Loading...
Tražilica
Obavijesti
11.04.2012. u 13:19
Uređeno: 11.04.2012. u 13:23

VEĆINOM GLASOVA PRIHVAĆENE II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2011. GODINU

Pod predsjedanjem Stjepana Esih, predsjednika, 28.12. održana je 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec, posljednja u 2011. godini. U nazočnosti 14 vijećnika raspravljeno je 6 točaka dnevnog reda.

Nakon verifikacije zapisnika, u aktualnom satu prijavljeni vijećnici su zatražili odgovore na postavljena pitanja:

 

    Pod 3. točkom dnevnog reda većinom glasova prihvaćene su II izmjene i dopune Proračuna za 2011. godinu,  kao i II izmjene i dopune Plana proračuna proračunskog korisnika Muzeja Brdovec za 2011. godinu, uz uvodna obrazloženja predsjednika Odbora za proračun i financije, Nikše Crljena, načelnika Alena Preleca i pročelnice UO za financije. Načelnik je istakao da je dokumentaciju raspravio Odbor za proračun i financije, što je navedeno i u njihovom zapisniku, te navodi da je sama realizacija proračuna na očekivanoj razini. Sam predsjednik Odbora je rekao da je realizacija manja za 10% i da li se ona mogla očekivati. Tvrdi, moglo se naslućivati, pogotovo ako se zna da je u prva tri mjeseca realizacija iznosila 23,7% odnosno 4.492.000,00 kn (prihodi od poreza i prireza od nesamostalnog rada). U lipnju mjesecu je ona iznosila 45,1%, da bi na kraju 9. mjeseca bilo zabilježeno još veće smanjenje i na kraju 12. mjeseca je dostiglo ovu iznesenu veličinu. Temeljem dostavljenih materijala, vidljivo je da prihodi od poreza i prireza na dohodak iznose 16.691.431,71 kn i to do 19.12. Nada se da će do kraja 12. mjeseca sjesti još određena sredstva, ali ipak očekuje da se na kraju realizacija biti -8-9, odnosno -10%. To je u konačnici dosta novca i to će se sigurno reflektirati na općinske rashode, odnosno na korisnike koji ostvaruju donacije od općine Brdovec, tj. udruge i klubove. Naime, oni neće dobiti donaciju za 12. mjesec. Drugačije se ne može postupiti jer se ne može npr. uskratiti školama za financiranje produženog boravka, prehranu, izgradnju sportske dvorane, sufinanciranje vrtića itd. Smanjena su sredstva mjesnim odborima koji nisu potrošili u 100% iznosu svoja sredstva. Unatoč svemu, smatra da je općina uspješno završila ovu godinu.
                        Kad se gleda detaljno po stavkama, nije ostvaren prihod od 1.746.000,00 kn koji je planiran od proizvodnog pogona Plive. To se očekuje u slijedećoj godini. Što se tiče rashodovne strane, smanjena je gdje god je to bilo moguće. Jedino je MO Brdovec više potrošio za električnu energiju i plin u odnosu na predviđeno i to zbog nogometnog kluba. To će se od slijedeće godine prebaciti na NK BSK koji će morati plaćati svoje režije. Nema nekih drugih krupnih odstupanja. Pohvaljuje mjesne odbore, osim MO Brdovec, koji su smanjili potrošnju plina i struje za 20-30%.
                        Strana 26. – rashodi KUD Januševec i KUD M. Krušlin, kao i ostali korisnici proračuna dobili su 11 donacija, 12. Neće dobiti, osim ako se ne ostvari prihod općine od 8-9% veći, što je gotovo nemoguće. Rashodi za DV Maslačak povećani su za 200.000,00 kn jer se povećao broj djece. Isto tako povećani su troškovi prehrane – OŠ P. Belas nije više četverogodišnja, već osmogodišnja škola, povećani su rashodi za plaće zaposlenih u produženom boravku, kod OŠ I. B.Mažuranić za 17.000,00 kn jer ta škola ima dvije grupe produženog boravka.
                        Uštede nisu ostvarene, unatoč očekivanjima, kod javne rasvjete zbog smanjenju broja rasvjetnih tijela. Uštede su ostvarene kod održavanja javne rasvjete – planirano je 400.000,00 kn, a ostvareno 121.000,00 kn. Stavka 326 – zimska služba – planirano je 600.000,00 kn,a ostvareno 61.000,00 kn – velika ušteda, ne samo zato što nije bilo snijega, već što su u održavanje uključene općinske ralice.
                        Što se tiče kanalizacije, nema još konačnog izvješća, ali je utrošeno oko 3.000.000,00 kn. Radovi su u tijeku, planirani iznos je 10 milijuna kuna, stigla je situacija od 2.000.000,00 kn, ali nije ušla u ovu realizaciju. Hrvatske vode su općini pomogle, ali ne onoliko koliko se očekivalo. No,treba ipak biti zadovoljan jer su popratile taj projekt, zahvaljuje na tome i nada se još većoj pomoći u 2012. godini. Povećanje se bilježi na stavci motorni benzin i dizel gorivo sa planiranih 80.000,00 na 127.000,00 kn. To zbog aktivnosti vlastitog komunalnog pogona jer radi sam bez vanjskih usluga, te su ostvarene uštede u općinskom proračunu s tog naslova.
                        Ove godine započela je realizacija projekta nogostupa u Brdovcu, od Rutte do Bregovite ulice u dužini od 400 m, radovi nisu završeni, bit će nastavljeni slijedeće godine, kao i u Laduču. Na sanaciju i sprečavanje divljih deponija nije utrošeno ništa jer je na tim poslovima radio vlastiti komunalni pogon, a registrirano je i manje divljih deponija nego prethodnih godina.
                        U projektu Poduzetnik Brdovec planirano je u 2011. godini 180.000,00 kn, a realizirano 276.000,00 kn, odnosno 96.000,00 kn više. Poduzeća su u sve većim problemima i traže pomoć banaka.
                        Zabilježeno je povećanje rashoda za veterinarske usluge, a temeljem povećanog broja prijava građana vezano za deratizaciju i dezinsekciju, a dosta toga je predviđeno i za slijedeću godinu. Nedovoljno je planirano i za naknade za novorođenu djecu (220.000,00 kn). Nisu podmireni ni troškovi sufinanciranja dežurne ljekarne, o kojoj će biti rasprava na jednoj od slijedećih sjednica.
                        U raspravi su vijećnici, većinom iz redova HDZ-a, tražili pojašnjenja pojedinih stavki gdje se, po njihovom mišljenju, predlažu bitna odstupanja u odnosu na planirano.
 
    Pod 4. i 5. točkom većinom glasova (1 suzdržan) prihvaćeni su Programi izgradnje, uređenja i održavanja objekata i uređaja komunalne naknade za 2012. godinu, uz detaljna obrazloženja načelnika. Što se tiče Programa izgradnje objekata komunalne infrastrukture u 2012. godini planira se 349.000,00 kn za proširenje vodovodne mreže, a za što su prihvaćeni svi prispjeli zahtjevi mještana. Kod plina to nije slučaj. Tu nisu mogli biti prihvaćeni svi zahtjevi jer su sredstva ograničena. U 2011. godini započet je projekt asfaltiranja ulica, to će biti nastavljeno i u 2012. godini i ovakvim tempom bi u iduće 2-3 do 4 godine mogla biti asfaltirana većina ulica u kojima ljudi žive.
                        Što se tiče Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini,  za održavanje općinskih cesta u zadovoljavajućem stanju predviđeno 370.000,00 kn. Održavanje i popravak nerazvrstanih cesta radi se u suradnji sa Županijskim cestama koje su dobile taj posao na javnom natječaju, a na tome je izuzetno angažiran njihov voditelj Zoran Nikolić. Za održavanje javne rasvjete planira se 250.000,00 kn. Radi se na projektima kako zamijeniti postojeću javnu rasvjetu učinkovitijom „led“ rasvjetom koja omogućava smanjenje potrošnje za 30-40%.
    Pod 6. točkom dnevnog reda vijećnicima je prezentirano izvješće o utrošenim općinskim sredstvima po odobrenim kreditima poduzetnicima s područja općine Brdovec.
 

                        Nakon zaključivanja ove točke, božićne i novogodišnje čestitke nazočnima uputili su načelnik Alen Prelec, te u ime klubova vijećnika: Marijan Lepesić (HSS), Ana Levojević (HDZ), Zvonko Ključarić (HSU), Damir Slavnović (SDP), Marija Ledinski-Anić (Zagrebačka županija), na kraju predsjednik Stjepan Esih.

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena