Loading...
Tražilica
Obavijesti
19.05.2010. u 09:02
Uređeno: 19.05.2010. u 09:09

U četvrtak,  15.4.2010. pod predsjedanjem Stjepana Esiha, predsjednika, održana je u 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec. U nazočnosti svih 17 vijećnika, županijske vijećnice i vijećnika, načelnika i zamjenika načelnika, predstavnika medija, predstavnika "Zaprešić" d.o.o,  te zaposlenika općinske uprave, na dnevnom redu je bilo 16 točaka dnevnog reda, s tim što je 8. točka koja se odnosila na prijedlog Odluke o izboru pravne osobe za obavljanje komunalnih djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta na području općine skinuta s dnevnog reda radi detaljnije razrade.

Pod prvom točkom dnevnog reda, jednoglasno je prihvaćen zapisnik 11. sjednice s primjedbama vijećnice Ane Levojević.

U drugoj točki - aktualni sat - načelnik i stručne službe odgovarali su na pitanja vijećnika:

 

Pod 3. točkom dnevnog reda, temeljem Statuta Općine Brdovec, Općinskom vijeću načelnik ALEN PRELEC podnio je izvješće o poslovanju općine u 2009. godini s naglaskom na razdoblje od kada je on na dužnosti načelnika. Osvrnuo se na projekte i programe koje je nasljedio od prethodnika i nastavio njihovu realizaciju, o pokrenutim novim aktivnostima, financijskom poslovanju, poduzetništvu, komunalnoj problematici itd., te se zahvalio vijećnicima, županijskim vijećnicima, donačelnicima i stručnim službama na suradnji i podršci koju je u radu imao.

 

U raspravi su nazočni vijećnici pohvalili izneseno izvješće načelnika, uz određena pitanja vezana za nerealizaciju projekata postavljanja semafora ispred škola. Za realizaciju navedenog projekta nije bilo dovoljno financijskih sredstava, ali će sufinancirati postavljanje semafora kod OŠ P. Belas u omjeru u koji je dogovoren sa Zagrebačkom županijom i gradom Zaprešićem.
 
Točke 4, 5 i 6 odnosile su se na financijsko poslovanje Općine, odnosno podnošenje Izvješća o realizaciji proračuna za razdoblje 1.1. do 31.12.2009. koje je prihvaćeno većinom glasova, kao i Odluka o godišnjem obračunu Proračuna za 2009. godinu, te Odluka o namjeni neutrošenih sredstava iz 2009. godine.
 
Točka 7 također odnosila se također na financijsko poslovanje Općine, ali u 2010. godini. Naime, jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o realizaciji Proračuna za razdoblje 1.1. do 31. 3.2010. za koje je uvodno obrazloženje podnijela pročelnica UO za financije MAJA CONER, te odgovarala na upite vijećnika.
 
Točke 8, 9, 10, 11 i 12 odnosile su se na izuzetno bitno područje poslovanja općine, a to je pokretanje postupaka javnih nabava: električne energije, kamenog agregata, radova na asfaltiranju ulica, nabave komunalnog traktora i radova na rekonstrukciji zgrade ambulante u Brdovcu. Radi se o pokretanju postupaka javne nabave o čemu odluke donosi i odgovoran je načelnik općine. Međutim, o navedenim postupcima praksa je izvijestiti Općinsko vijeće i zatražiti njihovu potvrdu. Tako su jednoglasno doneseni zaključci Vijeća kojima se daje suglasnost na odluke načelnika o pokretanju postupaka javne nabave navedenih radova, traktora, kamenog agregata i električne energije.
 
Pod točkom 13 obrazloženje vezano za prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika podnio je pročelnik UO DANIEL BUKOVINSKI i istakao  da je pravni temelj za donošenje tog akta Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN br.86/08. Članak 95. -Kriteriji za ocjenjivanje službenika i način provođenja ocjenjivanja propisuju se općim aktom lokalne jedinice. Kriteriji za ocjenjivanje službenika u upravnim tijelima Općine Brdovec jesu: stručnost, kreativnost i samoinicijativnost u obavljanju poslova, kvaliteta i opseg obavljenih poslova, pridržavanje zadanih rokova u obavljanju poslova, te poštivanje radnog vremena. Namještenici se ocjenjuju sukladno kriterijima stručnosti, kvalitete i opsega obavljenih poslova, pridržavanja zadanih rokova i poštivanja radnog vremena. Za svaki kriterij ocjenjivanja predviđen je određeni broj bodova. Konačna ocjena dobiva se zbrojem broja bodova prema svim predviđenim kriterijima. Stimulativno nagrađivanje službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Brdovec određuje se ukoliko su rad i učinkovitost službenika odnosno namještenika najviše kvalitete, te ukoliko službenik odnosno namještenik u obavljanju službe ostvari iznimne rezultate.
Pravilnik o ocjenjivanju službenika jednoglasno je prihvaćen.
Pod točkom 14 također jednoglasno prihvaćena je Odluka o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara u poljoprivrednom i šumskom zemljištu na apodručju općine Brdovec, što je zakonska obveza Općinskog vijeća.
 
Pod točkom 15 većinom glasova, uz 2 suzdržana, Vijeće je donijelo Odluku o obračunu troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz domaćinstava na području općine Brdovec. U tu svrhu, a u cilju detaljnijeg pojašnjenja, gost sjednice Općinskog vijeća i izlagatelj po ovoj točki bio je predstavnik komunalnog poduzeća Zaprešić d.o.o. koji je iznio informacije o novom načinu obračuna troškova i odvoza kućnog otpada i odgovarao na pitanja vijećnika.
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena