Loading...
Tražilica
Obavijesti
19.05.2010. u 08:15
Uređeno: 19.05.2010. u 09:07

U četvrtak,  11.2.2010. pod predsjedanjem Stjepana Esiha, predsjednika, održana je u 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec, prva u 2010. godini. U nazočnosti svih 17 vijećnika, županijskih vijećnica i vijećnika, načelnika i zamjenika načelnika, predstavnika medija, te zaposlenika općinske uprave, na dnevnom redu je bilo, vjerojatno najviše od postanka općine Brdovec, čak 17 točaka dnevnog reda, s tim što je 17. točka koja se odnosila na prijedlog Odluke o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz domaćinstava na području.

Pod prvom točkom dnevnog reda, podneseno je izvješće Mandatno-imunitetne komisije o ostavci vijećnika Igora Župančića, ujedno i potpredsjednika Općinsko vijeća, te početku obnašanja dućnosti vijećnika Općinskog vijeća Zorana Nnekića. Izvješće je prihvaćeno, a nakon toga je novi vijećnik položio prisegu.

 
Druga točka tematski je nastavak prve, a odnosila se, zbog svega navedenog u prvoj točki, na izbor novog potpredsjednika Općinskog vijeća. Odbor za izbor i imenovanja za novog potpredsjednika predložio je vijećnika Damira Slavnovića. Nakon glasovanja, većinom glasova za potpredsjednika Općinskog vijeća izabran je gospodin Damir Slavnović.
 
Pod trećom točkom jednoglasno su prihvaćeni zapisnici 9. i 10. sjednice, s primjedbom Gorana Bukinca.

 

Pod 4. točkom - aktualnim satom načelniku i stručnim službama, po prethodnoj prijavi u tajništvu, vijećnici su postavili niz pitanja:

 

Pod 5., 6. i 7. točkom jednoglasno su, zajedno s podnesenim amandmanima, prihvaćene: Odluka o komunalnim djelatnostima, Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije.

 

 

 

 

 

Navedene odluke obrazložio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI. Pravni temelji za   donošenje, kako ostalih, tako i Odluke o komunalnim djelatnostima su članci 3. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Podsjetio je da već postoji Odluka o komunalnim djelatnostima i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanih ugovora. Međutim, te odluke će se morati staviti van snage iz razloga što je došlo do promjene Zakona o komunalnom gospodarstvu, odnosno Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Poglavarstvo više ne egzistira, izvršnu vlast obavlja načelnik i iz tog razloga je došlo do izmjena ovih odluka. Odluka o komunalnim djelatnostima mijenjala se u manjem dijelu, a sve radi usklađivanja sa zakonom. Ova Odluka se ne donosi na pola ili godinu dana, već do opoziva.
                          Što se tiče Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora ona je izvršna odluka, a temelji se također na Zakonu o komunalnom gospodarstvu koji u članku 15. daje mogućnost donošenja takve odluke.
                        Vezano za Odluku o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije, na području općine Brdovec to se prvenstveno odnosi na prijevoz pokojnika i obavljanje dimnjačarskih poslova. Stupio je na snagu novi zakon o koncesijama i ova odluka je prilagođena tom zakonu, praktički su prepisane odredbe zakona, a vežu se i na odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu (čl. 11). Navedenu odluku donosi predstavničko tijelo. Prijevoz pokojnika obavlja se po starom zakonu, na 4 godine, dok koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova izlazi krajem ove godine.
 
U 8. i 9. točki dnevnog reda detaljno su raspravljeni i obrazloženi, te jednoglasno prihvaćeni:
       - Program održavanja komunalne infrastrukture i
       - Program izgradnje objekata komunalne infrastrukture na području općine Brdovec, oba za 2010. godinu.
Oni se donose za svaku kalendarsku godinu i osnova su za provođenje komunalnih aktivnosti, za što su sredstva osigurana u općinskom proračunu. U programima su detaljno navedene ulice, količine i radovi koji se namjeravaju realizirati u ovoj godini. Radovi se odnose na asfaltiranje, navažanje puteva, uređenje oborinskih kanala, uređenje javne rasvjete, te proširenje vodovodne i plinske mreže u pojedinim mjestima, a na temelju prijedloga i programa mjesnih odbora i raspoloživih financijskih sredstava, te određenih prioriteta, ovisno o stanju objekata.
 
U 10. točki dnevnog reda jednoglasno je prihvaćena Odluka o kriterijima za sufinanciranje prehrane učenika osnovnih škola na području općine Brdovec, kako je predložena.
**********************************************************************************
O D L U K A
o kriterijima za sufinanciranje prehrane učenika

 

 
Članak 1.

 

Pravo na besplatni mliječni obrok imaju učenici:
   - ako je obitelj korisnik pomoći za uzdržavanje – prema članku 15. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) ili korisnik jednokratnih pomoći prema članku 40. Zakona o socijalnoj skrbi (u školu je potrebno donijeti fotokopiju rješenja ili uvjerenja Centra za socijalnu skrb iz kojih je jasno vidljivo koji oblik socijalne pomoći ostvaruju).
   - ako su oba roditelja ostala bez posla i redovno su prijavljena Zavodu za zapošljavanje (u školu je potrebno donijeti uvjerenje Zavoda)
   - djeca invalida s minimalno 70%  invaliditetom (u školu je potrebno dostaviti kopiju važećeg rješenja ili uvjerenja o invalidnosti koje izdaje nadležno ministarstvo)
   - koji su u Domovinskom ratu izgubili jednog ili oba roditelja (u školu je potrebno dostaviti uvjerenje ili smrtovnicu)
   - svako dijete iz obitelji sa troje ili više djece koja su na redovnom školovanju.
Učenici koji su uključeni u produženi boravak, a koji prema gore navedenim kriterijima ostvaruju pravo na besplatni mliječni obrok, imaju pravo i na besplatni ručak.
 
Članak 2.

 

 
Pravo na sufinanciranje 50% troškova mliječnog obroka i ručka (samo ako su uključeni u produženi boravak) imaju učenici:
                           - koji primaju dječji doplatak prema članku 17. Zakona o doplatku za djecu (NN br. 94/01, 138/06 i 107/07)
 
Članak 3.

 

Pravo na sufinanciranje 25% troškova mliječnog obroka i ručka (samo ako su uključeni u produženi boravak) imaju učenici:
   - koji primaju dječji doplatak prema članku 18. Zakona o doplatku za djecu (NN br. 94/01, 138/06 i 107/07), (u školu je potrebno dostaviti rješenje o dječjem doplatku)
   - drugo dijete u obitelji (u školu je potrebno dostaviti za svako dijete koje ne radi, bez obzira na starost - rodne listove i rješenje o dječjem doplatku, a za studente donijeti potvrdu o studiranju).
 
Članak 4.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka Poglavarstva o kriterijima za sufinanciranje prehrane učenika od 24.10.2002.(klasa:022-02/02-18/4, ur.broj: 238-03/02-07/4).
 
***********************************************************************************
 
Pod 11. točkom dnevnog reda većinom glasova (1 suzdržan) donesena je Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola.
********************************************************************************
 
O D L U K A
o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
 
Članak 1.

 

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji za sufinanciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika 1. - 4. razreda srednjih škola s prebivalištem na području općine Brdovec.
Općina Brdovec će sredstvima iz općinskog proračuna sufinancirati javni prijevoz učenika srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Brdovec.
 
Članak 2.

 

Prijevoz će se sufinancirati svim učenicima u iznosu od 50% od ukupne vrijednosti karte koju pojedini učenik kupi kod prijevoznika.
Prijevoz se neće sufinancirati učenicima koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu iz razloga što tim učenicima Zagrebačka županija financira prijevoz u 100 % iznosu.
Učenici koji ispunjavaju uvjete iz ove Odluke ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza u iznosu od 50 % cijene mjesečne karte za odgovarajuće relacije na kojima koriste usluge prijevoza.
 
Članak 3.

 

Sufinanciranje će se realizirati sklapanjem ugovora s prijevoznikom na način da će prijevoznik fakturirati Općini Brdovec 50% od ukupne vrijednosti učeničke karte.
Korisnik prava na sufinanciranje prijevoza dužan je o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje prava odmah obavijestiti Općinu Brdovec.
Poslove vezane za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza, propisanih ovom Odlukom, obavljaju Upravni odjeli Općine Brdovec.
 
Članak 4.

 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
Odluka će se primjenjivati do opoziva.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka Općinskog vijeća o prijevozu učenika od 13.7.2008.
 
*******************************************************************************
 
U obrazloženju prijedloga odluke načelnik ALEN PRELEC je istakao da je do sada Općina Brdovec navedeni prijevoz sufinancirala u iznosu od 25%, a Zagrebačka županija s 50%. Međutim, Županija je ukinula navedenu subvenciju, ali u 100% iznosu sufinancira navedeni prijevoz učenika korisnika dječjeg doplatka. Vijećnici su u raspravi podržali donošenje takve odluke.

 

 
Pod 12. točkom Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o prosječnoj ekonomskoj cijeni koštanja boravka djeteta u dječjem vrtiću za 2010. godinu.

 

 
**********************************************************************************
O D L U K U
o subvencioniranju boravka djece s područja
općine Brdovec u dječjim vrtićima

 

 
Članak 1.
Ekonomska cijena smještaja djece u dječjim vrtićima za 2010. godinu iznosi, prema odluci osnivača, 1.700,00 kn mjesečno po djetetu.

 

 
Članak 2.

 

Općina Brdovec iz općinskog proračuna subvencionira boravak djece u vrtićima kako slijedi:
  - za jedno dijete iz obitelji 980,00 kn od ekonomske cijene,
  - za drugo dijete 1.180,00 kn od ekonomske cijene,
  - za treće i svako slijedeće dijete punu ekonomsku cijenu koštanja.
 
Članak 3.

 

Za djecu iz obitelji korisnika prava socijalne skrbi i druge socijalno ugrožene obitelji načelnik može svojom posebnom odlukom odobriti dodatne olakšice ili potpuno osloboditi plaćanja vrtića.
 
Članak 4.

 

Sufinanciranje boravka djece u vrtiću, za područje općine Brdovec, prema ovoj Odluci, vršit će se u 2010. godini.
 
Članak 5.

 

Ova Odluka primjenjuje se od 1.1.2010. objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
 
**********************************************************************************
Pod 13. točkom većinom glasovova imenovano je Povjerenstvo za međuopćinsku, međužupanijsku i međudržavnu suradnju u sastavu: Stjepan Esih, predsjednik, Marija Ledinski-Anić, Zlatko Šoštarić, Valentina Valent i Jasna Horvat - članovi. Kako od konstituiranja Općinskog vijeća i predlaganja sastava povjerenstava, ona još nisu u potpunosti kompletirana, na današnjoj sjednici većinom glasova imenovana su povjerenstva u punom sastavu i to:

 

                        - Povjerenstvo za prostorno planiranje,
                        - Povjerenstvo za školstvo i predškolski odgoj,
                        - Povjerenstvo za imenovanje ulica i trgova,
                        - Povjerenstvo za socijalnu solidarnost,
                        - Povjerenstvo za štete od elementarnih nepogoda,
                        - Povjerenstvo za predstavke i žalbe,
                        - Povjerenstvo za informatizaciju,
                        - Povjerenstvo za zaštitu i spašavanje,
                        - Povjerenstvo za komunalne inspekcije,
                        - Povjerenstvo za branitelje.
 
Pod 14. točkom dnevnog reda većinom glasova donesena je Odluka o osnivanju Puškog otvorenog učilišta, a čiju je potrebu donošenja obrazložio pročelnik UO, DANIEL BUKOVINSKI.

 

 
Pod 15. točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o osnivanju poduzetničke zone Drenje - Ključ, a uz prethodno obrazloženje pročelnika UO DANIELA BUKOVINSKOG koji je između ostalog istakao da je, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i građenju, temeljem članka 95., načelnik utvrdio Konačan prijedlog PPUO Brdovec. Isti se nakon toga dostavlja nadležnom ministarstvu i Županiji na suglasnost. Isto tako suglasnost na Plan dalo je i Povjerenstvo za prostorno planiranje. Nakon dobivanja suglasnosti, Plan se usvaja na Općinskom vijeću.
Navedenim PPUO predviđa se jedna poduzetnička zona Drenje-Ključ, te je potrebno donijeti odluku o osnivanju navedene poduzetničke zone. Određene institucije Republike Hrvatske raspisuju natječaje za dodjelu sredstava za uređenje od infrastrukture, pa do samih planova uređenja poduzetničke zone (DPU). Kod tih natječaja treba priložiti odluku o osnivanju poduzetničkih zona, a prihvaćanjem PPUO, prihvaća se i navedena poduzetnička zona.
 

Pod 16. točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o II izmjeni dopuni Odluke o utvrđivanju uvjeta i načina subvencioniranja kamata poduzetnicima na području općine Brdovec. Izmjena se odnosi na članak 5. stavak 4 koji sada glasi: "refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita za namjene navedene pod točkama 1, 2. i 3. ovog stavka", u članku 5. stavak 5 glasi: "refundacija ranije uloženih sredstava korištenih za iste namjene (na temelji isplatne dokumentacije za sredstva uložena do 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za kredit)", u članku 9. stavak 1 glasi: Za ocjenu i odabir poduzetničkog projekta općinski načelnik će imenovati povjerenstvo u čijem sastavu će biti predstavnici Općine Brdovec i predstavnici banke.

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena