Loading...
Tražilica
Obavijesti
20.02.2015. u 12:44
Uređeno: 20.02.2015. u 12:47

SUFINANCIRANJE OPĆINE:

     -     U PRAŽNJENJU SEPTIČKIH JAMA I
     -     REGISTRACIJI TRAKTORA
  
     Pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Damira Slavnovića, u  utorak, 17.12.2015. u 17,00 sati održana je 17. sjednica Općinskog vijeća, prva u ovoj godini. U nazočnosti 14 vijećnika, načelnika, njegovih zamjenika, županijskih vijećnica, te pročelnika općinskih upravnih odjela,  raspravljeno je 12 točaka dnevnog reda.

Pod 1.  točkom dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen zapisnik 16. sjednice Općinskog vijeća.

Pod 2. načelnik je podnio izvješće o svom radu za razdoblje srpanj – prosinac 2014. u kojem je istakao urađeno ono najbitnije u navedenom izvještajnom razdoblju.
Pod 3. i 4. točkom dnevnog reda podnesena su izvješća o realizaciji Prorama gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2014. godini i Program a održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Brdovec u 2014. koje je detaljno obrazložio voditelj komunalnog pogona, te su ona većinom glasova i usvojena.
Pod 5. točkom dnevnog reda nakon obrazloženja načelnika prihvaćena je Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini.
Pod 6. točkom dnevnog reda nakon uvodnog obrazloženja pročelnika UO, Daniela Bukovinskog, raspravljena je Odluka o komunalnim djelatnostima. U obrazloženju je istaknuto da je  temelj predlaganja nove Odluke o komunalnim djelatnostima članak 3. stavak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu koji propisuje kako je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovlašteno donijeti Odluku kojom može odrediti djelatnosti od lokalnog značaja koje se smatraju komunalnim djelatnostima.
Trenutno važeća Odluka o komunalnim djelatnostima donesena je 2010. godine, a slijedila je izmjena i dopuna Odluke 2013. godine.
Pošto odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Zakona o vodama nalažu određene izmjene koje nisu uvrštene u trenutno važeće Odluke, predlaže se novi tekst Odluke u skladu sa važećim odredbama zakona.
Članak 179. stavak 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom nalaže jedinicama lokalne samouprave da usklade akte u dijelu koji se odnosi na skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom. Gospodarenje komunalnim otpadom određeno je Odlukom o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/14). Člankom 187. istog zakona ukinuto je određenje djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada kao komunalne djelatnosti, te se one stoga određuju kao djelatnost od lokalnog značaja.
Osim toga, prijelazne i završne odredbe Zakona o vodama (NN 153/09) nalažu kako u Zakonu o komunalnom gospodarstvu prestaju važiti odredbe u dijelu koji se odnosi na komunalnu djelatnost opskrbe pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, stoga prijedlog nove Odluke sadrži određenje tih djelatnosti kao djelatnosti lokalnog značaja.
Prema odredbi članka 141. Zakona o cestama, prestao je važiti članak 3. stavak 8. Zakona o komunalnom gospodarstvu, u odnosu na definiranje nerazvrstane ceste. Također je člankom 101. Zakona o cestama izričito propisano da je nerazvrstana cesta javno dobro u općoj uporabi vlasništvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi. Iz tog razloga „održavanje nerazvrstanih cesta“ nije više osnovna komunalna djelatnost već komunalna djelatnost od lokalnog značaja za Općinu Brdovec.
Predložena odluka prihvaćena je većinom glasova.
Pod točkom 7. nakon uvodnog obrazloženja pročelnika UO Daniela Bukovinskog, raspravljena je Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora. U obrazloženju je istakao da je trenutno važeća Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora iz 2010. godine, sa izmjenama iz 2013. godine.
Novom Odlukom o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora utvrđuju se uvjeti i mjerila za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora, na području Općine Brdovec.
U članku 2. nove Odluke utvrđene su komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora.
Za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora provodi se postupak javnog natječaja.
U odnosu na dosadašnju Odluku, proširena je mogućnost traženja uvjeta i dokaza sposobnosti za izvršenje predmeta javnog natječaja, te kriteriji za odabir najpovoljnije ponude. Izmijenjen je način potpisivanja zapisnika o otvaranju ponuda i broj članova Povjerenstva za provedbu javnog natječaja.
Predložena Odluka prihvaćena je većinom glasova.
Pod 9. točkom dnevnog reda donesena je većinom glasova Odluka o ispumpavanju i odvozu otpadnih voda iz sabirnih (septičkih) jama temeljem ugovora potpisanih po Programu izgradnje sustava fekalne kanalizacije iz 2004. godine. Temeljem te Odluke, kućanstva s kojima je Općina Brdovec zaključila ugovor o izgradnji sustava fekalne kanalizacije, prema Programu izgradnje sustava fekalne kanalizacije iz 2004. godine, a koja su u cijelosti ispunila obvezu iz Ugovora, imaju pravo da im se dva puta godišnje, po 6 m3, sufinancira ispumpavanje i odvoz otpadne vode iz sabirne fekalne jame. To pravo će se moći realizirati na način da potrebu pražnjenja prijave Općini Brdovec, nakon toga će im općina izdati potvrdu s kojom će se obratiti ovlaštenoj pravnoj osobi – VIO Zaprešić d.o.o. koja će izvršiti predmetnu uslugu. Općina će navedenu uslugu koja u punoj cijeni iznosi 381,25 kn, a s popustom komunalnog poduzeća, iznosi 266,88 kn domaćinstvima sufinancirati 100,00 kn, dok će domaćinstva morati podmiriti iznos od 166,88 kn. Primjena ove Odluke počet će 1.4.2015.
Pod 10. točkom većinom glasova donesena je Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Brdovec (ciljane izmjene), nakon čega kreće zakonom propisani postupak i procedura.
Točka 11. – donošenje Odluke o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području općine Brdovec skinuta je s dnevnog reda radi dodatnog utvrđivanja činjenica i dobivanja informacija, a što će pridonijeti kvalitetnoj raspravi i konačnom donošenju navedene odluke.
 
    Pod aktualnim satom prijavljeni vijećnici zatražili su odgovore na pitanja:
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena