje naknade predsjedniku Općinskog vijeća, članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela i stručnih grupa Općine Brdovec, kako je predloženo.
 
Pod 5. točkom dnevnog reda načelnik ALEN PRELEC nazočne je izvijestio o Odluci Vlade o smanjenju visine osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“, broj 151/14), a u svezi sa smanjenjem naknade za rad zamjenika načelnika Općine Brdovec, a što će se, nastavno na tu Odluku, primijeniti i na njegove zamjenike.
 
Pod 6. točkom uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o smanjenju osnovice za obračun plaća radnika u Muzeju Brdovec i TZSSDIB podnio je načelnik i istakao da su u Muzeju dvoje zaposlenih, a u TZSSDIB jedan. Tu odluku će trebati uskladiti s općinama Marija Gorica i Dubravica, koji su suosnivači Turističke zajednice. Kako svima,tako se i njima smanjuju plaće za 5%, što je u nadležnosti Općinskog vijeća. Kad se takva odluka donese, proslijedit će se ovim općinama.
 
Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, jednoglasno je donesena Odluka o smanjenju osnovice za obračun plaća radnika u Muzeju Brdovec i TZSSDIB, kako je predloženo.
 
Pod 7. točkom dnevnog reda –aktualnom satu, predsjednik daje riječ prijavljenim vijećnicima:
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena