Loading...
Tražilica
Obavijesti
20.02.2015. u 12:38

DONESEN PRORAČUN ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2016. I 2017. GODINU

 
            Pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Damira Slavnovića, u  utorak, 16.12. 2014. u 17,00 sati održana je 15. sjednica Općinskog vijeća. U nazočnosti svih 17 vijećnika, načelnika, njegovih zamjenika, županijskih vijećnica, te pročelnika općinskih upravnih odjela,  raspravljeno je 5 točaka dnevnog reda.

Pod 1. točkom dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen zapisnik 14. sjednice Općinskog vijeća.

Pod 2.  uvodno obrazloženje prijedloga Proračuna podnio je načelnik ALEN PRELEC – kraj je godine i najveća briga je kako složiti proračun za 2015. godinu, odnosno zadovoljiti sve potrebe općine, a novaca je toliko koliko je.
Što se tiče proračuna za 2015. godinu, na žalost, još nije siguran koliki će biti porezni prihodi općine Brdovec. Obzirom na nove zakonske propise i obračun poreza na dohodak, neizvjesna je visina poreznih prihoda. To će znatno smanjiti prihode općine, koliko – teško je reći u ovom trenutku. Prve procjene su da će to biti između 10 i 15 posto, unatoč novim kompenzacijskim mjerama Vlade sa 56 na 60 posto, prvenstveno se to odnosi na vodne naknade gdje se planira povećanje za oko 300.000,00 kn. Stoga je planirano smanjenje proračuna u poreznom dijelu za milijun kuna u odnosu 2014. godinu. Koliko smo bili realni, to će se vidjeti tek nakon prvog ili drugog mjeseca sljedeće godine. Ne bi previše govorio o prihodima, već više o rashodima.
Iz tih, a i iz opće poznatih razloga – gospodarski otežanih uvjeta poslovanja – od početka godine krenuli smo s maksimalnim uštedama jer vlastitim primjerom želimo potaknuti i ostale subjekte na potrebu racionalizacije i štednje u poslovanju. To se odnosi na režijske uštede – grijanje, struja, plin, voda, telefon u našim mjesnim odborima. U tom smjeru održan je i sastanak s novim predsjednicima mjesnih odbora koji su izrazili spremnost i podržali takva nastojanja, ne samo deklarativno, već i u praksi. Neki mjesni odbori su odmah krenuli s mjerama uštede, otkazali Internet i telefone jer imaju svoje uređaje, neki su se zanimali za razdjelnike temperature i ventile, promjenu žarulja itd. Uštede se odnose i na manje troškove za manifestacije, od dana pojedinog mjesta, pa do obilježavanja Dana općine. Tako će se krenuti i u općini.
Jedna od sljedećih bitnih, mada i najosjetljivija ušteda odnosi se na značajnije smanjenje plaća djelatnicima Muzeja Brdovec i Turističkoj zajednici, a slijedom toga i smanjenje naknada predsjedniku Vijeća, vijećnicima, donačelnicima i članovima povjerenstava Općinskog vijeća. Istu mjeru primjenjujem i ja već od siječnja 2015. godine i na sve zaposlenike općinskih službi i tu odluku sam donio ja jer je to u mojoj nadležnosti. Radi se o zaposlenicima koji unatoč povećanom obimu poslova iz godine u godinu koji se je upeterostručio, nisu dobili adekvatnu pomoć u vidu većeg dodatnog zapošljavanja, na što bi, obzirom na broj stanovnika, visinu proračuna, prema pozitivnim zakonskim propisima, imali puno pravo tražiti. I što niz sličnih – i manjih jedinica lokalne samouprave čemu smo i sami svjedoci to radi ne razmišljajući o svojim proračunima. Tu treba imati u vidu i činjenicu da su to primanja odnosno plaće od kojih ti zaposlenici žive, i ne radi se o dodatnim naknadama. No, odlučili smo i vlastitim primjerom krenuti u uštede i s tog naslova osigurati dodatna sredstva za realizaciju onih projekata na kojima nije moguće štedjeti, odnosno onima koji su od interesa za stanovnike općine, tako je moja odluka za smanjenje plaća zaposlenicima za 5 posto, dok su materijalna prava smanjena za 50 posto.
Shodno navedenom neće se štedjeti u oblasti socijale, za što izdvajanja danas, u odnosu na prethodne godine kad je to bilo 7.000,00 kn mjesečno – iznose 25.000,00 do 30.000,00 kn mjesečno.
Isto tako neće se štedjeti u predškolskom i školskom odgoju (sufinanciranje vrtića, produženog boravka, stipendija, prehrane, javnog prijevoza), prijevozu umirovljenika, invalida itd.
Za rad udruga općina izdvaja oko 240.000,00 kn mjesečno. Stava sam, kao i Općinsko vijeće, da se donacije za njihov rad ne smanjuju, već će se o tome razgovarati za nekih dva mjeseca kada će biti vidljivi stvarni prihodi Proračuna. Ukoliko će oni biti značajniji, onda će se u tom postotku i te donacije smanjivati.
Isto tako ne planira se smanjivanje prihoda za VZO Brdovec, koji se odnose na njihov redovni rad, kao i kupnju novog navalnog vozila koje će se plaćati u mjesečnim ratama. Sve je to u cilju što kvalitetnijeg rada i opremanja ove Zajednice.
I u 2015. godini nastavljaju se kapitalni projekt naše općine – izgradnja kanalizacije na našem području – raspisivanje natječaja za novih 18-19 km kanalizacije u svim mjestima općine u suradnji s komunalnim poduzećem i financijskom potporom Hrvatskih voda.
Nastavlja se i izgradnja nogostupa duž državne ceste D-225 i njegov završetak u 2015. godini, te raspisivanje natječaja u suradnji s Hrvatskim cestama za njegovu izgradnju drugom stranom ceste.
Nastavlja se i realizacija plana asfaltiranja općinskih cesta, za što je planirano 1.600.000,00 kn, pa i tamo gdje postoje bar dvije tri kuće. Ako se to realizira u sljedećoj godini u tom iznosu i s istim iznosom u 2016. godini, asfaltirale bi se sve ulice gdje ljudi žive i kompletno realizirao taj projekt.
Ima još bitnih investicija – nogostup u Kolodvorskoj, izuzetno frekventnoj ulici, Januševečkoj ulici, rekonstrukcija kanalizacije Plive – glavni kolektor Januševec kroz Prudnice. Ta sanacija će koštati oko 2 milijuna kuna, a nakon toga slijedi sanacija i uređenje Prudničke ceste. U planu je i uređenje javne rasvjete duž državne ceste, kompletan projekt je gotov. Radi se o led-rasvjeti i velikoj uštedi u potrošnji energije. U sklopu toga u suradnji za Zagrebačkom županijom je i realizacija Master plana javne rasvjete. U 2015. i 2016. godini i uz pomoć EU fondova nastojat će se obnoviti kompletna javna rasvjeta u cijeloj općini. Tu svakako ističem problem izmjene pregorjelih žarulja gdje imamo puno prijava mještana, ali također u cilju uštede donesena je odluka da će se zamjene žarulja obavljati svaka dva mjeseca, počev od 2015. godine – 1.2., pa 1.4., 1.6., 1.8. itd., sve u cilju racionalizacije troškova.
U planu je realizacija projekta reciklažnog dvorišta, što je nastavak projekta selektivnog odlaganja otpada koji je započet nabavom žutih posuda i postavljanjem „zelenih otoka“ u naša mjesta. Naša općina je među prvima ili jedina u Hrvatskoj s takvim stupnjem realizacije ovog projekta.
U pripremi je još niz projekata u 2015. godini, kao i njihova realizacija prijavom za sredstva EU fondova: biciklistička staza preko Turističke zajednice Savsko-sutlanska dolina i brigi, zatim sklonište za životinje koje bi trebalo rješavati u Bistri, nije u proračunu za to predviđena posebna stavka, već je to u stavci veterinarskih usluga. Kreće se i sa značajnim poticajem poljoprivrede, na prijedlog HSS i to podržava, u vidu kvalitetnijeg korištenja neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta. Tu će se angažirati općinska povjerenstva za poljoprivredu i gospodarstvo, te HSS. Nada se da će se pripremljeni projekti, uključujući i projekt Resovo kandidirati za sredstva EU kad se otvore natječaji. Postoji u proračunu jedna skupna stavka za EU fondove.
Ističe da u proračun nije „stavljena“ stavka Hitne pomoći jer je tu neophodno napraviti racionalizaciju, i koja će biti od koristi za cijelo područje. Općina je sufinancirala i dežurnu ljekarnu, ali to nisu redovito radile ostale općine. Na tu temu inicirat će sastanak načelnika i gradonačelnika radi dogovora o plaćanju – ili će to plaćati svi, ili nitko.
U nastavku navodi da je na području općine 6 nogometnih klubova, svaki je dobivao 142.500,00 kn, a neki 122.500,00 kn. posebno je bila predviđena stavka u iznosu od 70.000,00 kn za prijevoz sportaša, ali tu je bilo dosta problema u realizaciji. Naime, sada je 10.000,00 kn dato svakom klubu više za te namjene, ali je ukinuta stavka prijevoza. Neka si klubovi sami organiziraju taj prijevoz. Slično je i s liječničkim pregledima za što se izdvajalo 20.000,00 kn, odnosno 13.500,00 je dug iz 2014. godine koji će se morati platiti u 2015. godini, 6.000,00 kn ostaje od toga i svaki klub će dobiti 1.000,00 kn, pa će tako iz tih dodatnih sredstava rješavati prijevoz i liječničke preglede. To više neće biti stvar općine već njihova.   
Podsjeća da je održana predrasprava na prošloj sjednici Vijeća, te na Odboru za proračun i financije o čemu su vijećnici dobili zapisnik, te je nastojao ukratko rekapitulirati najvažnije stavke proračuna naše općine za 2015. godinu. Detaljnije će biti prezentirane svakom našem mještaninu u brošuri Proračun u malom početkom godine.
 
Nakon zaključene rasprave i provedenog glasanja, većinom glasova (10), uz 7 protiv, Vijeće donosi Proračun općine Brdovec za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu, kako je predložen.
 
            Pod 3. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje o prijedlozima Programa gradnje i Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu podnio je načelnik i istakao da su oni dostavljeni u materijalima, a u sklopu kojih je i program gradnje vodovodne i plinske mreže, program asfaltiranja cesta i uređenje makadamskih puteva, te program održavanja javne rasvjete u 2015. godini. Programi su izrađeni temeljem planiranih proračunskih sredstava. Nakon rasprave, te provedenog glasanja, jednoglasno su prihvaćeni Program gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture na području općine Brdovec u 2015. godini i Program održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture na području općine Brdovec u 2015. godini.
 
            Pod 4. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje prijedloga Zaključka o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području općine Brdovec za 2014.g. i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Brdovec za 2015. godinu podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI, te istako da kako svake, tako i ove godine Općinsko vijeće treba donijeti Analizu stanja zaštite i spašavanja na području ove općine sa smjernicama za 2015. godinu. Ističe da se civilna zaštita, koja se kroz cijeli tekst spominje, planira ponovo ustrojiti kao što je bila i prije. Na području općine Brdovec ustrojava se Civilna zaštita, povjerenici i zamjenici povjerenika su, temeljem akata općine Brdovec, predsjednici mjesnih odbora i njihovi zamjenici, a članovi CZ su ponovo, drugi put pozvani u općinu Brdovec, te su time postali obveznici postrojbe Civilne zaštite. Slijedi obučavanje članova CZ, opremanje postrojbe, koje bi se koristile za slučaj većih havarija i elementarnih nepogoda, u konkretnom slučaju najčešće u situacijama poplava. U Analizi je navedeno zatečeno stanje, a u smjernicama ono što je potrebno učiniti u slijedećoj godini – obučiti postrojbe Civilne zaštite, a jedan od prioritetnih zadaka je ažuriranje Procjene i Plana civilne zaštite, temeljem zakonodavnih promjena.
 
            Dodatno obrazloženje podnio je donačelnik ZVONKO KLJUČARIĆ, predsjednik Stožera zaštite i spašavanja, koji je istako da je sve obuhvaćeno u ovom izvješću, pa bi više trebalo reći o smjernicama. Pred donošenjem je novi zakon o zaštiti i spašavanju, u tijeku je predrasprava koja završava 17. Paralelno s tim zakonom trebalo bi donijeti i zakon o vatrogastvu i zakon o civilnoj zaštiti. Obavljena je i obuka za članove stožera zaštite i spašavanja u Vojnom učilištu u Črnomercu u rujnu mjesecu i drugu, teoretsku obuku kojoj su nazočili on, zapovjednik i predsjednik VZO. Oni su prošli obuku i sad slijedi formiranje postrojbe CZ, ukupno ta jedinica zaštite i spašavanja, sa Stožerom broji 58 osoba, 30 osoba je vezano uz civilnu zaštitu opće namjene, 22 povjerenika – predsjednici i zamjenici MO i 6 članova Stožera. Njih bi trebalo opremiti prikladnom opremom i odjećom i ta jedinica bi trebala proći obuku u i 6. i 6. mjesecu sljedeće godine. Pristigle su ponude za reviziju postojeće Procjene i Plana zaštite. Posljednja je bila donesena 20111. godine, ove godine su bile dvije izmjene i dopune. Kroz izmjene se provlači nova metodologija kako bi trebalo raditi te procjene i plan zaštite i spašavanja. Smatra da će se u brzo pristupiti tom poslu.
 
             Nakon zatvaranja rasprave, te provedenog glasanja, Vijeće jednoglasno usvaja Analizu stanja zaštite i spašavanja na području općine Brdovec za 2014.g. i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Brdovec za 2015. godinu.
 
            Nakon davanja riječi prijavljeni vijećnicima, od pitanja je odustao potpredsjednik ZLATKO FILIPČIĆ, zatim i vijećnik MARIJAN LEPESIĆ koji je svima zaželio blagoslovljene božićne blagdane, a vijećnica ANA LEVOJEVIĆ u ime Kluba vijećnika HDZ i HSP AS istakla da je ovo ne prijavljivanje za pitanja na aktualnom satu izraz protesta vijećnika HDZ i HSP AS zbog toga što se aktualni sat stavlja kao posljednja točka dnevnog reda sjednica Vijeća. Takva praksa nema uporište ni u Poslovniku o radu Općinskog vijeća, ni u pozitivnim propisima u Hrvatskoj, niti jedne skupštini, gradskog ili općinskog vijeća.
 
            Na kraju je predsjednik DAMIR SLAVOVIĆ svim zahvalio na uspješnoj suradnji, te zaželio svima čestit i blagoslovljen Božić.
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena